Gastrointestinal barnkirurgi – Tomas Westers forskargrupp

Vår grupp driver forskningsprojekt kring missbildningar och kirurgiska sjukdomar i mag- tarmkanalen hos barn. Huvudsakligen är det kliniska projekt som syftar till att studera resultaten efter den kirurgiska behandlingen på kort och lång sikt. Denna kunskap är viktig för att kunna informera föräldrar om vad man kan förvänta när barnet blir äldre. Vi har även pågående interventionsstudier och studier för att bättre förstå uppkomstmekanismer.

Forskningsprojekt

Kolorektal kirurgi

Kolorektala missbildningar är ovanliga. De omfattar anorektala missbildningar och Hirschsprungs sjukdom som behöver högspecialiserad vård för att uppnå optimal tarmfunktion. Nedsatt tarmfunktion behöver bra behandling, men kan trots det påverka såväl social funktion som livskvalitet. Vi gör uppföljningsstudier och registerforskning. Vi deltar i projekt som syftar till att kartlägga molekylära mekanismer bakom Hirschsprung-associerad enterokolit. Vi samarbetar med ett flertal centra i Sverige och internationellt.

Akut appendicit

Akut appendicit är den vanligaste kirurgiska sjukdomen hos barn. Standardbehandlingen vid appendicit är appendektomi. Under de senaste åren har flera studier visat att okomplicerad akut appendicit hos vuxna kan behandlas med antibiotika. Vi deltar för närvarande i en internationell randomiserad kontrollerad multicenterstudie som jämför antibiotika med appendektomi vid okomplicerad akut appendicit hos barn. Vår grupp driver också uppföljningsstudier och registerstudier.

Nekrotiserande enterokolit

Nekrotiserande enterokolit (NEC) är en allvarlig inflammatorisk sjukdom hos framförallt för tidigt födda barn. Mortaliteten och morbiditeten är hög. Vår grupp arbetar med utvärdering av diagnostiska metoder vid NEC. Vidare gör vi uppföljningsstudier och registerstudier som bland annat syftar till att klargöra det neurologiska utfallet.

Esofagusatresi

Esofagusatresi är en ovanlig medfödd missbildning som påverkar matstrupen och luftstrupen på nyfödda barn. Behandlingen av dessa barn kräver högspecialiserad vård som involverar ett multidisciplinärt team av specialister. Denna missbildning och dess behandling påverkar ofta patienten genom hela barndomen och också upp i vuxen ålder. Den optimala behandlingen av komplicerade fall är fortfarande inte klarlagd. Vår forskningsgrupp fokuserar både på kliniska utfallsstudier/epidemiologiska studier och interventionsstudier/kliniska studier.

Eosinofil esofagit är en inflammatorisk sjukdom i esofagus som orsakar sväljningssvårigheter och mekanisk obstruktion av matstrupen. Diagnosen är fortfarande inte helt klarlagd och kunskapen kring patogenes och behandling är fortfarande begränsad. Nyligen publicerade studier påvisar att esosinfil esofagit är vanligare hos barn med esofagusatresi jämfört med resten av befolkningen. Vår forskning fokuserar på epidemiologi och patogenes avseende denna sjukdom med speciellt fokus på barn med esofagusatresi.

Vi samarbetar med ett flertal nationella och internationella centra samt inom internationella organisationer.

Medfött diafragmabråck och bukväggsdefekter

Vår forskning fokuserar på prenatalt diagnostiserade missbildningar; medfött diafragmabråck och bukväggsdefekter (gastroschis och omfalocele). Vi försöker få en ökad förståelse för hela vårdkedjan, från tidig fosterutveckling till födelsen och från nyföddhetsperioden till vuxen ålder. Vi genomför epidemiologiska studier baserade på data från Socialstyrelsens och Statistiska Centralbyråns register. För medfött diafragmabråck genomför vi även experimentella studier, kliniska studier och uppföljningsstudier. Vi samlar fostervattenprov, navelsträngsblod och placentaprover från graviditeter med diafragmabråck och kontroller och undersöker möjliga uppkomstmekanismer, samt studerar korrelation mellan prenatala prognostiska faktorer och utfall. Vi samarbetar med ett flertal internationella centra och organisationer i registerstudier och prospektiva kontrollerade multicenterstudierstudier.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen