Klinisk cancerepidemiologi – Forskargrupp Karin Ekström Smedby

Vår forskning handlar om studier av orsaker, överlevnad, prognostiska faktorer och överlevarskap vid cancer, särskilt lymfom, men även andra cancerformer så som kolorektal cancer. Vi använder både kvalitetsregister och nationella hälsodataregister samt biologiska data för att adressera kliniska och translationella frågeställningar, och använder och utvecklar nya biostatistiska metoder.

Klinisk cancerepidemiologi

Vår forskning fokuserar på att få ökad förståelse för orsaker till och överlevnad vid cancer, främst olika typer av lymfom och andra former av blodcancer, men även t ex kolorektal cancer. I flera studier använder vi svenska populationsbaserade hälsodata-register (kvalitetsregister och nationella hälsodataregister) för att få en heltäckande bild av patientpopulationen. Undersökningar av överlevnad och risk för återfall och olika senkomplikationer efter behandling vid cancer kan ha stor betydelse för vårdprogram och hur man planerar för t ex kontrollbesök inom cancervården.

Vi samarbetar också nära med våra Nordiska grannländer i epidemiologiska register-studier för att få möjlighet att bekräfta resultat och få säkrare svar. Vidare har vi ett tätt samarbete med avdelningarna för hematologi, patologi och klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset i en studie för att öka förståelsen för hur vi ska införa precisionsmedicin vid lymfom (BioLymph-studien).

Pågående forskning

I ett flertal större forskningsprogram undersöker vi olika aspekter av lymfomöverlevnad och överlevarskap (t.ex risken för infertilitet, hjärtsjukdom eller sekundär cancer efter genomgången lymfombehandling). Dessa forskningsprogram har titlarna:

  • Nationella och nordiska studier av ogynnsamma behandlingsutfall vid maligna lymfom (Finansierat av Cancerfonden, PI: Karin Ekström Smedby).
  • Barnafödande efter modern behandling med intensiv kemoterapi bland unga Hodgkin- och non-Hodgkin-lymfomöverlevare (Finansierat av Cancerfonden, PI: Sandra Eloranta).
  • Real-worldstudier för lymfomutfall och långtidsnytta/risk mellan olika behandlingsterapier – ett nordiskt, multidisciplinärt forskningsprogram (Finansierat av Nordisk cancerunion Medsökande: Karin Ekström Smedby, Sandra Eloranta, Caroline Weibull).

Vi undersöker också hur nya statistiska metoder kan användas inom epidemiologisk forskning för att maximera nyttan av registerdata i syfte att svara på kliniskt relevanta frågeställningar inom cancerepidemiologi, företrädesvis med lymfomfokus.

  • Att utvinna styrkan av moderna metoder: Flertillståndsmodeller i cancerepidemiologi (Finansierat av SFOEpi, PI: Caroline Weibull).

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

  • Cancerfonden
  • Radiumhemmets forskningsfonder
  • ALF-medel
  • Nordisk Cancerunion

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen