Kolorektal kirurgi – Anna Martling och Caroline Nordenvalls forskargrupp

Gruppen kommer från kirurgisk verksamhet inom nedre mag-tarmkanalen. Fokus är främst cancerforskning, med en multidisciplinär approach inkluderande kirurgi, strålbehandling och övrig onkologisk behandling. Gruppen bedriver såväl epidemiologisk-, klinisk behandlings- som experimentell forskning, och ingår i KI-cancer nätverket för kolorektal cancer (KICK). Målsättningen är att forskningen ska medföra minskat insjuknande och ett längre liv hos de människor som drabbas av sjukdomar i dessa organ.

Nyheter kolorektal kirurgi

Kalender för kolorektal kirurgi

Vår forskning

Visuell beskrivning av hur forskargruppen är lokaliserad

Forskargruppens multidisciplinära arbete har varit framgångsrikt med ett stort antal publikationer, genomförda forskarutbildningar och andra utbildningsalternativ. Gruppens medlemmar är även involverade i grundutbildningen på KI och docent Gabriella Jansson Palmer är studierektor för termin 7 på läkarprogrammet i Solna.

Vunnen kunskap implementeras snabbt och regelbundet i det kliniska arbetet.

Sammansättning

Vår multidisciplinära forskargrupp består av 21 deltidsanställda forskare varav 1 professor, 2 lektorer, 10 docenter samt 13 anknutna doktorander, vilka samtidigt är kliniskt verksamma vid Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Capio St Görans sjukhus, Södersjukhuset och Ersta sjukhus. Gruppen har tre forskningssköterskor, en administratör, en datamanager samt en biostatistiker anställd. Forskningsverksamheten är fullt ut integrerad i den kliniska miljön.

Pågående forskning

Med syfte att förbättra prognosen för patienter med kolorektal cancer och inflammatorisk tarmsjukdom bedriver forskargruppen klinisk, translationell och epidemiologisk forskning inom dessa fält. Gruppen är involverad i många internationella och nationella projekt. Forskningsresultat från gruppen har förändrat och förbättrat den kliniska behandlingen av patienter med kolorektalcancer och inflammatorisk tarmsjukdom.

Den starka kopplingen mellan forskning och klinik har lett till att Kolorektalcancerflödet vid Karolinska Universitetssjukhuset har varit tidiga med att introducera nya behandlingsmetoder. Ett exempel är Watch & Wait för rektalcancer patienter där Karolinska var först i Sverige med att införa denna behandlingsregim.

Här är exempel på studier som utgår och leds från forskargruppen:

ALASCCA

(Anna Martling)

ALASCCA - En randomiserad placebo-kontrollerad multicenter studie avseende värdet av behandling med acetylsalicylsyra (ASA) till patienter med kolorektal cancer och mutationer i PIK3 signalvägen. Studien startade 2016 och drivs på 32 kliniker i Norden. Hittills har drygt 3000 patienter screenats och 600 patienter är randomiserade. I och med detta har vi stängt screeningen för nya patienter inom studien. Nu fortsätter det viktiga arbetet med nyligen tillfrågade och screenade patienter inom studien samt de patienter som redan är randomiserade till studieläkemedel. https://ki.se/mmk/alascca-en-nationell-studie-om-vardet-av-asa-behandling-vid-kolorektal-cancer. 

ALASCCA Research Platform – ARP

Utveckling av precisionsstyrd behandling av patienter med kolorektal cancer
Kolorektal cancer (CRC) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Behandlingen har förbättrats, men 30-40 % lider fortfarande av svåra skov. För patienter med återfall förlänger behandlingar överlevnaden men de botar endast en liten del. Det finns således ett behov av förbättrade behandlingar och prediktiva markörer för att minska risken för återfall. Vårt forskningsprogram syftar till att utveckla precisionsstyrd behandling, öka chansen att bota och minska biverkningar. Parallellt med kliniska prövningar skapar vi ALASCCA Research Platform (ARP), som berikad av den redan etablerade Colorectal Cancer Data Base Sweden (CRCBaSe) kommer att möjliggöra enastående spjutspets translationell, epidemiologisk och klinisk forskning under de kommande decennierna.

CIM-studier

(Caroline Nordenvall)

Patienter som opereras för IBD (CIM-IBD), kolorektal cancer (CIM-CRC) eller genomgår HIPEC på grund av peritonealcarcinos (CIM-HIPEC) inkluderas i translationella studier i samarbete med Doc. Mjösbergs grupp (Inst. för Medicin Huddinge). Syftet är att undersöka om immunologiska faktorer kan förutsäga prognos (tex återfall av sjukdom och behandlingssvar), vilket kan komma att påverka framtida behandlingsstrategier.

CITCCA

(Anna Martling)

Inom ramen för ALASCCA-studien kommer en pilotstudie avseende värdet av analyser av cirkulerande tumör-DNA att genomföras. Cirkulerande tumör-DNA består av DNA-rester som läckt ut i blodet från trasiga och döende celler och kan vara en potentiellt mycket träffsäker och dynamisk biomarkör, som indikerar kvarvarande tumörceller efter operation.

CRCBaSe

(Caroline Nordenvall och Anna Martling)

CRCBaSe är en databas som utgår från det nationella Swedish ColoRectal Cancer Registry (SCRCR) vilken i sin tur är länkad till register på Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen och Försäkringskassan. I CRCBaSe finns ca 110,000 svenskar med kolorektalcancer, 6 slumpvis valda kontroller från befolkningen och förstagradssläktingar till både fall och kontroller.

CRCBaSe kommer att kunna göra det möjligt för oss att besvara kliniskt relevanta frågeställningar vilka kan komma att direkt förbättra vården för dessa patienter eller vara grunden till kommande kliniska studier.

https://www.cancercentrum.se/syd/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-och-anal/tjock--och-andtarm/kvalitetsregister/forskningsdatabas/

CRUISE

(Epidemiologiska studier IBD) (Caroline Nordenvall)

CRUISE-studien är en multicenterstudie i samarbete med Linköping, Göteborg och St Marks Hospital (London). Syftet med studien är att för första gången prospektivt jämföra två olika kirurgiska metoder vid rekonstruktiv kirurgi (ileorektalanastomos och bäckenreservoar) och vi följer patienterna i 5 år efter operation.

Genom nationella och internationella epidemiologiska studier studeras behandling och utfall hos patienter med IBD med särskilt fokus vid rekonstruktiv kirurgi hos patienter med ulcerativ kolit.

EROS

(Anna Martling och Christian Buchli)

EROS är en randomiserad studie med syfte att bedöma effekten av förebyggande behandling med tadalafil för återhämtning av sexuell funktion hos kvinnor och män inom ett standardiserat rehabiliteringsprogram efter behandling av rektalcancer.

Stockholm III- forskningsstudie om rektalcancer

(Anna Martling)

Stockholm III är en randomiserad multicenterstudie avseende värdet av olika strålbehandlingsmodeller vid primärt operabel rektalcancer.

TAI

(Mirna Abraham-Nordling)

TAI studien är en klinisk randomiserad studie där patienter med low anterior rectal syndrome efter behandling för rektalcancer randomiseras till transanal irrigation eller sedvanlig medicinsk behandling. Studien pågår på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

Aktivitet

Forskargruppen har hög aktivitet och är regelbundet representerade vid nationella och internationella möten. Gruppen har regelbunden öppen seminarieverksamhet 6-7 ggr/år. 

Publikationer 2019: 67 st.
Publikationer totalt 2014-2018: 277 st.

Forskargruppen erhåller anslag från bland annat Vetenskapsrådet, Cancerfonden och Cancerföreningen, Magtarmfonden, Svenska Läkaresällskapet och ALF-medel.

Historik

Forskargruppen i kolorektal kirurgi grundades i slutet av 90-talet. Ledare för gruppen har varit docent Björn Cedermark, adj professor Torbjörn Holm, gruppen leds nu av professor Anna Martling och docent Caroline Nordenvall.

Gruppen har bland annat initierat tre stora randomiserade multicenterstudier rörande värdet av strålbehandling som tillägg till kirurgi vid behandling av ändtarmscancer (Stockholm I-III). Vi har även drivit ett multidisciplinärt utbildningsprojekt, TME projektet i Stockholm 1994-97, för att optimera omhändertagandet av patienter med ändtarmscancer.

Vid Karolinska Institutets omfattande externa utvärdering av forskningen (ERA 2010) fick gruppen det samlade omdömet ”Excellent” inom område cancer.

Samarbetspartners

Forskargruppen har ett stort nationellt nätverk och är central del av KI Cancer Network för Colorectal Cancer Research och Swedish Colorectal Cancer Study grupp med stöd från Cancerfonden (Planeringsgrupp). Vi samarbetar med forskargrupper vid KI (Bergquist, Ekbom, Östman, Frisén, Grönberg, Nordenskiöld, Nordgren, Mjösberg, Olen, da Villa Blanca mfl.), inom landet fr.a. med Göteborg (Angenete), Linköping (Myrelid), Malmö/Lund (Nilbert), Uppsala (Glimelius), samt RCC (Kvalitetsregistret för kolorektal cancer). Forskargruppen har även ett stort internationellt nätverk och samarbetar med forskare i Amsterdam (Beets), Basingstoke (Heald, Moran), Birmingham (Pinkney), Erlangen (Hohenberger), Harvard Medical School (Bhasin), Leeds (Quirke, Sebag-Montefiore), Leiden (Marijanen, van de Velde)), Oslo (Öresland), Royal Marsden (Brown, Glynne Jones, Tekkis), St Marks (Faiz), Århus (Laurberg, Iversen).

Inspirationsföreläsning

Professor Anna Martling föreläser om om forskning och kirurgi för studenter på Karolinska Institutet.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Kontaktpersoner

Alla medlemmar i gruppen

Kontakta oss

Internadress: Elite Hotell, plan 2, Eugeniavägen 6, 171 64 Solna

Forskargruppsledare

Profile image

Anna Martling

Professor/Överläkare

Biträdande forskargruppsledare

Profile image

Christian Buchli

Anknuten till Forskning

Administration

Profile image

Christina Edberg

Administratör

Forskningssjuksköterska

Forskningssjuksköterska, biträdande universitetssjuksköterska

Profile image

Madelene Ahlberg

Forskningssköterska

Nyheter Kolorektal kirurgi

Lektor i kirurgi

Vi gratulerar Caroline Nordenvall som från den 1 juli 2024 anställs som lektor i kirurgi.

Grattis Caroline Nordenvall

Stort grattis till Caroline Nordenvall som är invald i Surgeons of ECCO, European Crohn's and Colitis Organisation European Crohn´s and Colitis Organisation - ECCO - Introduction of Caroline Nordenvall as new S-ECCO Member (ecco-ibd.eu)

Vi gratulerar Anna Martling som har blivit utsedd till hedersmedlem i ACS

Anna Martling utsedd till hedersmedlem i American College of Surgeons | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)

Anna Martling utsedd till hedersmedlem i ESCP

Anna Martling utsedd till hedersmedlem i European Society of Coloproctology (ESCP) | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)

Kirurgveckan 2023

Stort grattis till Emma Rosander som under Kirurgveckan fick Svensk förening för kolorektal kirurgis pris för bästa kolorektalkirurgiska artikel 2022 och Caroline Nordenvall som blev regional pristagare till Svensk Kirurgisk Förenings Stora forskarpris!

Vi gratulerar Malin Ljunggren

Vars artikel publicerad i IJC kommer få lite extra uppmärksamhet 26 januari av IJC, UICC och Wiley på sociala medier som en utvald artikel inför World Cancer day 4/2.
Sex differences in metastatic surgery following diagnosis of synchronous metastatic colorectal cancer. 
Ljunggren M, Weibull CE, Palmer G, Osterlund E, Glimelius B, Martling A, Nordenvall C.
Int J Cancer. 2023 Feb 1;152(3):363-373. doi: 10.1002/ijc.34255. Epub 2022 Aug 31. PMID: 36000990

Opponent och doktorand vid disputationen 9 december 2022
Evelyne Zibung Hofmann

Disputation 9 december 2022

Stort grattis till Evelyne Zibung Hofmann som disputerade den 9 december

Bicycle trauma and it´s consequences

Opponent Marianne Grønlie Guren och Annika Svanström Röjvall
Opponent Marianne Grønlie Guren och Annika Svanström Röjvall

Disputation 11 november 2022

Stort grattis till Annika Svanström Röjvall som disputerade den 11 november.

Adverse effects of treatment for rectal cancer – Sexual function, hormones, and bone health.
 

Disputation 7 oktober 2022

Stort grattis till Emma Rosander som disputerade 2022-10-07 - Aspects of locally advanced colon cancer.

Emma Rosander och opponenten vid disputationen den 7 oktober 2022
Emma Rosander försvarar sin avhandling

Kirurgveckan 2022

Stort grattis till Emil Pieniowski som vann bästa poster inom kolorektal kirurgi och Caroline Nordenvall som blev regional pristagare till Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris.

Disputationer ht 2022

Under hösten har vi bland mycket annat tre disputationer i gruppen och ett nätverksmöte inplanerat:

Emma Rosander 7 oktober kl 10:00 Aulan, Danderyds sjukhus

Aspects of locally advanced colon cancer

Annika Svanström Röjvall, 11 november, St Görans sjukhus
Adverse effects of rectal treatment for rectal cancer - Sexual function, hormones, and bone health

Evelyne Zibung Hofmann 9 december kl 10:00, L1:00 Rolf Luft auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset
Bicycle trauma and its consequences

18 november Nätverksmöte Swedish Colorectal Cancer Study Group, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Karolina Widerströmssalen, våning 1 Mötet är kostnadsfritt men föranmälan måste göras. Anmälan till christina.edberg@ki.se senast den 31/10 2022 
 

Webbinarium om tjock- och ändtarmscancer

Den 18 maj 2022 anordnade Karolinska Institutet i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset ett webbinarium för allmänheten om tjock- och ändtarmscancer. Här kan du ta del av de filmade föreläsningarna:

Webbinarium om tjock- och ändtarmscancer för allmänheten, inspelat den 18 maj 2022

Annika Sjövall får Tarmcancerstipendiet

Annika Sjövall fick den 30 mars Tarmcancerstipendiet 2022 från ILCO

Motivering:

Annika har ett långvarigt engagemang för personer med kolorektalcancer. Hon arbetar dels som kolorektalkirurg på Karolinska Universitetssjukhuset, dels som processledare för kolorektalcancerprocessen på Regionalt Cancercentrum. Hon har även startat en mottagning för bäckencancerrehabilitering vid Centrum för Cancerrehabilitering. Annika har under lång tid arbetat för en mer jämlik vård för personer med kolorektalcancer, och för ett bättre omhändertagande och ökad kontinuitet inom kolorektalcancervården. Hon har publicerat en mängd forskningsrapporter. Annika är kort och gott en värdig mottagare av tarmcancerstipendiet.

Stort grattis Annika!

Anna Martling utnämnd till Honorary Fellow

Professor Anna Martling har mycket hedrande blivit utsedd till Honorary Fellow vid Royal College of Surgeons of England.

Save the date - 18 november 2022

Årets nätverksmöte 2022 för GI-onkologer, kolorektalkirurger, patologer, radiologer och sjuksköterskor med fokus på kolorektal cancer inom ramen för Swedish Colorectal Cancer Study Group.

Syftet med nätverksmötet är att diskutera pågående och kommande multicenterstudier av intresse för att främja nationellt och internationellt samarbete. Mötet är planerat i anslutning till GOF-mötet den 17 november. Temat denna gång kommer att vara: Precisionsmedicin och nya biomarkörer vid behandling av cancer men med fokus på kolorektal cancer

Datum: 18 november 2022
Tid: Heldag
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Detaljerat program för nätverksmötet

Anmälan görs senast 2022-10-31 via mail till christina.edberg@ki.se

Planeringsgruppen Swedish Colorectal Cancer Study Group
Anna Martling, Eva Angenete, Helga Hagman, Ingvar Syk, Jenny Drott, Lennart Blomqvist, Martin Rutegård, Olof Hallböök, Pehr Lind, Peter Matthiessen, Peter Nygren, Richard Palmqvist

Internationella W&W-databasen

I senaste nyhetsbrevet från Internationella W&W-databasen (IWWD), som Karolinskas och regionens W&W patienter registreras i, är det glädjande att se att vårt regionala initiativ och protokoll ger resultat och syns även i ett internationellt perspektiv. Stockholmsregionen och Karolinska verksamhet är nu det 7: e största centret i världen inom organbevarande behandling! Genom att samverka och poola data från de stora centra i världen kan vi bidra med ökad kunskap och ett bättre omhändertagande av våra patienter med rektalcancer i regionen. Vi medverkar även i ett EU-finansierat initiativ (CAST-Horizon 2020) som syftar till att utveckla utbildningen i och implementering av organbevarande rektalcancerbehandling - ett initiativ i Europa med fördjupat samarbete och internationella utbyten. Inom ramen för CAST har vi också kunnat knyta en ny doktorand, Sofieke Temmink, till vår FoU-grupp.

IWWD nyhetsbrev januari 2022

ALF-medel

Vi gratulerar Mirna Abraham-Nordling och Anna Martling som båda fått tilldelning av ALF-medel.

Hjärtligt välkomna till Rectal Cancer Forum fredagen 20 maj 2022 i Stockholm!

Detta möte var planerat redan våren 2020 men tyvärr hindrades vi då av pandemin. Nu siktar vi på ett fysiskt möte våren 2022 och är glada över att åter kunna samla en namnkunnig fakultet bestående av ledande internationella experter inom fältet.  Mötet kommer att erbjuda intressanta föreläsningar, diskussioner och även social interaktion som ju kan mynna ut i nya idéer och samarbeten. Rectal Cancer Forum inklusive bankett är avgiftsfritt. Antalet platser är dock begränsat så det är först till kvarn som gäller. 

 Rectal Cancer Forum 20 maj 2022

  • Future of rectal cancer treatment – will TME become obsolete?
  • Pathogenesis, Prevention, Prediction and Prognosis
  • Emerging technologies in rectal cancer treatment
  • Liquid biopsy – the new kid on the block?
  • New management of Early Rectal Cancer
  • Life After Cure

Detaljerat program och information hittar ni på hemsidan: https://ki.se/en/collaboration/rectal-cancer-forum-2022. Registreringen är öppen från den 1 december 2021.

Varmt välkomna!
Anna Martling, Torbjörn Holm, Per J Nilsson

Björn Cedermark har avlidit

Docent Björn Cedermark avled den 16 september 2021 efter en kort tids sjukdom. Våra tankar är hos den närmaste familjen. Björn var en av grundarna till vår forskargrupp och har betytt mycket för gruppens utveckling. Björn kommer att vara saknad. 

Kirurgveckan 2021

Vi gratulerar Naseer Baloch som fick stipendium på 15 000 kr, Karin Westberg som vann bästa abstrakt inom benign kolorektalkirurgi, Caroline Nordenvall som blev regional pristagare till Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris och Johan Erlandsson som fick pris för bästa avhandling.

ALASCCA - en nationell studie om värdet av ASA-behandling vid kolorektal cancer

Nu är patient nummer 600 randomiserad i ALASCCA. I och med detta har vi stängt screeningen för nya patienter inom studien. Nu fortsätter det viktiga arbetet med nyligen tillfrågade och screenade patienter inom studien samt de patienter som redan är randomiserade till studieläkemedel. (juni 2021)

Här kan du läsa mera om ALASCCA-studien: https://ki.se/mmk/alascca-en-nationell-studie-om-vardet-av-asa-behandling-vid-kolorektal-cancer
 

Nätverksmöte 9 november 2021 Swedish Colorectal Cancer Study Group

Sprid informationen till era kollegor och nätverk så att så många som möjligt får chansen att delta.

Temat denna gång kommer att vara:

  • Prehabilitering vid kolorektalcancer- pågående studier
  • Kolorektalcancer - effekter av COVID-19: Aktuella data och pågående planerade studier

Program och mer information om nätverksmötet den 9 november 2021, kl: 10:00 – 15:00

Caroline Nordenvall är forskargruppsledare fr o m 1 februari 2019. Hon delar forskargruppsledarskapet med Anna Martling.

Profile image

Caroline Nordenvall

Anknuten till Forskning

Anna Martling dekan för KI Campus Nord

Anna Martling har blivit utsedd till dekan för Campus Nord i Karolinska Institutets nya ledningsorganisation. Dekanuppdraget är på fyra år och gäller från och med den 1 januari 2019. Läs mer i nyhetsartikel på ki.se

Svenska Kolorektaldagarna 2018

Mötet äger rum den 12-13 april på nybyggda Elite Hotel Carolina Tower som ligger i direkt anslutning till nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Torsdagens program handlar uteslutande om koloncancer. Programmet är utformat i samarbete med ESCP och internationella toppföreläsare kommer att belysa ”vanlig” koloncancer ur alla aspekter. På fredagen fördjupar vi oss i ovanliga och sällsynta kolorektalkirurgiska problem och diagnoser. 

Ny metod minskar biverkningar efter kirurgi för ändtarmscancer

En ny studie, ledd av Anna Martling, visar att korttidsstrålning i kombination med fördröjd kirurgi minskar biverkningar utan att försämra behandlingen vid ändtarmscancer. Resultaten presenteras i vetenskapstidskriften The Lancet Oncology 2017-02-09; Optimal fractionation of preoperative radiotherapy and timing to surgery for rectal cancer (Stockholm III): a multicentre, randomised, non-blinded, phase 3, non-inferiority trial.

Läs pressrelease från KI om studien

Forskningsseminarier

Forskningsseminarier inom området kolorektal cancer hålls på Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

KI Cancer Network

KI Cancer Network for Colorectal cancer research is a new network within the KI Cancer program at KI with the aim to bring together basic and clinical researchers to build up a creative environment with new ideas and collaborations in the field of colorectal cancer research. Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer form in Sweden with 6000 new cases per year and it is one of the leading causes of cancer related deaths.

KI is already today nationally leading in CRC research and there are many ongoing collaborations of high quality. Still there is a great need to formalize this cooperation and strengthen the network further by forming a diagnosis based network that can take greater responsibility for driving the development, research and training in the field. The formation of a research network for CRC within KI would provide the possibility for linking experimental research with clinical multidisciplinary research. We have a unique opportunity to perform large randomized studies, running comprehensive clinical trials as well as large scale translational studies from bench to bed and back. The initiative of creating a network for researchers with a special interest in CRC within KI has a strong support and is financial supported by KI Cancer.

Detailed seminar program, updated May 18. To register for the seminar, please send an e-mail to christina.edberg@ki.se

Forskningsanslag från Vetenskapsrådet

Anna Martling får 24,6 miljoner kr för forskningsprojektet "ALASCCA- En randomiserad placebo-kontrollerad multicenter studie avseende värdet av behandling med acetylsalicylsyra (ASA) till patienter med kolorektal cancer och mutationer i PIK3 signalvägen". Vetenskapsrådets fördelning av medel till klinisk behandlingsforskning ska stödja projekt inom hälso- och sjukvården där man förväntar sig en klinisk tillämpning inom relativt kort tidsperiod.

Profile image

Anna Martling

Professor/Överläkare