Eva Åhrén

Eva Åhrén

Verksamhetschef
E-postadress: eva.ahren@ki.se
Telefon: +46852486245
Besöksadress: Annerovägen 12, 16970 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS Medicinens historia och kulturarv, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är föreståndare för Hagströmerbiblioteket och chef för Medicinens
  historia och kulturarv, som är en verksamhet direkt under KI:s rektor. Vi
  har ansvar för att bevara, utveckla och tillgängliggöra KI:s
  kulturarvssamlingar, som består av äldre bok- och tidskriftssamlingar,
  manuskript, konst på papper, fotografier, vetenskapliga instrument, preparat
  av olika slag, samt KI:s konstsamling. Vi arbetar också med att utveckla och
  förmedla kunskap om KI:s historia, i ett vidare medicin-, vård- och
  vetenskapshistoriskt sammanhang. I Medicinens historia och kulturarv ingår
  idag två enheter: Hagströmerbiblioteket och Forskning och föremål. Vi
  finns idag i Haga Tingshus, men förbereder en flytt till campus Solna 2022.
  I mitt uppdrag ingår också att ansvara för arbetet med att integrera
  kultur och vetenskap, relaterat till KI:s Strategi 2030. Jag är ledamot av
  KI:s Kulturråd och leder även forskarteamet Medicin- och
  vetenskapshistoria, som ingår i Center for Healthcare Ethics, vid LIME.
  Forskningen vi bedriver handlar om medicin- och vetenskapshistoria i
  Stockholm under de senaste 350 åren – en historia där KI och dess
  föregångare Collegium Medicum spelar en framskjuten roll – och sätter
  denna i relation till globala och nationella sammanhang.
  Efter min doktorandtid vid den tvärvetenskapliga institutionen Tema hälsa
  och samhälle, Linköpings universitet (1996–2002), har jag arbetat med
  medicinhistorisk forskning, men även som 1:e intendent och forskningschef
  på Nobelmuseet (2003–2007).
  Fil. mag., Idéhistoria, Stockholms Universitet, 1994
  Fil. dr, Tema Hälsa och samhälle, Linköpings universitet, 2002
  Posdoc, History of Medicine, Yale Univeristy, 2005-2006

Forskningsbeskrivning

 • I min egen forskning gör jag djupdykningar i Karolinska Institutets medicin-
  och vetenskapshistoria, med fokus på materialitet, visualitet och
  epistemologi. Frågor jag arbetar med är till exempel: vilken betydelse hade
  arbetet med anatomiska, patologiska och zoologiska preparat för den
  vetenskapliga kunskapsutvecklingen vid KI under 1800-talet? Vilka
  vetenskapliga nätverk ingick KI:s forskare i under 1800-talet och vad
  spelade detta för roll för deras forskning och undervisning? Hur arbetade
  man med olika visualiseringstekniker och medieformer (teckningar, fotografi,
  litografi, modeller etc) i forskning och undervisning? Hur skapades och
  användes KI:s ca 350 moulager (vaxmodeller av kroppsdelar med hud- och
  könssjukdomar) som införskaffades under perioden 1900–1930? Vad kan de
  säga om Stockholms dåtida sjukdomspanorama, kunskapsläget och
  undervisningen i dermatologi och venereologi? Och hur bör de bäst bevaras
  för framtiden?
  Innan jag anställdes vid KI år 2013 forskade jag vid National Institutes of
  Health (NIH) om bakteriologi i USA och NIH:s historia. Åren 2007–2010
  forskade jag vid Uppsala universitet, Institutionen för idé- och
  lärdomshistoria. Projektet var finansierat av Riksbankens jubileumsfond och
  var en studie av Karolinska Institutets museer (anatomi, patologi,
  farmakologi, rättsmedicin, m. m.).

Anställningar

 • Verksamhetschef, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-
 • Verksamhetschef, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2026

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI