Funktion och hälsa vid respiratoriska och kardiovaskulära tillstånd – Malin Nygren-Bonniers forskargrupp

Vår forskning är inriktad på den fysiska aktivitetens och träningens betydelse för hälsa och funktion för såväl prevention som promotion för individer i alla åldrar. I samband med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom är fokus rehabilitering.

Forskningsfokus

Vi arbetar med ett fysioterapeutiskt perspektiv för ett fysiskt aktivt liv och åldrande som även omfattar individer som arbetar i yrken med hög fysisk exponering. I vår forskning ingår att utvärdera effekter av olika fysioterapeutiska insatser som förbättrar funktion, hälsorelaterad livskvalitet som både ökar prestationsförmågan i arbetet och den fysiska aktivitetsnivån i vardagen. Dessutom utvecklas och implementeras evidensbaserade träningsprogram samt undersöks prediktorer för framtida hälsa.

Läs mer om våra forskningsprojekt under fliken Projekt.

Aktuellt

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Svensson-Raskh, Anna

Projekt

ReCOV - Recovery and rehabilitation after COVD-19

ReCOV är ett forskningsprojekt med tre delar som omfattar patienter, närstående och personal. I delprojektet om patienter som har postakut covid-19 syndrom (PACS) är syftet att kartlägga fysisk och psykisk funktion och påverkan på hälsorelaterad livskvalité, samt att utvärdera effekterna av specifika interventioner för patienter med långcovid-19. Målet är vidare att beskriva patienternas upplevelser av rehabiliteringen. Patienterna kommer att tillfrågas om att delta i olika studier som kommer att kartlägga och utvärdera effekterna av olika interventioner.

BETA-projektet

BETA-projektet syftar till att med en ny utmanande och progressiv balansträningsmodell, i kombination med fysisk aktivitet på recept, förbättra balans, gångförmåga, livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå, minska fallrädslan hos äldre med ökad risk för fall samt utveckla och implementera dessa metoder i klinisk praxis.

"Håll balansen" – Evidensbaserat balansträningsprogram för att förebygga fallskador. Implementering av evidensbaserat balansträningsprogram för äldre (Fas3, Beta-projektet). Syftet med projektet är att studera implementeringen och utfallet av ett evidensbaserat balansträningsprogram i klinisk vardag för att förhindra framtida fall och fallrelaterade skador hos äldre personer.

SCIP Falls-projektet

SCIP Falls-projektets långsiktiga syfte är att minska risken för fall och fallrelaterade skador hos personer som lever med komplett eller inkomplett ryggmärgsskada i Norge och Sverige genom att identifiera riskindikatorer och etablera evidensbaserade och specifika fallförebyggande program.

SINpedSCI–projektet

Syftet med SINpedSCI-projektet är att bidra med kunskap genom internationellt samarbete mellan tio rehabiliteringscenter i sju länder inom ramen för fastställt rehabiliteringsnätverk Sunnaas International Network in Rehabilitation (SIN).

MIDAS-projektet

Syftet med MIDAS-projektet är att utvärdera effekter och upplevelser av tidig mobilisering och andningsgymnastik samt identifiera riskfaktorer för respiratorisk insufficiens hos patienter som genomgår bukkirurgi.

Evidensbaserad träning och fysisk aktivitet med ett e-hälsakoncept - en ny metod för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) att bli mer fysiskt aktiva

Målsättningen med detta projekt är att utveckla och utvärdera ett e-hälsokoncept med träningsmodul för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Studenters upplevelse och erfarenhet av deras lärmiljö och hälsorelaterad livskvalitet – en interprofessionell studie

Fokus för detta projekt är att identifiera framgångsfaktorer för i den kliniska lärmiljön och kommer också visa hur studenter och handledare påverkas av lärmiljön

OptUtb-projektet

Optimera utbildning och träning (OptUtb) är en metod för soldater och piloter i Försvarsmakten inom vilket både urvals- och uppföljningssystemen vidareutvecklas.

Avhandlingar

Veronica Balkefors, Living with Osteogenesis imperfecta, 2015

Ing-Mari Dohrn, Physical activity and health-related quality of life in older adults with osteoporosis, 2015

Alexandra Halvarsson, Fall-related concerns, balance and gait in older adults with osteoporosis, 2015

Yvonne Kahlin, Physical Activity and Self-related Health in Swedish High Scool Students, 2013.

Helena Grönstedt, Individually tailored physical and daily activities for residents in nursing home settings - a Scandinavian multi-centre study, KI 2013.

Arve Opheim, Walking in adults with spastic cerebral palsy – the relation to pain, fatigue, gait and balance, KI 2011.

Kirsti Skavberg Roaldsen, Factors influencing physical activity in patients with venous leg ulcer, KI 2009.

Matti Leijon, Activating people – physical activity in the general population and referral schemes among primary healt care patients in a Swedish county, 2009, Linköpings Universitet.

Lena Kallings, Physical Activity Level, Adherence and cardivascular risk factors, 2008.

Gun Faager, Adjuvant strategies in exercise performance for patients with chronic obstructive pulmonary disease – COPD, KI 2008.

Malin Nygren-Bonnier, Glossopharyngeal breathing. KI, 2008.

Li (Lindberg) Villard, Health related lifestyle habits of Swedish school children, KI 2006.

Anders Raustorp, Physical activity, body composition and physical self-esteem among children and adolescent, KI 2005.

Mia Andre, Patient education and foot disability in juvenile idiopathic arthritis : A physiotherapy perspective. KI, 2005.

Agneta Ståhle, Physical fitness and quality of life in elderly patients recovering from an acute coronary event, KI 1999.