Forskargrupp Joel Nordin

Vårt fokus är att utveckla nya målstyrda terapier genom att kombinera extracellulära vesiklar (EVs) och cellterapier.

Vår forskning

Alla celler producerar nanobubblor (EVs) för att kommunicera med varandra, De kan laddas med specifika makromolekyler, såsom CRISPR, shRNA och siRNA, för leverans till celler både in vitro och in vivo. Nanobubblorna kan målstyras till specifika organ, men målstyrningen är idag ineffektiv och behöver förbättras vilket vi ämnar göra genom att utnyttja avancerade screeningmetoder samt att utveckla celler som producerar EVs i organet där de behövs. Forskningen ämnar lösa ett av de stora problemen med terapeutiska makromolekyler – leverans i tillräckligt stor mängd till rätt cell.

Vi arbetar med två huvudprojekt:

Lokal leverans av makromolekyler via genmodifierade celler

I det här projektet ämnar vi modifiera celler så att det aktiveras av specifika antigener, där aktiveringen leder till en lokal produktion av terapeutiska EVs. Dessa terapeutiska EVs kommer således utsöndras där de behövs i hög koncentration, t.ex. i en tumör, och samtidigt ha en mycket låg systemisk koncentration. Inledningsvis i projektet kommer tekniken utvärderas i tumörmodeller, inklusive pankreascancer vilket idag är mycket svårbehandlat.

Nya metoder för att förbättra målstyrning av EVs

Inom det här projektet utvärderas flera olika metoder för att öka den specifika målstyrningen av EVs till specifika organ samt specifika cellpopulationer inom ett organ. Idag är målstyrningen av nanopartiklar inkluderat EVs relativt ineffektiv. Endast ett par procent av de injicerade nanopartiklarna når det tilltänkta målet i kroppen såsom en tumör eller hjärnan. Inom projektet kommer syntetisk biologi samt virusbiologi användas för att öka effektiviteten av styrningen av EVs till olika organ. Ett mål är även att kunna styra behandlingen till specifika cellpopulationer inom ett organ för att ytterligare öka specificiteten av behandlingen. Ett första mål inom projektet är specifik leverans av makromolekyler till hematopoetiska stamceller för behandling av nedärvda sjukdomar som påverkar immunsystemet och blodbildningen.

Vi är alltid öppna för samarbeten och nya medarbetare. Ambitiösa masterstudenter som är intresserade av att göra sina masterprojekt i en utvecklande miljö är välkomna att kontakta oss för mer information.

Externa bidragsgivare

Vetenskapsrådet, Evox Therapeutics, CIMED.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen