Partikeltoxikologi – Hanna Karlssons forskargrupp

Vi bedriver forskning med fokus på att förstå toxiska effekter, bakomliggande mekanismer och hälsorisker av olika partiklar i luften så som nanopartiklar i urban miljö, partiklar från yrkesmiljöer (svetsning, 3D-printning) samt från nano- och mikroplaster.

Forskning

Karlssons grupp arbetar främst med att utforska toxiska effekter, bakomliggande mekanismer och hälsorisker med olika luftburna partiklar. Pågående projekt fokuserar på nanopartiklar från transporter (Vallabani et al., 2024), partiklar från svetsning och 3D-printing (Karlsson et al., 2024) samt nano- och mikroplaster. Andra aspekter inkluderar modellering av partiklar i lungan (McCarrick et al., 2022), exponering i så kallad ”air liquid interface” och undersökning av kemikaliers hudsensibiliserande egenskaper (Karri et al., 2021).

Projekt

Toxiska effekter av nanopartiklar från olika typer av transporter

I EU-projektet "nPETs" studerar vi nanopartiklar som bildas genom olika transportsätt (vägtrafik, tunnelbana, sjöfart etc.). I projektet ingår att jämföra toxiska effekter av nanopartiklar från olika källor med hjälp av olika cellmetoder såsom exponering av celler i "air-liquid interface" och att utveckla "toxicitetspoäng" för de olika partiklarna. Vi modellerar också nanopartiklar i lungan.

Läs denna översiktsartikel: Toxicity and health effects of ultrafine particles: Towards an understanding of the relative impacts of different transport modes

 

Toxiska effekter av svetspartiklar och partiklar från 3D-printing

I projekt i samarbete med KTH och flera industriella partners studerar vi effekter av svetspartiklar och av pulver som används vid så kallad "3D-printing". Nya svetstrådar har utvecklats av industripartners och vi har visat att partiklar som bildas under svetsning med dessa frigör betydligt mindre sexvärt krom och de är mindre toxiska jämfört med de som bildas från svetsning med traditionella trådar (se tex McCarrick et al., 2021). I studier på pulver som används i 3D-utskrift, eller partiklar som bildas i processen, har vi hittills sett begränsad toxicitet (se t.ex. Vallabani et al., 2022).

 

Effekter av nano- och mikroplaster

I samhället idag är det mycket fokus på så kallade nano- och mikroplaster – små plastfragment som finns i luft, vatten och i maten vi äter. I ett pågående projekt studerar vi om mikro- och nanoplaster kan orsaka skadliga effekter på odlade celler. De första resultaten visar låg toxicitet i korttidsstudier.

Läs mer om projektet här: Towards quantifying impacts of microplastics on environmental and human health

 

Hudsensibiliserande egenskaper hos kemikalier och blandningar

Den som har hudkontakt med allergiframkallande ämnen kan utveckla kontaktallergi (sensibilisering) och den som blivit allergisk får eksem efter efterföljande kontakt med ämnet. Kemikalier från medicintekniska produkter och textilier studeras i pågående projekt. Vi arbetar med en metod som kallas ”KeratinoSens” såväl som med en samkultur av hudceller och immunceller (Karri et al., 2021).

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen