Demens och multisjuklighet – Dorota Religas forskargrupp

dorota religas research group

Forskningsfokus

Med ökande livslängd och kvaliteten på medicinsk vård växer också behovet av högkvalitativa studier av den åldrande befolkningen. Vår forskargrupp fokuserar på patienter diagnostiserade med demens. Vi genomför storskaliga registerbaserade studier med fokus på kvaliteten i demensvården i Sverige samt identifierar modifierbara faktorer (farmakologisk behandling, socioekonomiska faktorer) som skulle kunna gynna eller skada demenspatienter, särskilt de svaga som också är multisjuka.

Det primära målet med vår forskning är att förbättra behandlingen av patienter med demens och multisjuklighet.

Gruppens arbete grundar sig främst på data från Svenska Demensregistret (SveDem), det största demensregistret i världen. Möjligheten att kombinera SveDem-data med andra register och databaser ger en unik möjlighet att få fram högkvalitativ patientdata. Våra forskningsområden inkluderar multisjuklighet (t.ex. demens och diabetes mellitus, hjärt-kärlsjukdomar) psykologiska aspekter (t.ex. antipsykotika i klinisk vård, beteendemässiga och psykologiska symtom på demens) förebyggande strategier (biokemiska blodanalyser) och farmako-epidemiologi (faktorer som påverkar dödlighet och kognitiv försämring i demenspatienter).

Samverkan

  1. Apolipoprotein-Related Mortality Risk (AMORIS) Cohort – Niklas Hammar, Göran Walldius, Mats Talbäck
  2. BPSD Register – Katarina Nägga
  3. Cardiovascular comorbidities– Polish Academy of Sciences, Maria Styczynska, Maria Barcikowska, Tomasz Gabryelewicz
  4. Heart failure – Lars Lund
  5. Comorbidities and driving fitness – Desmond O’ Neil

Forskningsprojekt

Diabetes som huvudsaklig multisjukdom för patienter diagnostiserade med demens

Diabetes mellitus ökar risken för att utveckla (?) demens, men forskning om prognostiska faktorer för patienter som diagnostiserats med både diabetes och demens är knappa. Detta projekt fokuserar på kliniska kännetecken för patienter med diabetes och demens, och de många farmakologiska behandlingar som dessa patienter får. Syftet är att bedöma om dessa patienter behandlas effektivt, och om vissa mediciner bör eller inte bör användas.

Biokemiska förändringar i blodet och demens

Projektet använder data från AMORIS kohorten, som samlar in longitudinella data på cirka 800 000 patienter där biokemiska blodprov som tas i medelåldern senare utvisar hur det är korrelerat till risken för demens hos några av patienterna. Projektets primära mål är att långsiktigt spåra biokemiska förändringar samt att utveckla risk-skalor. Projektet fokuserar på glukosmetabolism, lipidmetabolism och inflammatorisk biokemi.

Faktorer förknippade med behandling och dödlighet av demenspatienter med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Uppskattningsvis 80 % av patienter med demens kommer att drabbas av minst ett symptom under sjukdomens förlopp och detta bidrar till sjukdomens fortskridande. Studier har också väckt oron kring antipsykotiska läkemedel (APD), vilka främst ordineras för att behandla BPSD. Syftet med projektet är att beskriva APD’s samband med dödlighet hos demenspatienter.

Forskningsstöd

Vi tackar särskilt följande bidragsgivare för det stöd de ger eller tidigare har givit vår forskning:

  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Region Stockholm (ALF-projekt)
  • Alzheimerfonder
  • Stiftelsen för gamla tjänarinnor
  • Horizon 2020 (EU)

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen