Neuroradiologi: Neurodegeneration och neuroinflammation – Tobias Granbergs forskargrupp

Neurologiska sjukdomar orsakar ofta förändringar i hjärna och ryggmärg som kan visualiseras eller mätas med hjälp av olika bildgivande tekniker.

Neuroradiologi vid neurodegenerativa och neuroinflammatoriska sjukdomar

Vår translationella forskargrupp fokuserar på utveckling och klinisk tillämpning av nya neuroradiologiska tekniker för att förbättra diagnostik och uppföljning av neurodegenerativa och neuroinflammatoriska tillstånd. Våra huvudsakliga forskningsområden omfattar bland annat demenssjukdomar, rörelsesjukdomar, multipel skleros (MS) och ovanliga neurologiska sjukdomar.

Vår forskargrupp har en bred kompetensbas inom radiologi och psykologi. Vi har även nära samarbete med neurologer, fysiker och ingenjörer inom Karolinska och internationellt. Vi skapar, validerar och utför visuella radiologiska skattningar för morfologisk analys, vilket kompletteras med volumetriska segmenteringar. Vi arbetar framför allt med FreeSurfer, FSL, SPM och SyMRI men utvecklar även egna analytiska verktyg. Flertalet av våra forskningsprojekt är baserade på strukturella, funktionella, syntetiska och diffusions-viktade magnetkameraundersökningar (MR) men vi arbetar även med datortomografi och nuklearmedicinska metoder.

Cortical MS pathology is visualized
Kortikal MS-patologi visualiserad med MRT: Neuritdensitet (övre vänster), fri diffusion (övre höger), mikrostruktur (nedre vänster), enhetlig färgförsäljning 0-0,6. Myelin-känslig MRT (nederst till höger), normaliserad färgförsäljning utan enhet 0-1,55.

Forskningsprojekt

  • Karolinska Imaging Dementia Study (KIDS): En stor retrospektiv studie som utvärderar det kliniska värdet av radiologiska markörer hos patienter med kognitiv svikt och demens.
  • Karolinska Imaging in Movement Disorders Study (KIMOVE): En kohortstudie av konventionella och avancerade MR-tekniker vid Parkinsons sjukdom och atypisk Parkinsonism med både en retrospektiv och en prospektiv del.
  • Stockholm prospective assessment of MS (STOPMS): En stor prospektiv studie av nydiagnostiserade MS-patienter som startade 2001 med volumetrisk MR för att utvärdera radiologiska markörer vid MS samt användning av MR som utfallsmått.
  • Syntetisk MR: Studier för validering och praktiska applikationer av SyMRI inom centrala nervsystemet, inkluderande myelinkvantifiering med REMyDI (Rapid Estimation of Myelin for Diagnostic Imaging).
  • Andra forskningsprojekt inkluderar studier av: Gadolinium-retention i hjärnstrukturer efter användning av MR-kontrastmedel, Radiolologiskt Isolerat Syndrom (RIS), ryggmärgsatrofi och Quantitative Susceptibility Mapping (QSM).

This page in English

 

Aktuellt

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Teamledare

Profile image

Russell Ouellette

Teamledare (Multipel skleros avbildning)

En teamledare fungerar som ett extra ledarskapsstöd till vår forskningsgruppledare och bedriver egen forskning.

Ämne: Multipel skleros avbildning (och ex vivo korrelationsstudier)
 

Teammedlemmar