Maria Eriksdotters forskargrupp

Det övergripande syftet med forskningen handlar om att förbättra vård och behandling av patienter med Alzheimers sjukdom och dess förstadier.

I hela världen finns idag 50 miljoner människor med demenssjukdom vilket uppskattas öka till 150 miljoner 2050 (World Alzheimer report 2018). I Sverige finns idag 150.000 personer med olika demenssjukdomar varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Ingen botande behandling finns ännu. Forskargruppen bedriver translationell klinisk forskning med verksamhet både inom experimentell såväl som epidemiologisk som klinisk forskning. Forskningen fokuseras på två huvudinriktningar:

1. Cellterapi med nerve growth factor (NGF) till patienter med Alzheimers sjukdom. Kapslar med celler som frisätter NGF placeras med neurokirurgi i den basala framhjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom med hypotesen att NGF skall hindra nedbrytningen av nervceller och därmed hämma sjukdomsförloppet. Vi har visat att metoden är säker och väl tolererad med positiva effekter hos hälften av patienterna. Fortsatta laborativa och kliniska studier pågår liksom studier för att finna nya substanser med NGF-liknande effekter med potential att utvecklas till nya läkemedel.

2. Studier på världens största kvalitetsregister om demenssjukdomar, SveDem. www.svedem.se
SveDem utvecklades av Eriksdotter och kollegor i syfte att förbättra demensvården i hela landet. Nydiagnosticerade patienter med demenssjukdom följs över tid. Studier om utredning, läkemedelsbehandling och mortalitet pågår liksom samkörning med andra register.

Samverkan

Vi har pågående sambeten inom ”NGF-cellterapi projektet” och SveDem-projektet. Gruppen har ett nära samarbete med den kliniska verksamheten på Tema Åldrande, Karolinska Huddinge, där Eriksdotter och flera medarbetare är verksamma. Medlemmar och samarbetspartners har klinisk verksamhet på Karolinska Solna, Södersjukhuset och i Umeå. Svenska demensregistret finns på minnesmottagningar, vårdcentraler och särskilda boenden i hela landet.

Nära samarbetspartners inom NGF-cellterapi projektet inom institutionen är Homira Behbahani, Erik Hjorth, Jaan-Olle Andressoo (sektionen för Neurogeriatrik),Taher Darreh-Shori, Eric Westman och Daniel Ferreira (sektionen för klinisk geriatrik). Andra viktiga samarbetspartners är neurokirurgerna prof Bengt Linderoth, docent Per Almquist och med dr Göran Lind vid Inst för Klinisk Neurovetenskap och Tema Neuro, Karolinska, Solna, forskaren Pontus Forsell, Alzecurestiftelsen, docent Lars Wahlberg, Gloriana Inc; Providence, Rhode Island, prof Ann-Charlotte Granholm, Univ Denver, Co, USA

Samarbetspartners inom SveDemprojektet är bland annat Prof Bengt Winblad, Anders Wimo och med dr Linus Jönsson (sektionen för Neurogeriatrik), Dorota Religa (sektionen för Klinisk geriatrik), prof Kristina Johnell (Inst MEB), univlektor Kåre Buhlin, inst Odontologi, prof Peter Nordström, Umeå universitet och universitetssjukhus, Prof Henrik Zetterberg, Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet, docent Milica Kramberger, universitetet i Ljubljana, Slovenien

Forskningsprojekt

Det övergripande syftet med forskningen handlar om att förbättra vård och behandling av patienter med Alzheimers sjukdom och dess förstadier. Forskningen har två huvudinriktningar:

1. Cellterapi med nerve growth factor (NGF) till patienter med Alzheimers sjukdom. Kapslar med celler som frisätter NGF placeras med neurokirurgi i den basala framhjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom med hypotesen att NGF skall hindra nedbrytningen av nervceller och därmed hämma sjukdomsförloppet. Vi har visat att metoden är säker och väl tolererad med positiva effekter hos hälften av patienterna.

Vi fortsätter nu att utveckla metoden och förbättra cellöverlevnad och frisättningen av NGF. Vi studerar även den andra tillväxtfaktorn viktig för kognitiva funktioner, brain-derived growth factor ( BDNF) också med potential som terapi. Våra kliniska studier handlar om att bättre förstå kopplingen mellan det kolinerga systemet och tillväxtfaktorerna NGF och BDNF.

2. Studier på världens största kvalitetsregister om demenssjukdomar, SveDem. www.svedem.se

SveDem finns idag i hela Sverige på alla minnesmottagningar (58 st), på ca 900 vårdcentraler (75%) mer än 700 särskilda boenden med över 80000 nydiagnosticerade patienter med demenssjukdom och mer än 70 000 uppföljningar. Målet är att följa patienten genom hela vårdkedjan. Över 30 vetenskapliga artiklar med data från SveDem har publicerats. Det unika med SveDem är att utvecklingen av olika demensdiagnoser kan följas över tid. Genom att samköra med register som till exempel patientdataregistret, läkemedelsregistret och andra kvalitetsregister som RiksStroke kan vi få stor kunskap om sjukdomsförlopp och behandling i den kliniska verkligheten till gagn för patienterna. Vi har pågående studier om hur demenssjukdomens förlopp och vård påverkas av samtidig stroke, diabetes och depression. Vi har visat att demensläkemedlen kolinesterashämmare förefaller minska risken för hjärtinfarkt och stroke och minskar mortaliteten. Nu pågår studier på där vi undersöker progressionen av de olika demenssjukdomarna över tid och vilka faktorer som påverkar denna.

Forskningsstöd

Vi är tacksamma för allt stöd till vår forskning, nedan nämns några av de som bidrar till att vi kan förbättra våra framsteg:

  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Hjärnfonden
  • FORTE
  • Region Stockholm (ALF-medel, Medel i Nätverkssjukvården)
  • Johanniterorden
  • Stohne-stiftelsen
  • Gamla Tjänarinnor
  • EU-JPND

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen