Studier av tumör-stroma – Arne Östmans forskargrupp

Gruppen studerar tumörers mikromiljö i projekt som innefattar mekanistiska studier, identifiering av biomarkörer och upptäckt av nya läkemedelskandidater. Fokus ligger på tumörfibroblaster

Arne Östman
Professor Arne Östman. Foto: privat

Vår forskning

Forskningen syftar till en bättre förståelse av samspelet i tumörmikromiljön mellan de maligna cellerna, fibroblaster, kärl och immunceller. Många av studierna undersöker särskilt betydelsen av PDGF-systemet i dessa sammanhang. Genom de senaste årens forskning har vi även identifierat andra proteiner som påverkar tumörers växt och metastasering.

Studierna innefattar arbete i cell- och djur-baserade cancer modeller och analyser av patientmaterial. Senaste åren har projekt bedrivits inom bröst-, prostata- , kolorektal-, njur- och ovarial-cancer. Monika Ehnman bedriver sedan några år ett program särskilt inriktat mot sarkom.

Gruppen har ett aktivt intresse att överbrygga avståndet mellan pre-klinisk forskning, läkemedelsutveckling och klinisk verksamhet. Flera av projekten innefattar samarbete med forskande patologer och onkologer. Vi deltar också i ett flertal samarbeten med kommersiella partners.

Tumor microenvironment
Tumor microenvironment.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen