Riskbedömning – Mattias Öbergs forskargrupp

Forskning för säker och hållbar användning av kemikalier. Vi vill skapa det vetenskapliga stöd som behövs för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och främja nya metoder för bedömning av faror med kemikalier.

Vår forskargrupp studerar hälsoriskbedömning av kemikalier i olika sammanhang, inklusive katastroftoxikologi, yrkesmiljöer och miljöföroreningar. Ett nyckelfokus ligger i farokarakterisering, särskilt genom matematisk modellering av dos-responssamband. Perfluorerade kemikalier (PFAS) är en ämnesgrupp som vi studerar för att lära oss om hur människors hälsorisker påverkas av komplexa blandningar och olika fysiologiska mekanismer. Vi följer också hur olika intressenter skaffar sig inflytande på regulatoriska beslut (så kallad "fångad vetenskap").

Dessutom arbetar vi aktivt med att nå ut i samhället genom populärvetenskap och har flera direkta samarbeten med nationella och internationella myndigheter. Vi arbetar också med att minska, förfina och ersätta djurmodeller, med utgångspunkt från vår långa erfarenhet inom detta område (3R). Genom att arbeta brett och mångvetenskapligt strävar vi efter att öka förståelsen för kemiska hälsorisker och vara policydrivande.
 

In order to develop better interventions and regulations there is a need to combine new approach methods with biomarkers of exposure and health. Computational models and relevant mixtures help us to understand the health risks. The figure summarizes the f
För att utveckla bättre åtgärder och regelverk finns ett behov av att kombinera nya metoder med biomarkörer för exponering och hälsa. Beräkningsmodeller och relevanta blandningar hjälper oss att förstå hälsoriskerna. Figuren sammanfattar ramarna för vår senaste publikation i Science (Carporale et al., 2022).

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Institutet för miljömedicin (IMM), Enheten för integrativ toxikologi, Nobels väg 13, Stockholm, 17177, Sweden