DIMENSION-RF

Dissemination and cultural adaptation of mental health self-management technology in the Russian Federation (DIMENSION-RF) ingår bland Svenska Institutets beviljade projekt i stödformen Tredjelandssamverkan i Östersjöregionen, för år 2019.

Bakgrund

Under det senaste decenniet har Ryssland utvecklat flera initiativ på statlig nivå med syfte att främja den psykiska hälsan och den allmänna hälsan, bland annat med ett mål om att öka livslängden till 80 år under de kommande decennierna.

En växande andel äldre är eftersträvansvärt ur ett socialt perspektiv men är samtidigt en utmaning för staten och dess institutioner, ekonomi, sjukvård, socialförsäkring och pensionsfonder. En av de största utmaningarna är att bevara befolkningens psykiska hälsa och de äldres aktiva engagemang när det gäller deras ekonomi, hälsosamma livsstilar, kognitiva förmågor, självförvaltning och involvering i gynnsamma sociala aktiviteter som socialisering, volontärarbete etc.

En av strategierna som införts nationellt är integration av internationella hälsofrämjande metoder med en orientering mot digitaliserad och individanpassad medicinsk teknik och vård. Detta gör Ryssland till en intressant marknad för spridning av ny digital teknik kopplad till psykisk hälsa och välmående. 

Dessa argument låg till grund för ansökan om att få ingå i Svenska Institutets Tredjelandssamverkan i Östersjöområdet. 

Syfte

Syftet med projektet är att öka spridningen av resultaten från det pågående, innovativa EU-projektet NEVERMIND samt att genomföra en kulturell anpassning av projektet.

NEVERMIND

NEurobehavioural predictiVE and peRsonalised Modelling of depressive symptoms duriNg primary somatic Diseases with ICT-enabled self-management procedures (NEVERMIND) är ett projekt som fått finansiering från EU:s ramprogram Horizon 2020 för forskning och innovation. Syftet med NEVERMIND är att använda teknik för att ge verktyg till människor som lider av depressiva symtom i samband med allvarliga somatiska sjukdomar, exempelvis cancer.

Målet är att sätta patientens psykiska hälsa i centrum genom att använda en mobilapplikation och en beröringskänslig, lätt tröja som samlar in data om patientens psykiska och fysiska hälsa och ger patienterna effektiv återkoppling. Baserat på de uppgifter som samlats in ges förslag till patienten som uppmuntrar till att ändra på vanor eller livsstil för att minska förekomsten och svårighetsgraden av depressiva symtom. Det slutgiltiga målet med detta projekt är att få ut tekniken på marknaden, vilket skulle ge människor verktyg till att ta kontroll över sitt psykiska tillstånd, i detta fall depressiva symtom, och därmed förbättra sin livskvalité.

Ett av projektets strategiska mål är att sprida informationen om denna teknik som skulle bidra till att öka dess användning av allmänheten. Det slutliga syftet med projektet är att föra denna innovation till marknaden och ge människor verktyg för att kontrollera sitt välbefinnande på egen hand. 

Kontakt

DW
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-05-29