Pilotstudien - Första hjälpen till psykisk hälsa

The Mental Health First Aid Training and Research Program (MHFA), som på svenska fått namnet Första hjälpen till psykisk hälsa, utformades år 2001 av Betty Kitchener och professor Antony Jorm i Australien. Under följande år har programmet utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används i 30 länder runt om i världen.

MHFA Sweden logo
MHFA Sverige logo

Vad är Första hjälpen till psykisk hälsa?

Målsättningen med programmet Första hjälpen till psykisk hälsa är att rädda liv genom att öka allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord.

Ungdomsversionen av MHFA (MHFA Unga)

Ungdomsversionen av MHFA är speciellt inriktad för vuxna som har kontakt med unga (mellan 12-18 år), som kan var föräldrar men också andra t ex lärare, övrig skolpersonal, socialarbetare, idrottsledare, m.fl.

Första hjälpen till psykisk hälsa ges till den unga person som behöver hjälp med psykiska problem eller med att hantera en akut psykisk kris, exempelvis självmordsbeteende, innan hen kan få professionell behandling.

Avsikten med första hjälpen till psykisk hälsa

  • Att rädda livet på en ung person som kanske kan skada sig själv
  • Att se till att den unga personen får professionell hjälp innan hans/hennes psykiska hälsa förvärras
  • Att underlätta ett tillfrisknande
  • Att hjälpa och stödja den unga person som har psykiska problem

Programmet Första hjälpen till psykisk hälsa lär ut

  • Hur man känner igen de olika symtom som karaktäriserar olika former av psykisk sjukdom och psykiska kriser
  • Hur man bäst tar kontakt med personen och inleder den första hjälpen
  • Hur man kan hjälpa personen att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd för sina besvär.

Regeringens uppdrag: MHFA Unga

Ett regeringsuppdrag lämnades över till NASP vid Karolinska Institutet den 15 juni 2012 för att pröva ungdomsversionen av MHFA (Mental Health First Aid). Efter att NASP erhållit rättigheterna för utbildningen från Australien, anpassades och översattes materialet och huvudinstruktörer utbildades. Det utvecklades också en infrastruktur som tillät en snabb och effektiv spridning av utbildningsprogrammet inom Sverige.

För pilotuppdraget valdes två län, Stockholms län och Jönköpings län. Inom Stockholms län gav NASP, efter samråd med Nationella styrgruppen för suicidprevention, Föreningen Psykisk Hälsa i uppdrag att organisera val av instruktörer samt utbildningen av 1000 Första hjälpare. I Jönköping gavs NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) samma uppdrag.

Pilotprojektet finansierades inom ramen för regeringens handlingsplan PRIO Psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa.

Inför uppläggningen av båda dessa uppdrag (MHFA och MHFA Unga) delgavs de samarbetspartner och patientorganisationer den information som framgick av regeringsbeslutet och dessutom förankrades allt planeringsarbete, val av samarbetspartner, val av målgrupp, val av län som skulle ingå i pilotstudien etc., med den Nationella Styrgruppen för Självmordsprevention som består av representanter för NASP, Stockholms läns landsting, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, numera Sveriges Kommuner och Regioner), Svenska kyrkan, Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandestöd (SPES), Skolverket, Svenska psykiatriska föreningen, Uppsala Universitet, Statens folkhälsoinstitut samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).

Publikationer

Mental Health First Aid is an effective public health intervention for improving knowledge, attitudes, and behaviour: a meta-analysis.
Hadlaczky G, Hökby S, Mkrtchian A, Carli V, Wasserman D
Int Rev Psychiatry 2014 Aug;26(4):467-75

Kontakt