Hjärtsvikt med sänkt och bevarad ejektionsfraktion: kliniska och translationella aspekter – Forskargrupp Lars Lund

Hjärtsvikt drabbar 2-3 % av den västerländska befolkningen och med en åldrande befolkning kommer denna siffra att växa.

Hjärtsvikt med sänkt och bevarad ejektionsfraktion: kliniska och translationella aspekter

Hjärtsvikt är förknippad med dålig livskvalitet, är den vanligaste orsaken till sjukhusvistelse och är förknippad med hög dödlighet och höga kostnader för samhället. Hjärtsvikt är förknippat med reducerad eller bevarad ejektionsfraktion (HFrEF och HFpEF). Neurohormonella antagonist läkemedel förbättrar prognosen hos patienter med HFrEF och representerar ett av de största framstegen i medicinhistorien. Stora icke tillgodosedda behov kvarstår dock: Inom HFrEF är implementeringen av befintlig evidensbaserad terapi i HFrEF dålig; i HFrEF, trots effektiv terapi och även med optimal implementering, utvecklas sjukdomen till avancerad hjärtsvikt, med få behandlingsalternativ; och i HFpEF är patofysiologin fortfarande dåligt förstådd och det finns mycket begränsade behandlingsalternativ.

Vårt forskningsprogram inom hjärtsvikt är mycket brett, från bench to bedside och vidare till implementering och betydelsen för samhället. Vår grupp består av flera doktorander, postdoktorer och seniora forskare, statistiker och datahanterare samt forskningssjuksköterskor. Vi samarbetar också mycket med andra grupper på Karolinska, i hela Sverige och globalt.

Den registerbaserade, big data och epidemiologiska forskningen leds av Docent Gianluigi Savarese, MD, PhD.

HFpEF-programmet, det avancerade HF-programmet, fas 2-studier, biomarkör- och ekokardiografi-baserad forskning leds av Camilla Hage, RN, PhD

Högkvalificerade och motiverade personer som är intresserade av att bedriva mekanistisk, klinisk eller registerbaserad forskning inom hjärtsvikt är välkomna att kontakta vår grupp.

Forskningsfrågor

 1. Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFPEF): demografi, riskfaktorer, samsjuklighet och orsaks-specifik sjuklighet och dödlighet, drog targets och utformning av interventionsstudier
 2. HFPEF: potentiella effekter av konventionella läkemedel som används för hjärtsvikt med sänkt ejektionsfraktion, t.ex. ACE - hämmare, angiotensin receptorblockare, betablockerare och aldosteronantagonister
 3. Fysiologiska, neurohormonella och metaboliska aspekter av hjärtsvikt med bevarad och sänkt ejektionsfraktion, samt effekter av hjärttransplantation och mekaniskt cirkulationsstöd (LVAD och ECMO)
 4. Molekylära hjärt- och skelettmuskelförändringar vid hjärtsvikt och targets för behandling för att modifiera kontraktion-relaxation
 5. Tidig-fas humana interventionsstudier av befintliga läkemedel för nya indikationer och av nya läkemedel och peptidhormoner som behandling för hjärtsvikt
 6. Optimering av användningen av befintlig terapi för hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion

Vi fokuserar på två viktiga aktuella kliniska problem som inte har kunnat besvaras:

 1. Trots neurohormonella antagonister så upp till 1/3 av patienter med hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion fortfarande mycket dålig prognos. Andra sjukdomsmekanismer och potential för ny riktad terapi utvärderas. Det finns mer avancerad terapi (CRT, ICD, hjärttransplantation och LVAD och ECMO (mekanisk hjärtpump)) men användningen av dessa är otillräcklig.
   
 2. Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFPEF eller "diastolisk hjärtsvikt") är lika vanligt och lika dödligt som hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion, men mekanismer är dåligt kända och det finns för närvarande ingen bevisad behandling. 

  Vi utför registerbaserad forskning med det svenska hjärtsviktsregistret (Rikssvikt) och International Society for Heart & Lung Transplantation (ISHLT) hjärttransplantationsregistret, samt i ett stort antal internationella samarbeten. Vi har ett komplett icke-invasivt human-labb där vi kan karaktärisera hjärtsvikt med bevarad och sänkt ejektionsfraktion och bedöma fysiologiska effekter av interventioner. Vi utför även mekanistiska studier där vi studerar perifera hormoner involverade i hjärtsvikt och molekylära aspekter av kontraktion - relaxation in vitro.

Finansiering

 • Karolinska Institutet
 • Region Stockholm
 • NIH
 • EU: European Research Council
 • Hjärt-Lungfonden
 • Vetenskapsrådet
 • Erling Perssons Familjestiftelse

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Endokrinologi och diabetes Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Kardiologi
LL
Innehållsgranskare:
2024-03-25