Britta Alin Åkerman

Britta Alin Åkerman

Anknuten till Forskning
Telefon: +46852487074
Besöksadress: Granits väg 4, 17177 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Carli, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Sedan 1996 är jag anknuten till Karolinska Institutet och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) där mina arbetsuppgifter har varit att ansvara för utbildning av personal som arbetar med ungdomar, vuxna och äldre samt forskning och information om suicidbeteende. bland folk. Kom gärna och besök mig på Granits Väg 4 i Solna.

Forskningsbeskrivning

 • Det som legat i fokus för mitt forskningsintresse är barns utveckling från födelsen och framåt där jag också studerat avvikelser från den normala utvecklingen, vilket innebär vikten att upptäcka barn och ungdomar som av olika anledningar befunnit sig i riskzonen för att inte utvecklas optimalt. Mitt genuina intresse har varit tvärvetenskapliga frågeställningar inom området medicin, pediatrik, psykiatri, psykologi och pedagogik.

   

 • De senaste projekten som jag medverkat i är följande där samtliga syftar till insatser för att förbättra levnadsvillkoren för barn och unga. 

 •  

 • En uppföljningsstudie fysisk och psykisk utveckling hos trillingar

  Totalt 21 familjer med trillingar födda inom 2000 km från Stockholm inbjöds att delta i en uppföljningsstudie med syfte att undersöka den fysiska och mentala utvecklingen av deras trillingar vid fyra till sexårsåldern. Barnen undersöktes med hjälp av Griffiths´ utvecklingsskala (GMDS). I en grupp trillingar födda ”små för tiden” – (small for date) var de totala GMDS- talen och de flesta delprovresultaten påtagligt lägre än för deras trillingsyskon som inte var födda ”små för tiden”. Deras mentala utveckling har därefter bedömts vid 9, 13 och 16 års åldrar. Vid dessa två senare mätningarna har använts ett material konstruerat i Göteborg som har möjliggjort jämförelser mellan denna grupp trillingar och enlingar. Efter redovisning av projektet har föräldrar fått stöd och hjälp kring hur de på bästa sätt kan stimulera och stödja sina barn.

   

 • Förebyggande av psykisk ohälsa och självmordshandlingar vid en gymnasieskola genom att tidigt motverka skolk

  Som ett led att förebygga skolk har vid en skola beslutats att införa ett mentorsprogram med arbetslag i uppgift att följa enskilda elever under deras skolgång. Samtidigt har utbildning genomförts för personalen för att öka deras förmåga att bemöta och stödja elever med psykiska problem och eventuell självmordsproblematik. Den metod som har använts är videofilmen ”Kärleken är den bästa kicken” samt utbildning i samtalsteknik. Utvärdering av insatserna pågår. Ytterligare skolor kommer att knytas till projektet där ansvariga inom elevvården får utbildning och handledning för att på bästa sätt hjälpa sårbara elever som uteblir från skolan och som kan vara i risk för självmord.

   

 • ”Örat hör, hjärnan lyssnar” – en metod för förbättring av koncentration i Maria - Gamla stans stadsdelsförvaltning

  Våra öron har olika funktion beroende på vilken sida av huvudet de sitter på. Läkare och forskare har länge känt till att hjärnans höger- och vänsterhalvor delvis är specialiserade på olika typer av ljud. Högerhalvan (dit vänster öra är kopplat) är mest aktiv i avkodningen av toner och musik medan vänsterhalvan (kopplad till högerörat) jobbar hårdare med ljud som växlar snabbt, exempelvis tal. Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka om koncentration och inlärning hos en grupp elever med koncentrationsstörningar kan förbättras eller förändras efter genomgång av AIT-programmet. AIT-metoden går via hörseln och aktiverar och integrerar lyssnandet för positiva effekter på koncentration och inlärning. Detta går till så att musik behandlas i ljudprocesser – frekvensmodulering – för att genom hörlurar och hörseln stimulera olika funktioner i hjärnan. Programmet som innefattar tillämpningen av metoden inleds med hörseltester. Lyssnarträningen har skett dagligen under fyra veckor.  

 • Samtliga elever inskriva i särskilda undervisningsgrupper i Maria-Gamla stans område (ca 60 elever) erbjöds att ingå i projektet. För att studera skillnader i grupper som inte får denna träning delades dessa 60 elever in i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp med ca 30 elever i varje grupp. Frågeformulär skickades till elevernas lärare och föräldrar först innan träningsperioden påbörjades. Därefter har samma frågeformulär skickats till lärare och föräldrar efter 3, 6, 9 och 12 månader. Interventionsgruppen och kontrollgruppens lärare och föräldrar har fått samma formulär. Ett viktigt kriterium på effekten av AIT- programmet är om elever har kunnat överflyttas till vanlig skolundervisning istället för att vara inskrivna i SU-grupper. En jämförelse mellan I – och K-gruppens elever har visat att sex av eleverna från SU-gruppen som genomgått AIT-programmet har överflyttats till vanliga klasser medan endast en elev från K-gruppen har flyttat till vanlig undervisning efter projektets avslutande.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI