MAESTRO-studien - Maternal Asthma Events, STRess and Offspring

Inom MAESTRO är vi intresserade av att undersöka hur mammor med eller utan astma upplever graviditet, förlossning samt tiden efter förlossning.

Total rekryterades 1693 kvinnor till MAESTRO-studien under åren 2013-2017. Enkäter och salivprover samlades in tidigt (vecka 8-12), mot slutet av graviditeten (vecka 28-32) samt sex månader efter förlossningen. Vi erhöll även information om ultraljudsundersökningar och förlossningar från mödrahälsovården och hälsodata från de nationella registren. För cirka 250 studiedeltagare undersökte vi även lungfunktion före och efter förlossning. Mer information finns i våra nyligen publicerade vetenskapliga artiklar längre ner på sidan här.  

I studien MAESTRO-CHILD följer vi upp de barn vars mammor deltog i MAESTRO-studien.

Bakgrund och syfte

Astma är en luftvägssjukdom som är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och vuxna, och är också vanligt under graviditet. Kunskapen om hur astma påverkar graviditeten är bristfällig. Det finns också fynd som tyder på att stress under graviditeten kan påverka graviditets- och förlossningsutfall samt öka risken att barnet sedan utvecklar astma. Med bra kunskap kan komplikationer förebyggas. Syftet med MAESTRO är att undersöka hur mödrar med olika grader av stress och astma upplever sin graviditet och förlossning. För att kunna jämföra behöver vi också undersöka kvinnor som inte har astma. Vi är intresserade av faktorer som kan påverka om man får astma eller inte, hur mycket man använder astmamediciner under graviditeten och om det finns en koppling till graden av stress och andra faktorer i omgivningen.

Mammas astma och andra faktorer under graviditet och förlossning (kost, infektioner, oro och omgivningsfaktorer) kan också påverka utvecklingen av vanliga sjukdomar hos barnet. Vi är intresserade av att studera dessa faktorer genom att följa den gravida kvinnan under graviditeten och sedan barnet och familjen efter förlossningen och in i barndomen. 

Hur går det till?

MAESTRO-studien 

Datainsamlingen är avslutad. Analyser bearbetas och artiklar publiceras löpande.

MAESTRO-CHILD 3-årsuppföljning

Vi rekryterade barnen till MAESTRO-CHILD genom att kontakta kvinnor som deltagit i MAESTRO. De vårdnadshavare som ville vara med i studien fick en digital enkät när barnet var ca 3 år gammalt. Där besvarade de frågor om hur deras barn hade mått sedan förlossningen, om de haft någon infektion, om amning, kost och omgivningsfaktorer samt om de hade utvecklat någon av de vanliga barnsjukdomarna. Vi efterfrågade också information om bakgrundsfaktorer hos barnets vårdnadshavare och familj. Vårdnadshavarna fick lämna ett skriftligt samtycke att medverka i studien, och vi efterfrågade ett samtycke att länka studien till våra nationella hälsoregister. 

De som valde att delta i studien fick också att ett provpaket hem med posten för ett salivprov som föräldrarna tog på barnet och skickade till oss. I salivprovet mätte vi kortisolhalten som ett mått på stress. Sammanlagt rekryterade vi cirka 550 barn till MAESTRO-CHILD:s 3-årsuppföljning.

MAESTRO-CHILD 8-årsuppföljning

Vi planerar nu för en 8-årsuppföljning av barnen. De vårdnadshavare och barn som deltagit i 3-årsuppföljningen kommer att få en digital enkät. Där besvarar de frågor om hur deras barn mått sedan 3-årsuppföljningen, om de haft någon infektion, kost och omgivningsfaktorer samt om de utvecklat någon av de vanliga barnsjukdomarna. 

Om man deltar i studien kommer man också att få ett provpaket hem med posten för ett salivprov som föräldrarna tar på barnet och skickar till oss. I salivprovet mäter vi kortisolhalten som ett mått på stress. Vi kommer även att kalla några av barnen till en undersökning där vi kontrollerar längd och vikt, lungfunktion och tar blod- och avföringsprov.

Hantering av data och sekretess

Att ge samtycke till behandling av personuppgifter innebär att vi får tillstånd att upprätta ett register med de besvarade enkäterna, provresultat och information om hur det har gått för dig under graviditet och förlossning eller enkäter från ditt barn. All data i registret kommer att vara kodad och säkert skyddat. För uppgifter om hälsa och andra personliga förhållanden råder sekretess och de hanteras bara av personal i forskargruppen.

Enligt svensk lag kan uppgifter dock komma att lämnas ut till andra forskare efter särskild begäran. Ansvarig för registret är Karolinska Institutet, 171 77 STOCKHOLM.

Hur får jag information om mina resultat?

Vill du ha reda på vilka uppgifter som finns registrerade om dig eller ditt barn skall du skriftligen begära det hos kontaktpersonen. Ett sådant utdrag har du rätt att få en gång per år under 10 år utan kostnad. Framkommer det att det står något felaktigt om dig skall den uppgiften rättas.

Frivillighet

Det är helt frivilligt att delta i studien och du behöver inte ange någon motivering om du vill avstå. Du kan avbryta ditt deltagande när som helst, utan att uppge något skäl. Väljer du att avbryta ditt deltagande i studien kommer inga fler uppgifter om ditt barn att samlas in men vi har rätt att behålla den information/data som fram till den tidpunkten är insamlad. Du har möjlighet att när som helst få dina prov förstörda ifall du skulle vilja det.

Kontakt

Profile image

Catarina Almqvist Malmros

Professor, projektledare
Profile image

Hanna Karim

Doktorand
Profile image

Samuel Arthur Rhedin

Postdoktorala Studier
Profile image

Cecilia Lundholm

Statistiker
Profile image

Aki Tuuliainen

Systemutvecklare
852486198

Länkar till MAESTRO-enkäterna

Gravidenkät 1 (huvudenkäten)

Gravidenkät 2

Uppföljningsenkät (Postpartumenkät)

Publikationer

Maternal asthma and early fetal growth, the MAESTRO study.
Rejnö G, Lundholm C, Saltvedt S, Larsson K, Almqvist C
Clin Exp Allergy 2021 07;51(7):883-891

Associations Between Maternal Distress, Cortisol Levels, and Perinatal Outcomes.
Lundholm C, Rejnö G, Brew B, Smew AI, Saltvedt S, Almqvist C
Psychosom Med 2022 04;84(3):288-296

CA
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2023-11-24