Strategier för optimerade behandlingsval för bröstcancerpatienter på basen av riskprofiler och behandlingsprediktiva markörer – Jonas Berghs forskargrupp

Forskningen omfattar kliniska och translationella bröstcancerstudier med kombinationer av konventionella cancerläkemedel, målstyrda läkemedel och immunrelaterad behandling, syftande till bättre behandlings- och doseringsstrategier. Multiomics-verktyg implementeras för analys av bröstcancerprover från prospektiva och randomiserade studier. Målet är att utforma individbaserade behandlingskoncept baserade på tumörbiologi, och bidra till ökad överlevnad och livskvalitet för bröstcancerpatienter.

Jonas Bergh's research group

Bakgrund

Bröstcancer är globalt den vanligaste maligniteten hos kvinnor, med ca 2,3 miljoner bröstcancerdiagnoser per år. I Sverige rapporterades 10 043 bröstcancerdiagnoser hos kvinnor år 2020 och 1 385 kvinnor dog i bröstcancer samma år. Minskande dödlighet i bröstcancer har registrerats i många länder, sannolikt beroende på användningen av olika systemiska preoperativa (neoadjuvanta)  / adjuvanta terapier och till del på tidig upptäckt genom mammografiscreening. En nyckelfråga är varför tidig bröstcancer som behandlas i den adjuvanta eller neoadjuvanta situationen är botbar i allt större utsträckning, medan metastaserande bröstcancer sällan botas med nuvarande diagnostiska och terapeutiska medel. Neoadjuvant behandling används numera rutinmässigt för Her-2 positiv och trippelnegativ bröstcancer; den stora fördelen är att man kan modifiera behandlingen vid bristande behandlingssvar, detta är ”aldrig” möjligt vid postoperativ (adjuvant) behandling. Det är av stor vikt att förstå hur resistensmekanismerna i den makrometastatiska miljön skiljer sig från den mikrometastatiska miljön.

Metoder

Forskningen omfattar kliniska/translationella bröstcancerstudier med kombinationer av konventionella cancerläkemedel, målstyrda läkemedel och immunrelaterad behandling samt populationsbaserade material, syftande till bättre behandlings- och doseringsstrategier. Forskningsteamet studerar sekvenserings- och gensignaturdata, proteindata (immunohistokemi) och immunmikromiljön i primärtumörer (idealt med analys av multipla biopsier över tid/under neoadjuvant behandling) för att identifiera och utvärdera prognos- och behandlingsprediktiva faktorer. Faktorerna studeras även under tumörprogression och i motsvarande metastaser då tumörmaterial finns tillgängligt för analys, för att undersöka förändringar i tumörernas biologi.

Aktuella projekt

  • Translationella analyser av biopsimaterial samt blod från den genomförda randomiserade PANTHER-studien pågår. Dessa omfattar analyser av immunogenomiska faktorer och andra biomarkörer korrelerade till kliniska parametrar. Genotypningsdata relateras till given dosnivå, typ av toxicitet och grad versus utfall, samt rapporterad livskvalitet.
  • Motsvarande translationella analyser utförs i de neoadjuvanta studierna EORTC10994/BIG1–00, PROMIX, PREDIX HER2.
  • Ytterligare studier pågår och planeras i populationsbaserade material samt registerbaserade bröstcancerdata, omfattande såväl tidig som metastaserande bröstcancer.

Sammantaget syftar forskningen till att utforma individbaserade koncept – precisionsmedicin, för att förhindra återfall av bröstcancer, samt bevara eller förbättra patienternas livskvalitet och totalöverlevnad.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen