Medicinsk etik – Gert Helgessons grupp

Etikenheten vid LIME undervisar och forskar i klinisk medicinsk etik och medicinsk forskningsetik. Vi bidrar också till Karolinska institutets interna etikarbete. Etikenheten ingår i Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, ett samarbete mellan KTH, Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Rosa överstrykningspenna markerar ordet "Ethics"

Sjukvårdens prioriteringar

Frågan om hur man bör prioritera i vården är ständigt aktuell. De senaste åren har behovet av att prioritera ökat då flera nya dyra behandlingar blivit tillgängliga. Syftet med detta projekt är att kritiskt undersöka tre centrala prioriteringsprinciper behovs-, kostnadseffektivitets- och ansvarsprincipen för att ta reda på hur de bör förstås och vilken moralisk relevans de har. Ett mål med projektet är att analyserna ska vara till hjälp i praktiskt prioriteringsarbete i vården.

Patientens rättigheter

Patientperspektivet betonas starkt i dagens medicinetiska debatt. Vi bedriver forskning om patientautonomi och personlig integritet (bland annat om hur sjukvården hanterar och bör hantera patienter vars beslutskompetens är svårbedömd), men också om vad det innebär att bli väl respektive illa bemött i sjukvården, vad bemötandet kan ha för konsekvenser och hur sjukvården kan utvecklas i riktning mot ett bättre patientbemötande.

Forskningsetik

Det är viktigt att den forskning som bedrivs följer god vetenskaplig sed, både för kunskapsutvecklingen och för vilken nytta samhället kan få av forskningen. Men de forskningsetiska skandalerna duggar tätt runt om i världen, och Sverige har sin beskärda del. Inom CHE bedriver vi forskning i forskningsetik. Ett aktuellt projekt berör bland annat frågor forskningens gråzoner och hanteringen av medförfattarskap i vetenskapliga publikationer. Inom CHE bedrivs för närvarande även forskning om bland annat medicinens gränser (hur länge ska vi vårda? hur får vi modifiera människan?), etiska kriterier för tidiga stoppunkter i kliniska studier, och etiska aspekter på vård i livets slutskede.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen