Enheten för Experimentell cancermedicin

Vi vill förbättra överlevnad och livskvalitet hos cancerpatienter som behandlas med cytostatika och SCT genom ökad behandlingseffektivitet och minskade eller eliminerade biverkningar.

Målen kan uppnås genom att öka kunskapen om de faktorer som påverkar cytostatikas omsättning i kroppen, samt om verkningsmekanismer och bakomliggande mekanismer vid biverkningar. Dessutom behövs införande av nya läkemedel och behandlingsstrategier med bättre balans mellan effekt och biverkningar. Grundläggande experiment kan av etiska och praktiska skäl inte genomföras på människa. Därför vill vi först testa våra hypoteser i celler och djurmodeller.

Stamcelltransplantation (SCT)

Stamcelltransplantation (SCT) är en botande behandling för ett flertal cancer former, framför allt hematologiska maligneteter. Förbehandling (cytostatika eller strålning) inför SCT förbereder patientens immunsystem för att ta emot givarens stamceller. Dessutom bör denna behandling ha en anti-cancereffekt. Förbehandling bidrar till biverkningar i lever, urinvägar, slemhinnor mm. Transplantat-kontra-värdsjukdom (graft-versus-host disease, GVHD) är en av de allvarligaste komplikationerna av SCT, och orsakar patienterna lidande, försämrar deras livskvalitet och kan även leda till patientens död. Hjärt-kärlsjukdomar uppstår långt efter SCT, liksom sekundära maligniteter. Å andra sidan finns transplantat-kontra-leukemieffekten, som är oerhört viktig för att förhindra återfall.  Mekanismerna bakom dessa biverkningar är inte fullständigt klarlagda; dock utgör kunskap om dessa mekanismer det första steget mot nya och bättre behandlingsstrategier. Vi vill även kunna utveckla nya behandlingsstrategier baserade på dosindividualisering, dvs skräddarsy dosen för varje patient för uppnå maximal effekt och minimala biverkningar.

Våra projekt indelas i följande grupper:

 1. Vi har utvecklat en transplantationsmodell i vilken kan vi studera vilka mekanismer som ligger bakom biverkningarna (GVHD, artärskada) och vilka faktorer som bidrar till dessas förekomst i syfte att förbättra den profylaktiska behandlingen. Dessutom har vi under senare år utvecklat reproducerbara modeller för hematologiska maligniteter för att kunna förstå mekanismerna bakom GVL-effekten.
   
 2. Vi studerar också hur patienternas arvsanlag påverkar omsättningen av cytostatika i kroppen och därigenom behandlingsresultatet av SCT. Dessa studier syftar till att individualisera dosen för patienter på basis av deras genetiska uppsättning.
   
 3. Vi undersöker om nya cancerläkemedel som blockerar celldelning och vandring  (metastasering) av cancerceller kan förebygga återfall i cancer efter SCT. Dessutom testar vi ett antal cancerläkemedel på cellulär och molekylär nivå.
   
 4. Nyligen har vi påbörjat ett samarbete med KTH i vilket vi bygger olika bärare (nanopartiklar) som kan laddas med cytostatika (läkemedel). Dessa partiklar har fördelen att de fördelas till olika kroppsdelar beroende på hur de är utformade. Syftet med detta projekt är att hitta målsökande cancerläkemedel och skydda resten av kroppen.

Utvalda publikationer

Thermostable luciferase from Luciola cruciate for imaging of carbon nanotubes and carbon nanotubes carrying doxorubicin using in vivo imaging system.
El-Sayed R, Eita M, Barrefelt A, Ye F, Jain H, Fares M, et al
Nano Lett. 2013 Apr;13(4):1393-8

Early-phase GVHD gene expression profile in target versus non-target tissues: kidney, a possible target?
Sadeghi B, Al-Chaqmaqchi H, Al-Hashmi S, Brodin D, Hassan Z, Abedi-Valugerdi M, et al
Bone Marrow Transplant. 2013 Feb;48(2):284-93

Reduced-intensity conditioning and HLA-matched haemopoietic stem-cell transplantation in patients with chronic granulomatous disease: a prospective multicentre study.
Güngör T, Teira P, Slatter M, Stussi G, Stepensky P, Moshous D, et al
Lancet 2014 Feb;383(9915):436-48

Biodegradable polymeric vesicles containing magnetic nanoparticles, quantum dots and anticancer drugs for drug delivery and imaging.
Ye F, Barrefelt A, Asem H, Abedi-Valugerdi M, El-Serafi I, Saghafian M, et al
Biomaterials 2014 Apr;35(12):3885-94

Cytochrome P450 2J2, a new key enzyme in cyclophosphamide bioactivation and a potential biomarker for hematological malignancies.
El-Serafi I, Fares M, Abedi-Valugerdi M, Afsharian P, Moshfegh A, Terelius Y, et al
Pharmacogenomics J. 2015 Oct;15(5):405-13

Medarbetare och kontakt

Forskare, senior professor

Alla medlemmar i gruppen

Forskningstekniker

 • Molekylär cellbiologi
 • Cellodling
 • Stamcellstransplantationsmodell (GVHD/GVL)
 • Modeller av leukemi, lymfom, myelom och autoimmuna sjukdomar
 • Preklinisk in vivo imaging
 • Farmakokinetik  in vivo och in vitro
 • Kromatografi och mass spektrometri
 • Fluorescencemikroskopi
 • Drug delivery och prekliniska kinetiska studier
Nyckelord:
Cancer och onkologi Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
MH
Innehållsgranskare:
2024-03-25