Bröstcancerkirurgi – Jana de Boniface forskargrupp

Vår grupp bedriver klinisk forskning som baseras dels på register, dels på prospektiva studier. Målet är att individualisera och de-eskalera bröstcancerkirurgi för att minimera dess potentiellt negativa effekter på patienters livskvalitet utan att göra avkall på den onkologiska säkerheten.

Tecknad bild av Wargentinhuset på KI Campus Solna

Vår forskningsgrupp för bröstcancerkirurgi utgörs av en kärna av doktorander och postdoktorer som samarbetar med multidisciplinära kollegor från områdena epidemiologi, biostatistik, onkologi, omvårdnad, träningsforskning, radiologi och patologi/translationell forskning. Vi har fokus på patientnära klinisk forskning med omfattande nationellt och internationellt samarbete. Nedan följer några exempel på pågående forskningsprojekt.

SENOMAC-studien

Denna internationella randomiserade non-inferioritetsstudie inkluderade patienter med kliniskt nodnegativ bröstcancer och 1-2 makrometastaser i portvaktskörtelbiopsin i fem europeiska länder mellan januari 2015 och december 2021. Syftet var att visa att man kan undvika en kompletterande axillutrymning utan att negativt påverka det primära effektmåttet, total överlevnad. Studiepopulationen består av 2766 randomiserade patienter. Den sekundära effektmåttet, återfallsfri överlevnad, har publicerats i New England Journal of Medicine i april 2024 och visar ingen fördel med kompletterande axillutrymning efter en medianuppföljning på fyra år. Istället kunde vi visa att patienter som undviker kompletterande axillutrymning rapporterar betydligt mindre armproblem efter operationen. Studien stöds av medel från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Bröstcancerförbundet och Nordic Cancer Union.

Neo-ACT-studien

Denna internationella randomiserade studie testar hypotesen att en fysisk träningsintervention via en mobilapplikation ökar andelen patienter med patologisk komplett respons vid bröstcancer som behandlas med preoperativa cytostatika. Utöver detta primära effektmått undersöker studien patientrapporterad livskvalitet, toxicitet, radiologisk tumörrespons och kvarvarande cancerbörda, och ett antal translationella hypoteser med hjälp av blod-, vävnads- och avföringsprover. Studien har öppnat i slutet av 2022 och har hittills rekryterat över 150 av 790 planerade patienter. Försöket stöds av medel från Vetenskapsrådet, Bröstcancerförbundet, Cancerfonden och Radiumhemmets forskningsfonder.

Stockholm Breast Reconstruction Database

Denna populationsbaserade databas omfattar alla kvinnor som har fått omedelbar implantatbaserad bröstrekonstruktion i Stockholm åren 2005-2015. Den omfattar ett brett spektrum av kliniska variabler och uppföljning och har gjort det möjligt för oss att undersöka patientrapporterad livskvalitet, konsekvenser av postoperativ strålbehandling, åldersskillnader och onkologisk säkerhet för olika kirurgiska strategier.

Stockholm DCIS-projektet

Detta projekt syftar till att undersöka kirurgiska och onkologiska resultat efter onkoplastisk bröstbevarande kirurgi för duktal carcinoma in situ. Flera kliniska kollegor samarbetar med att samla in kliniska data från journaler för att komplettera data från det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer. Sekundära syften är att undersöka preoperativ MRT:s roll hos dessa patienter, kirurgiska marginaler och reoperationsfrekvens.

AXSANA-studien

Detta är en stor internationell satsning initierad av EUBREAST-gruppen, som prospektivt inkluderar patienter med kliniskt nodpositiv bröstcancer som får preoperativ systemisk behandling och därigenom konverterar till klinisk nodnegativitet. Huvudsyftet är att studera olika kirurgiska tillvägagångssätt i olika länder och utvärdera deras inverkan på överlevnad, diagnostisk noggrannhet och patientrapporterad armfunktion och livskvalitet. Vår grupp ansvarar för insamling och rapportering av patientrapporterade data.

OPBC02-PREPEC-studien

Detta är en internationell randomiserad studie som utvärderar fysiskt välbefinnande som rapporterats av patienter efter antingen submuskulär placering av implantatet vid omedelbar bröstrekonstruktion, eller implantatplacering ovanpå bröstmuskeln. Vår gruppledare är nationell samordnare för Sverige och ansvarig för att rapportera tidiga komplikationer.

Medarbetare och kontakt

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Liu, Yihang
  • Obondo, Christine

Besöksadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Nobels väg 12A, Stockholm, 17177, Sverige

Postadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, PO Box 281, Stockholm, 17177, Sverige