Anna-Lena Andersson

Anna-Lena Andersson

Projektsamordnare
Besöksadress: Granits väg 4, 17177 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Carli, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad Hälso &
 • Sjukvårdsskurator och har arbetat kliniskt i många år med patienter, närstående, sjukvårdpersonal och blåljuspersonal inom akutsjukvård. I arbetet ingick beredskapstjänstgöring utanför kontorstid i samband med traumatiska och svåra, oväntade, akuta händelser, såsom suicid, olycksfall, våldsrelaterade händelser och svår sjukdom. Arbetet innehöll dels krisbearbetande och stödjande samtal, dels socialjuridisk information. Under denna period arbetade jag även 10 år som enhetschef för kuratorsverksamhet. I samband med arbetsledning hade jag även möjlighet att till viss del arbeta med patientarbete.

  Psychosocial Factors and Traffic Injuries - with special emphasis on consequences, risk factors for complications, influence of alcohol and benefits of intervention var titeln på min medicinska doktorsavhandling, avlagd på Avdelningen för Ortopedi, Sahlgrenska Akademin.

  Under perioden 2015 - 2023 arbetade jag som sakkunnig inom trafiksäkerhet och suicidprevention i transportsystemet på Trafikverket. En stor del av arbetet bestod av att tillsammans med en arbetsgrupp utveckla metoder för suicidklassning av dödsfall inom vägtrafik och på järnväg. Likaså att ta fram underlag för suicid vid broar. Arbetet med "olycksutredningar" och att göra psykosociala utredningar gav värdefull kunskap om suicidalitet.

  2020 bildades "Transportgruppen" på NASP i samband med att Trafikverket beviljade FoI-medel till projektet Suicid i transportsystemet och sedan dess har jag varit forskningsanknuten till NASP, KI. Sedan 2023 är jag deltidsanställd på NASP, KI och är även konsult som senior sakkunnig inom området suicid i transportsystemet.

  Viktiga samarbetspartners genom yrkes- och forskningslivet har varit blåljusmyndigheter, kommuner, Rättsmedicinalverket, Dödsorsaksregistret, MSB, psykiatri med flera. Jag är styrelseledamot i Svensk Trafikmedicinsk Förening och vetenskaplig sekreterare i dess Forskningsfond.

  Idag får jag förutom forskningen möjlighet att föreläsa för kommuner, regioner, myndigheter och organisationer avseende kunskapshöjning inom det stora och komplexa området suicidprevention. Fungerar även som rådgivare i samband med projektering och planering av suicidskydd på broar.

Forskningsbeskrivning

 • Suicidprevention i transportsystemet och psykosociala faktorer som påverkar suicid och olycksfall. Begränsning av metoder genom åtgärder i fysisk miljö.

  Vetenskapliga originalartikla- senaste 6
  1. J Fredén Knutzen, G Hadlaczky, A L Andersson, M Sokolowski. 2022. A pilot study evaluating the effectiveness of preventing railway suicides by mid-track fencing, which restrict easy access to high-speed train. J Safety Res, Dec
 • 83:232-237.
  2. Andersson A-L and Sokolowski M. 2022. Accident or suicide? Improvement in the classification of suicides among road traffic fatalities in Sweden by extended psychosocial investigations, during the years 2010-2019. J Safety Res, Feb
 • 80:39-45.
  3. Olofsson E, Bunketorp O, Andersson A L. 2012. Trafikskadade barn och ungdomar riskerar kvarstående psykiska och psykosociala problem - möjliga riskfaktorer. Socialmedicinsk tidskrift 2012
 • 6:500-12.
  4. Olofsson E, Bunketorp O, Andersson A L. 2012. Children at risk of residual physical problems after public road traffic injuries – a one-year follow-up study. Injury 2012
 • 43:84-90.
  5. Olofsson E, Bunketorp O, Andersson A L. 2009. Children and adolescents injured in traffic - associated psychological consequences: a literature review. Acta Paediatr 2009
 • 98:17-22.
  6. Andersson A-L, Dahlbäck L-O, Bunketorp O. 2005. Psychosocial aspects of road traffic trauma – benefits of an early intervention? Injury 2005:36(8):917-26.

  Vetenskaplig produktion, review artiklar, rapporter och kapitel i lärobok
  1. J Fredin-Knutzén, A L Andersson, G Hadlaczky, M Sokolowski. 2023. Suicid vid broar i Sverige. Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet.
  2. A L Andersson, M Riesenfeld, J Fredén Knutzen, G Hadlaczky, M Sokolowski. 2022. Skadehändelser från broar i Sverige år 2008–2020 samt metod för framtagande av underlag. Rapport i samarbete mellan Trafikverket, Rättsmedicinalverket, Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet och Region Stockholm.
  3. A L Andersson A-L, Svensson K. 2022. In the Vision Zero Handbook. Suicide in the Transport System. Springer Nature.
  4. J Fredén Knutzen, G Hadlaczky, A L Andersson, M Sokolowski. 2020. Förstudie Suicid i transportsystemet. Stockholm: Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet. Rapport 2020:01.
  5. Liljegren E, Fagerlind H, Hagström L, Martinsson J, Viström M, Sander U, Andersson A-L, Bunketorp O, Lökensgård B, Wrige A, Östlund M. 2010. Methodology development for advanced accident investigations – INTACT. Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers. http://www.chalmers.se/safer/EN/publications/traffic-safety-analysis/2010/final…
  Handledning doktorander
  • Bihandledare till doktorand Johan Fredin-Knutzén, NASP, KI, Stockholm
  • Huvudhandledare till Eva Olofsson, avlagt medicinsk doktorsavhandling 2014, avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Undervisning

 • 2024: Temadag &
 • Järnvägens säkerhetskonferens, Transportstyrelsen 2024, Västerås. Suicid och suicidprevention.
  2023: Presentation Suicid i transportsystemet. 14:e Nationella Suicidpreventiva konferensen, Östersund.
  2023: Suicide prevention at bridges in Sweden, 2008-2021. Oral presentation at the International Association for Suicide Prevention, IASP 32nd World Congress, Piran, Slovenia.
  2022: Suicide in the transport system. Oral presentation, 7th Int. Conf. on Traffic and Psychology, Gothenburg.
  2021: Digital presentation.Suicidprevention i transportsystemet. Suicidpreventiva dagen, Folkhälsomyndigheten, NASP, Socialstyrelsen
  2021: Trafik- och Gatudagarna, Suicidprevention i transportsystemet med inriktning broar. Trafikverket.
  2019: Suicide in road traffic – psychosocial factors must be used in the method of classification, poster presentation, Suicide in the transport system in Sweden, oral presentation, 30th World Congress of the International Association for Suicide Prevention, Londonderry, Northern Ireland
  2018: Suicide in the transport system in Sweden, poster presentation. 13th World Conference on Injury and Safety Promotion, Bangkok, Thailand.
  2017: Presentation. Suicid i transportsystemet. 11:e Nationella Suicidpreventiva konferensen i Sverige.
  2017: Suicide classification in road traffic accident recording – an important part of intervention in Sweden, Oral presentation. The Parliamentary Advisory Council for Transport Safety, London, UK
  2015: Oral presentation &
 • poster. Fatalities in road traffic
 • a result of accidents or suicides? The 17th RS5C, Road Safety on Five Continents, Rio de Janerio, Brasil.
  2015: Certificate of the best oral presentation at the International Traffic Medicine Association 2015 Congress in Doha, Qatar.
  2000: Oral presentation. Cycling and alcohol. 17th World Congress of the International Traffic Medicine Association, Stockholm.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI