Hjalmar Fors

Hjalmar Fors

Enhetschef
E-postadress: hjalmar.fors@ki.se
Telefon: +46852485288
Besöksadress: Annerovägen 12, 16970 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS MHK Hagströmerbiblioteket, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är filosofie doktor (2003) och docent (2014) i idé- och
  lärdomshistoria och enhetschef för Hagströmerbiblioteket, Karolinska
  Institutet.
  Som enhetschef för Hagströmerbiblioteket leder jag arbetet med att bevara
  och tillgängliggöra Karolinska Institutets samlingar av värdefulla äldre
  böcker, manuskript och bilder.

Forskningsbeskrivning

 • Som forskare inom vetenskaps- och medicinhistoria är mina huvudsakliga
  intresseområden kemi/alkemi, farmaci, naturalhistoria och bergsbruk från
  1500-talets mitt till 1800-talets början. Jag intresserar mig också för
  kunskapsutbyten mellan Europa och Kina, den medicinska gymnastikens moderna
  historia, teknikhistoria och STS (Science and Technology Studies). Teoretiskt
  intresserar jag mig för cirkulation av kunskap på global och europeisk
  nivå, samt filosofiska frågor om vetenskapens kunskaps- och maktanspråk,
  särskilt i dess möten med icke-europeiska kulturer. Jag samarbetar också
  med naturvetare för att praktiskt återskapa vetenskapliga experiment och
  hantverkspraktiker (experimentell vetenskapshistoria).
  Min senaste bok, /The Limits of Matter: Chemistry, Mining and Enlightenment/
  (Chicago, 2015) studerade alkemins och kemins roll i framväxten av vårt
  moderna materiebegrepp. En svensk översättning, /Upplysningens element:
  Materia och världsbild under 1600- och 1700-talet/, publicerades av Fri
  Tanke förlag år 2020.
  Jag är forskningsledare för ett STINT-finansierat samarbete med CESIMA
  (Centro Simao Mathias de Estudos em Historia da Ciencia) vid Pontifica
  Universidade Católica i Sao Paulo, Brasilien. Syftet med projektet är att
  kritiskt granska och utveckla de teorier om globala kunskapsutbyten som
  sprungit ur fältet postkoloniala studier. Från svensk sida medverkar
  avdelningen för Vetenskapshistoria och Inst. för Idé- och Lärdomshistoria
  i Uppsala, samt Enheten för Medicinens Historia och Kulturarv, Karolinska
  Institutet.
  Mitt senaste större forskningsprojekt, Att rekonstruera tidigmodern farmaci:
  Globala handelsnätverk, substanser och praktiker inleddes 2015 och
  avslutades 2018. Det var förlagt till inst. för idé- och lärdomshistoria
  vid Uppsala universitet, och utfördes i samarbete med Nils-Otto Ahnfelt, som
  är analytisk farmaceutisk kemist. Genom att återskapa en tidigmodern
  medicin, kallad Hiärnes Testamente, rekonstruerade vi försvunna
  farmaceutiska, medicinska och botaniska färdigheter. Projektet integrerar
  medicinhistoria i det global- och vetenskapshistoriska forskningsfältet och
  omtolkar betydelsen av exotiska substanser i tidigmodern medicinsk praktik.
  Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.

Anställningar

 • Enhetschef, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-
 • Enhetschef, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2026

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI