Pediatrik – Anna Lindholm Olinders forskargrupp

Forskningen inom gruppen är främst fokuserad på diabetes bland barn och unga. Det övergripande målet är att finna vilket stöd och vilka strategier som ger störst förutsättning för att hantera vården och egenvården vid diabetes. Forskningen handlar om behandling, utbildning, egenvård och livskvalitet. Forskargruppen använder både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Vår forskning

De flesta i gruppen arbetar kliniskt med barn och unga med diabetes, och våra forskningsprojekt baseras ofta på de problem och frågor som vi sett i vårt kliniska arbete. I forskargruppen finns flera olika professioner, sjuksköterskor, läkare och dietister, nästan hela det multiprofessionella diabetesteamet. I gruppen finns för närvarande tre doktorander, fyra doktorer varav två är docenter.

Forskningsprojekt

Typ 1-diabetes hos flickor och kvinnor – övervikt och fetma som riskfaktorer för otillfredsställande glykemisk kontroll och nya strategier för personcentrerad vård

Unga kvinnor med typ 1-diabetes (T1D) har sämre glykemisk kontroll och högre risk för hjärt-kärlsjukdom och dödlighet jämfört med unga män med T1D. Data om utvecklingen av BMI över tid, hos kvinnor med T1D, är knapphändig och effekten av övervikt/fetma på diabetesrelaterade risker är oklar. En förutsättning för framgångsrik diabeteshantering är att identifiera modifierbara riskfaktorer och att erbjuda en individualiserad behandling. Det övergripande målet är att förbättra glykemisk kontroll, egenvård av diabetes och livskvalitet hos kvinnliga tonåringar med T1D, och att undersöka effekten av BMI på deras risk för komplikationer.

Egenvård och glykemisk kontroll av typ 1-diabetes i relation till kolhydratintag och måltidsbolusstrategier bland barn och ungdomar

Syftet är att beskriva sambandet mellan kolhydratintag, måltidsstrategier och glykemisk kontroll hos barn och ungdomar med typ 1-diabetes.

Att leva med kronisk sjukdom, hälsorelaterad livskvalitet och behandlingstillfredsställelse hos barn och ungdomar

Kroniska sjukdomar påverkar barn och ungdomars livskvalitet. Målet med vården är att öka barn och ungdomars förutsättning att leva ett normalt liv med en god livskvalitet. Diabetes typ 1 kräver ett stort engagemang av barnet/ungdomen och deras vårdnadshavare. Egenvården borde underlättas om de har en behandling de är tillfredsställda med.

Gör det själv teknik

Gör det själv teknik och OpenAPS, nedladdad styrning av insulinpumpfunktion, baserad på kontinuerlig glukosmätning hos barn och ungdomar med typ 1 diabetes; är det patientsäkert, etiskt försvarbart och ger det ökad behandlingstillfredsställelse och bättre glukoskontroll jämfört med den mest avancerade kommersiella diabetesbehandlingstekniken?

Samverkan

Nationellt samarbete

Eva Toft, Ersta sjukhus

Flera barndiabetesteam och barnsjuksköterskor.

SWEDIABKIDS och NDR, De svenska diabetesregistren

Internationellt samarbete

Carmel Smart, dietist, Australien

Forskningsstöd

  • Diabetesfonden
  • Barndiabetesfonden
  • Jerringfonden
  • Kronprinsessan Lovisas förening för barnsjukvård

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen