NK-cellers heterogenitet och funktion i människans vävnader i hälsa och sjukdom – Nicole Marquardt forskarteam

Vår forskning fokuserar på biologin hos människans NK-celler i vävnader och deras roll i vävnadsspecifika patologier, med särskilt fokus på NK-celler i lungan.

Om vår forskning

Nicole Marquardt forskarteam tillhör Petter Höglunds forskargrupp vid Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM).

Vår övergripande vision är att och minska immunmedierad lungpatologi vid allvarliga luftvägsinfektioner, och att minska svårighetsgrad och dödlighet vid denna typ av virusinfektioner. Vi strävar också efter att definiera nya behandlingsstrategier för att komplettera immunterapeutiska behandlingar i lungcancerpatienter, med målet att minska dödligheten i lungcancer.

Natural Killer (NK) -celler, som är en del av det medfödda immunsvaret, är välkända för sin förmåga att döda tumörceller och virusinfekterade celler, och de representerar för närvarande ett lovande verktyg för behandling av hematopoetisk cancer.

Våra tidigare studier har visat att de flesta NK-celler i människans lunga cirkulerar mellan lunga och blod, men att det också finns en specifik grupp av NK-celler som troligen stannar i lungvävnaden, så kallade vävnadsresidenta NK-celler. Vi har också tidigare visat att NK-celler i lungan normalt inte svarar bra på stimulering, sannolikt beroende på en immunsuppressiv miljö i lungan för att undvika immunreaktioner, vilka kan vara mer skadliga än gynnsamma för värden. Vi har dock nyligen identifierat att en subgrupp av patienter har hyperresponsiva NK-celler, vilket visar att NK-cellslandskapet i människans lunga kan vara mer varierat än vad som tidigare antagits.

Läs mer om forskningen i Nicole Marquardts team på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer