Enheten för bioentreprenörskap – Hanna Janssons grupp

UBE utbildar, utvecklar och forskar inom ämnet bioentreprenörskap

svart elkontakt i kontaktuttag mot blå vägg

Om UBE

Både hälso- och sjukvård och det omgivande näringslivet står inför stora förändringar, med en växande befolkning, efterfrågan av mer patientnära vård och med fokus på förebyggande, små och medelstora företag har svårt att växa, gamla patent löper ut och nya affärsmodeller behövs. Det finns dock många möjligheter, om tillfällen tas och kunskap förvaltas på rätt sätt.

På ett övergripande plan är det av yttersta vikt att stärka den translationella förmågan i det ”biomedicinska systemet”. Detta innefattar dels universitetens satsningar på att bidra till förändringar av processer och handläggning av hälsa och sjukdom i sjukvården, och dels industrins medverkan genom framtagande av produkter och tjänster för förbättrad prevention, diagnostik och behandling av sjukdom. För att den svenska industrin skall lyckas krävs kunskap och personer som kan förena insikter i medicin och teknologi med affärskunnande.

Sedan 2005 finns på KI enheten för bioentreprenörskap, med målet att forska, inspirera, utbilda och skapa nätverk för studenter, forskare och kliniker inom området innovation och entreprenörskap. Konkret sker detta genom poänggivande kurser och program, förändringsprojekt och vetenskapliga studier. Visionen är att vetenskapsbaserad kunskap skall nyttiggöras i högre utsträckning genom en mer professionell interaktion mellan akademisk forskning och utbildning och det industriella företagandet.

Enheten är den första proaktiva länken inom KI:s innovationssystem och har sedan starten vuxit till att bli dess nod för akademisk verksamhet. UBE är också KI:s kompetenscentrum inom Stockholm School of Entrepreneurship (SSES). Särskilt utmärkande är att verksamheten sker i nära samverkan med den biomedicinska industrin. Detta sker dels i form av att företag utgör studieobjekt i olika forskningsprojekt, dels genom att KI-forskares patentaktiviteter över lång tid undersöks i detalj och dels genom att studenter tillbringar praktikperioder hos, och utför projekt i samverkan med företag, myndigheter och andra aktörer.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Kurser och program

Utbildningen riktar sig till olika målgrupper, från grundutbildningsstudenter till doktorander, forskare, kliniker och lärare. UBE arbetar efter en studentcentrerad pedagogisk modell baserad på "entreprenöriellt lärande" för att skapa förutsättningar för kreativitet, reflektion och initiativkraft i undervisningen. Föreläsningar hålls ofta av externa experter med varierande bakgrund och fungerar som inspiration och källa till diskussion. Teoretisk kunskap erhålls via litteraturstudier och tillämpas genom praktiskt arbete så som workshops, fallövningar (case) och projekt, ofta i grupp.

Bioentreprenörskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde och de flesta av UBE:s kurser är baserade på yrkesövergripande deltagare. Som KI:s nod inom Stockholm school of entrepreneurship (SSES), är många kurser även öppna för studenter från andra lärosäten i Stockholmsregionen.

Informationen finns tillgänglig på engelska

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES)

UBE är KI:s kompetenscenter inom Stockholm School of Entrepreneurship (SSES). 

Vi är även glada över att kunna erbjuda KI:s studenter och doktorander de övriga intressanta kurserna inom samarbetet. Alla kurser är öppna för deltagare från Karolinska Institutet, KTH, Handelshögskolan, Stockholms universitet, Konstfack och Kungliga musikhögskolan.

Informationen finns tillgänglig på engelska

Nyckelord:
Cancer och onkologi Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi Kardiologi
HJ
Innehållsgranskare:
2024-03-25