Suicide Prevention through Internet and Media Based Mental Health Promotion (SUPREME)

SUPREME syftar till att skapa ökad förståelse för hur unga (14-24 år) personers psykiska hälsa och självmordsbeteenden både påverkas och förbättras av traditionell och, framför allt, internetbaserad media.

En internetbaserad intervention utvecklades under 2012-2013 och utvärderades i en randomiserad kontrollerad studie under samma period. I studien, som koordinerades av NASP, rekryterades 2286 skolungdomar från sju europeiska länder: Estland, Ungern, Italien, Litauen, Spanien, England och Sverige.

Interventionen bestod av en webbplattform som innehåller kulturellt anpassad information och interaktiva funktioner på olika språk riktad till ungdomar i dessa länder. Informationen beskriver bl.a. orsaker, symptom, vård och behandlingsalternativ vid olika psykiska hälsoproblem vanligt förekommande hos målgruppen. Hemsidan innehöll kontaktuppgifter till stöd- och vårdinstanser och erbjöd därtill direkt chattkontakt med professionell personal som hade möjlighet att ge ytterligare rådgivning. Webbsidans innehåll baserades på vetenskaplig forskning och utvecklades i enlighet med ungdomars egna preferenser och önskemål – som samlats in under fokusgruppsintervjuer.

Projektet har även genererat evidensbaserade riktlinjer för hur man bör behandla information om suicid i olika typer av media som riktar sig till unga människor.

Resultaten av studien samt producerade riktlinjer färdigställdes och avrapporterades till anslagsgivaren Executive Agency för Health and Consumers (EAHC) vid årsskiftet 2013-2014.

Kontakt

Profile image

Gergö Hadlaczky

Adjungerad Adjunkt
GH
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-05-29