Suicide and mental health lab – Vladmir Carli och Gergö Hadlaczkys grupp

Vår forskargrupp studerar de biologiska, psykologiska och sociala faktorerna bakom självmord och psykiatriska tillstånd med målet att utveckla innovativa metoder för förebyggande arbete och behandling.

Gruppbild med medarbetare i Vladimir Carli och Gergö Hadlaczkys forskargrupp

Vår forskning

Suicide and mental health lab är en forskargrupp som tillhör Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). I en tvärvetenskaplig forskningsmiljö (folkhälsa, psykologi, psykiatri, molekylär biologi och antropologi) bedriver vi forskning med målet att utveckla innovativa självmordspreventiva metoder och metoder som förebygger psykisk ohälsa. Vi genomför även forskningsstudier för att identifiera trender, riskfaktorer och sårbara populationer kopplade till självmord. Den forskning som vi, och andra forskare bedriver används till att styra de aktiviteter som vi utför inom strategiskt folkhälsoarbete, utbildning och spridning av information.  

Samarbete

NASP är ett samverkande centrum som består av flera enheter som är organiserade under två huvudmän: Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) vid Region Stockholm. NASP är även ett WHO samarbetscentrum för forskning, metodutveckling och utbildning i självmordsprevention. 

Forskningsprojekt

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen