Medfödd immunbrist, naturlig immunitet och antimikrobiella peptider – Peter Bergman Forskargrupp/AMP-gruppen

Gruppen arbetar brett med att förstå immunförsvaret vid olika infektionstillstånd, med fokus på luftvägsinfektioner (pneumokocker, tuberkulos, covid-19). Forskningen sker genom olika modell-system i humana celler och zebrafisk. Vi studerar även celler från patienter med olika immunbristtillstånd. Under pandemin har vi arbetat med många projekt om Covid-19 hos patienter med primär immunbrist (diagnostik, vaccination, genetisk sårbarhet, immunglobulinbehandling).

Patienter med primär immunbrist

AMP-gruppen arbetar med två huvudlinjer. En linje utgår från patienter med primär immunbrist, där vi söker efter underliggande mekanismer som kan förklara ökad infektionskänslighet. Vi börjar med en noggrann klinisk och immunologisk utredning och kompletterar ofta utredningen med helgenomsekvensering. Ibland finner vi en genetisk orsak till patients besvär. Med denna kunskap kan vi återskapa mutationen i olika experimentella system, tex celler eller zebrafisk, som sedan kan infekteras med samma mikrob som patienten blev sjuk av. Denna metodik gör att vi kan studera humana sjukdomar i stor detalj och lära oss mer som kan utgöra grund för ny diagnostik, behandling eller prevention. Vi har ett stort och nära samarbete med andra forskargrupper på KI and utomlands inom detta fält, vilket är en förutsättning för att få tillgång till de nyaste teknologierna.

Öka kroppens immunförsvar

Den andra linjen utgår från kunskaper om den naturliga immuniteten och antimikrobiella peptider (AMP), vilket vi nu har studerat i mer än 20 år. Vi utvecklar ett nytt koncept för att behandla infektioner, sk ”Host Directed Therapy”. Konceptet handlar om att inte bara angripa bakterien med antibiotiska läkemedel utan också att öka kroppens eget immunförsvar. Vi har särskilt riktat in oss på AMP, som är små äggviteämnen som bildas i kroppens slemhinnor och immunceller. AMP är viktiga genom att de dödar bakterier och virus direkt men också genom att aktivera och rekrytera olika immunceller till platsen för en infektion. Vi har upptäckt att D-vitamin och Phenylbutyrat (PBA), tillsammans kraftigt ökar produktionen av AMP och bidrar till bättre avdödning av tuberkulos-bakterier i makrofager. Fortsättningsvis är vår målsättning att identifiera nya och mer potenta substanser för att öka produktionen av AMP och hur uttrycket av AMP regleras under normala förhållanden men även vid ökad och minskad produktion. Vårt övergripande mål är att utveckla “Host Directed Therapy” som en ny behandling mot infektioner. Vi gör detta både genom experimentella studier på laboratoriet men också genom kliniska prövningar på patienter med olika infektionssjukdomar.

Pågående projekt

Dessa projekt pågår i nära samarbeten med flera andra forskargrupper vid KI.

 • Genetisk sårbarhet vid svår Covid-19 infektion (COVPID-studien)
 • Vaccinsvar hos immunsupprimerade patienter (COVAXID-studien)
 • Covid-19 hos patienter med primär immunbrist – en nationell registerstudie (PIDREG-studien)
 • Reglering och aktivering av antimikrobiella peptider vid tuberkulos och infektioner orsakade av atypiska mykobakterier.
 • Posttranslationell modifiering av AMP som ny reglermekanism vid inflammatoriska hudsjukdomar
 • Aktivering av AMP som ny infektionsbehandling, sk ”Host Directed Therapy”
 • Kronisk stress och immunförsvaret - experimentella och kliniska studier
 • Vitamin D och luftvägsinfektioner – experimentella och kliniska studier.
 • Vitamin D och immunitet hos cancerpatienter i palliativ vård.

Vår forskning i media

Immunbrist och Covid-19

Peter Bergman intervjuas av Malou i TV4 om svår Covid-19 hos en tidigare frisk person (projektet presenteras):

Del 1 (Oktober 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=giMVtSIPqy8

Peter Bergman följer upp och förklarar med den genetiska utredningen hittade hos patienten.

Del 2 (Mars 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=KOUhSl_eK5o

Host Directed Therapy

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Alumni

Samuel Paulson

Avinash Padhi

Harpa Karadottir

Salma Al-Adwani

Catharina Missailidis

Monica Lindh

Maarten Coorens

Frank Nylén

Erica Miraglia

Min Wan

Forskningstekniker

 • Cellodling
 • Arbete med biologiska prover från patienter
 • Konfokalmikroskopi
 • qPCR
 • Western blot analys
 • Mikrobiologiskt arbete med bakterier och svamp
 • HPLC
 • LC-MS/MS
 • Cirkulär dichroism
 • ChIP-assay 
 • Flödescytometri
 • Modellsystem i zebrafisk

Undervisningsuppdrag

Vi undervisar regelbundet på Läkarprogrammet, Tandläkarprogrammet, BMA-utbildningen och flera andra utbildningar på KI samt inom olika forskarutbildningskurser, främst inom mikrobiologi, immunologi och infektionsbiologi.