Forskning kolorektal kirurgi

Forskargruppen i kolorektal kirurgi drivs av professor Anna Martling och docent Caroline Nordenvall. Forskargruppens fokus är kliniska prövningar, translationella projekt och kliniskt epidemiologiska studier inom kolorektal kirurgi. Gruppen har ett stort nätverk och driver många samarbetsprojekt. Forskargruppen är starkt förankrad i kolorektalcancerflödet, ME Bäckencancer på Karolinska Universitetssjukhuset men har även medlemmar på ett stort antal sjukhus både i och utanför regionen.

Visuell beskrivning av hur forskargruppen är lokaliserad

Forskargruppens multidisciplinära arbete har varit framgångsrikt med ett stort antal publikationer, genomförda forskarutbildningar och andra utbildningsalternativ. Gruppens medlemmar är även involverade i grundutbildningen på KI och docent Gabriella Jansson Palmer är studierektor för termin 7 på läkarprogrammet i Solna.

Vunnen kunskap implementeras snabbt och regelbundet i det kliniska arbetet.

Sammansättning

Vår multidisciplinära forskargrupp består av 21 deltidsanställda forskare varav 1 professor, 2 lektorer, 10 docenter samt 13 anknutna doktorander, vilka samtidigt är kliniskt verksamma vid Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Capio St Görans sjukhus, Södersjukhuset och Ersta sjukhus. Gruppen har tre forskningssköterskor, en administratör, en datamanager samt en biostatistiker anställd. Forskningsverksamheten är fullt ut integrerad i den kliniska miljön.

Pågående forskning

Med syfte att förbättra prognosen för patienter med kolorektal cancer och inflammatorisk tarmsjukdom bedriver forskargruppen klinisk, translationell och epidemiologisk forskning inom dessa fält. Gruppen är involverad i många internationella och nationella projekt. Forskningsresultat från gruppen har förändrat och förbättrat den kliniska behandlingen av patienter med kolorektalcancer och inflammatorisk tarmsjukdom.

Den starka kopplingen mellan forskning och klinik har lett till att Kolorektalcancerflödet vid Karolinska Universitetssjukhuset har varit tidiga med att introducera nya behandlingsmetoder. Ett exempel är Watch & Wait för rektalcancer patienter där Karolinska var först i Sverige med att införa denna behandlingsregim.

Här är exempel på studier som utgår och leds från forskargruppen:

ALASCCA

(Anna Martling)

ALASSCA är en randomiserad, placebo-kontrollerad, multicenterstudie avseende värdet av tillägg av låg dos acetylsalicylsyra (ASA) till patienter med tjock- och ändtarmscancer. Studien startade 2016 och drivs på 32 kliniker i Norden. Hittills har drygt 3000 patienter screenats och 500 patienter är randomiserade (https://ki.se/mmk/alascca-en-nationell-studie-om-vardet-av-asa-behandling-vid-kolorektal-cancer).

ALASCCA Research Platform – ARP

Utveckling av precisionsstyrd behandling av patienter med kolorektal cancer
Kolorektal cancer (CRC) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Behandlingen har förbättrats, men 30-40 % lider fortfarande av svåra skov. För patienter med återfall förlänger behandlingar överlevnaden men de botar endast en liten del. Det finns således ett behov av förbättrade behandlingar och prediktiva markörer för att minska risken för återfall. Vårt forskningsprogram syftar till att utveckla precisionsstyrd behandling, öka chansen att bota och minska biverkningar. Parallellt med kliniska prövningar skapar vi ALASCCA Research Platform (ARP), som berikad av den redan etablerade Colorectal Cancer Data Base Sweden (CRCBaSe) kommer att möjliggöra enastående spjutspets translationell, epidemiologisk och klinisk forskning under de kommande decennierna.

CIM-studier

(Caroline Nordenvall)

Patienter som opereras för IBD (CIM-IBD), kolorektal cancer (CIM-CRC) eller genomgår HIPEC på grund av peritonealcarcinos (CIM-HIPEC) inkluderas i translationella studier i samarbete med Doc. Mjösbergs grupp (Inst. för Medicin Huddinge). Syftet är att undersöka om immunologiska faktorer kan förutsäga prognos (tex återfall av sjukdom och behandlingssvar), vilket kan komma att påverka framtida behandlingsstrategier.

CITCCA

(Anna Martling)

Inom ramen för ALASCCA-studien kommer en pilotstudie avseende värdet av analyser av cirkulerande tumör-DNA att genomföras. Cirkulerande tumör-DNA består av DNA-rester som läckt ut i blodet från trasiga och döende celler och kan vara en potentiellt mycket träffsäker och dynamisk biomarkör, som indikerar kvarvarande tumörceller efter operation.

CRCBaSe

(Caroline Nordenvall och Anna Martling)

CRCBaSe är en databas som utgår från det nationella Swedish ColoRectal Cancer Registry (SCRCR) vilken i sin tur är länkad till register på Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen och Försäkringskassan. I CRCBaSe finns ca 110,000 svenskar med kolorektalcancer, 6 slumpvis valda kontroller från befolkningen och förstagradssläktingar till både fall och kontroller.

CRCBaSe kommer att kunna göra det möjligt för oss att besvara kliniskt relevanta frågeställningar vilka kan komma att direkt förbättra vården för dessa patienter eller vara grunden till kommande kliniska studier.

https://www.cancercentrum.se/syd/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-och-anal/tjock--och-andtarm/kvalitetsregister/forskningsdatabas/

CRUISE

(Epidemiologiska studier IBD) (Caroline Nordenvall)

CRUISE-studien är en multicenterstudie i samarbete med Linköping, Göteborg och St Marks Hospital (London). Syftet med studien är att för första gången prospektivt jämföra två olika kirurgiska metoder vid rekonstruktiv kirurgi (ileorektalanastomos och bäckenreservoar) och vi följer patienterna i 5 år efter operation.

Genom nationella och internationella epidemiologiska studeras behandling och utfall hos patienter med IBD med särskilt fokus vis rekonstruktiv kirurgi hos patienter med ulcerativ kolit.

EROS

(Anna Martling och Christian Buchli)

EROS är en randomiserad studie med syfte att bedöma effekten av förebyggande behandling med tadalafil för återhämtning av sexuell funktion hos kvinnor och män inom ett standardiserat rehabiliteringsprogram efter behandling av rektalcancer.

TAI

(Mirna Abraham-Nordling)

TAI studien är en klinisk randomiserad studie där patienter med low anterior rectal syndrome efter behandling för rektalcancer randomiseras till transanal irrigation eller sedvanlig medicinsk behandling. Studien pågår på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

Aktivitet

Forskargruppen har hög aktivitet och är regelbundet representerade vid nationella och internationella möten. Gruppen har regelbunden öppen seminarieverksamhet 6-7 ggr/år. 

Publikationer 2019: 67 st.
Publikationer totalt 2014-2018: 277 st.

Forskargruppen erhåller anslag från bland annat Vetenskapsrådet, Cancerfonden och Cancerföreningen, Magtarmfonden, Svenska Läkaresällskapet och ALF-medel.

Historik

Forskargruppen i kolorektal kirurgi grundades i slutet av 90-talet. Ledare för gruppen har varit docent Björn Cedermark, adj professor Torbjörn Holm, gruppen leds nu av professor Anna Martling och docent Caroline Nordenvall.

Gruppen har bland annat initierat tre stora randomiserade multicenterstudier rörande värdet av strålbehandling som tillägg till kirurgi vid behandling av ändtarmscancer (Stockholm I-III). Vi har även drivit ett multidisciplinärt utbildningsprojekt, TME projektet i Stockholm 1994-97, för att optimera omhändertagandet av patienter med ändtarmscancer.

Vid Karolinska Institutets omfattande externa utvärdering av forskningen (ERA 2010) fick gruppen det samlade omdömet ”Excellent” inom område cancer.

Samarbetspartners

Forskargruppen har ett stort nationellt nätverk och är central del av KI Cancer Network för Colorectal Cancer Research och Swedish Colorectal Cancer Study grupp med stöd från Cancerfonden (Planeringsgrupp). Vi samarbetar med forskargrupper vid KI (Bergquist, Ekbom, Östman, Frisén, Grönberg, Nordenskiöld, Nordgren, Mjösberg, Olen, da Villa Blanca mfl.), inom landet fr.a. med Göteborg (Angenete), Linköping (Myrelid), Malmö/Lund (Nilbert), Uppsala (Glimelius), samt RCC (Kvalitetsregistret för kolorektal cancer). Forskargruppen har även ett stort internationellt nätverk och samarbetar med forskare i Amsterdam (Beets), Basingstoke (Heald, Moran), Birmingham (Pinkney), Erlangen (Hohenberger), Harvard Medical School (Bhasin), Leeds (Quirke, Sebag-Montefiore), Leiden (Marijanen, van de Velde)), Oslo (Öresland), Royal Marsden (Brown, Glynne Jones, Tekkis), St Marks (Faiz), Århus (Laurberg, Iversen).

Inspirationsföreläsning

Professor Anna Martling föreläser om om forskning och kirurgi för studenter på Karolinska Institutet.

Lilian Pagrot
2023-03-22