Tvångssyndrom och relaterade tillstånd ur ett livslångt perspektiv – David Mataix-Cols forskargrupp

Tvångssyndrom och relaterade tillstånd ur ett livslångt perspektiv

Tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) är ett svårt psykiatriskt tillstånd vars orsaker till stor del är okända och som kännetecknas av påträngande och ångestframkallande tankar (tvångstankar) och repetitiva beteenden eller mentala handlingar (tvångshandlingar). Dessa symptom tar mycket tid i anspråk (ofta flera timmar per dag) och orsakar signifikant lidande och funktionsnedsättning. Vanligtvis debuterar OCD under ungdomsåren, men människor i alla åldrar kan lida av tillståndet. Tillståndet är förhållandevis vanligt och drabbar ungefär 2 % av befolkningen. Ofta lider de drabbade även av andra psykiatriska tillstånd, såsom depression och ångestsyndrom. OCD är förknippat med omfattande medicinska och socioekonomiska svårigheter. OCD är nära besläktat med andra vanligt förekommande men mindre välförstådda psykiatriska tillstånd, såsom:

  • Dysmorfofobi (Body Dysmorphic Disorder, BDD): upptagenhet vid upplevda defekter i utseendet vilket leder till repetitiva beteenden (t.ex. kontroller framför spegeln).
  • Samlarsyndrom (Hoarding Disorder): ihållande svårigheter att göra sig av med ägodelar som leder till att hemmet blir belamrat med saker och medför en tydlig funktionsinskränkning.
  • Trichotillomani (Hair-pulling Disorder): repetitivt ryckande av hår från huvud eller kropp vilket resulterar i märkbart hårbortfall.
  • Dermatillomani (Skin-picking Disorder): repetitivt hudplockande vilket orsakar vävnadsskada.
  • Tourettes syndrom och ihållande (kroniska) tics: förekomst av flera motoriska och/eller vokala tics under mer än ett års tid.

Samlingsnamnet för OCD och ovan nämnda tillstånd är Tvångssyndrom och Relaterade tillstånd (Obsessive Compulsive Disorder and Related Disorders, OCD-RD). Dessa tillstånd debuterar vanligtvis under barndomen eller tonåren men orsakar omfattande sjuklighet och socioekonomisk börda i alla åldrar. Trots att tillstånden tillsammans är relativt vanliga, orsakar påtaglig funktionsnedsättning, och kostar samhället mycket, är de påfallande underupptäckta, underbehandlade och underbeforskade.

Forskningsprojekt

Vår forskning fokuserar framför allt på tre huvudområden:

Det första syftar till att förstå genetiska och miljömässiga riskfaktorer för OCD-RD med hjälp av flera olika metoder, såsom epidemiologiska studier, tvillingstudier och genetiska associationsstudier (GWAS). Exempel på arbete inom detta område är studien Nordic OCD and related disorders consortium, vars mål är att samla in DNA-prov från 10,000 väldefinierade patienter från nordiska länder, samt OCDTWIN, en unik studie som rekryterar par av enäggstvillingar där antingen den ena eller båda tvillingarna har OCD.

Det andra huvudområdet fokuserar på långsiktiga medicinska och socioekonomiska konsekvenser av OCD-RD, och framför allt på de frågor som är kliniskt relevanta för förebyggande och behandlande insatser. Dessa studier använder sig ofta av Sveriges nationella register för att följa stora kohorter av patienter under flera årtionden. Utfallsmått av intresse är bland annat autoimmuna sjukdomar, metabola och kardiovaskulära sjukdomar, specifika dödsorsaker (såsom död genom självmord), utbildningsutfall, och deltagande på arbetsmarknaden.

Det tredje området är inriktat på att utforma nya insatser för OCD-RD samt utvärdera dessa i kliniska studier. Flera av gruppmedlemmarna arbetar kliniskt och inom specialenheter för OCD-RD i Stockholm. Vi är också intresserade av spridningen av evidensbaserade behandlingar med hjälp av ny teknik. Vi har till exempel, i samarbete med seniora kollegor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (Prof. Christian Rück och Jens Högström), utvecklat internetförmedlad behandling för unga och vuxna med OCD, samlarsyndrom, Tourettes syndrom och ihållande (kroniska) tics, och olika ångestsyndrom. Några av dessa behandlingar implementeras just nu i reguljär vård både i Sverige och utomlands.

Publikationer

En lista över gruppens publikationer finns på PubMed

Finansiering

Huvudfinansiärer av vår forskning är Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Region Stockholm, Hjärnfonden, US National Institute of Mental Health, International OCD Foundation, eller UK National Institute for Health Research.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Teamledare

Lorena Fernández de la Cruz

Gruppen ”Hälsokonsekvenser och livsstil”, som leds av Dr Lorena Fernández de la Cruz, fokuserar framför allt på långsiktiga medicinska och socioekonomiska konsekvenser av OCD-RD, såsom metabola och kardiovaskulära sjukdomar, suicid, utbildningsnivå och deltagande på arbetsmarknaden. Hennes grupp utvecklar och utvärderar just nu en livsstilsintervention för individer med OCD och hög risk för kardiometaboliska sjukdomar.

Anna Sidorchuk

Gruppen “Epidemiologi och läkemedelsepidemiologi”, som leds av Dr Anna Sidorchuk, använder sig av flera epidemiologiska studieupplägg för att studera riskfaktorer och konsekvenser kopplade till OCD-RD och hur psykoaktiva läkemedel påverkar hälsorelaterade utfall. Det pågår just nu ett omfattande projekt som fokuserar på prediktorer för och konsekvenser av obefogad förskrivning av bensodiazepiner och på att utveckla en skalbar insats för att minska långvarig förskrivning av bensodiazepiner inom primärvården.