Skip to main content

Forskning kolorektal kirurgi

Gruppen har bland annat initierat tre stora randomiserade multicenterstudier rörande värdet av strålbehandling som tillägg till kirurgi vid behandling av ändtarmscancer. Vi har även drivit ett multidisciplinärt utbildningsprojekt, TME projektet i Stockholm 1994-97, för att optimera omhändertagandet av patienter med ändtarmscacer. Sedan tre år bedriver vi ett liknande utbildningsprojekt för att optimera omhändertagandet av patienter med tjocktarmscancer (CME-projektet).

Gruppens verksamhetsområden

1. Primärt operabel rektalcancer (gruppledare Anna Martling)

2. Lokalt avancerad rektalcancer (gruppledare Per Nilsson)

3. Primär koloncancer och metastaserad kolorektal cancer (gruppledare Torbjörn Holm, David Edler)

Gruppens verksamhet är uppdelad i tre huvudsakliga områden. Till varje område är flera doktorander knutna. Gruppen har sedan flera år ett samarbete med forskargruppen Diagnostisk Radiologi (Professor Lennart Blomqvist), Institutionen för Onkologi-Patologi (Professor Bengt Glimelius, Docent Peter Ragnhammar), samt Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska, Solna (Professor Anders Ekbom, Docent Fredrik Granath). Vidare har vi ett kontinuerligt samarbete med kolorektalforskningsgruppen i Uppsala, Institutionen för Cell- och molekylärbiologi (Professor Jonas Frisén) samt Kvinnokliniken och Enheten för onkologisk gynekologi, Karolinska, Solna (Docent Angelique Flöter Rådestad), Institutionen för Onkologi-Patologi (Professor Lars Holmgrenoch Professor Arne Öst m fl), Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, Karolinska, Huddinge (Docent Stefan Arver), Professor R Heald och medarbetare vid Basingstoke sjukhus i London, Professor Phil Quirke, Leeds, England, Professor Hohenberg, Erlangen samt med Svenska kvalitetsregistret för kolorektalcancer.

Forskningsgruppens multidisciplinära arbete har varit framgångsrikt med ett flertal publikationer, genomförda forskarutbildningar och andra utbildningsalternativ.

Vid Karolinska Institutets omfattande externa utvärdering av forskningen (ERA 2010) fick gruppen det samlade omdömet ”Excellent” inom område cancer.

ALASCCA

ALASCCA (Adjuvant Låg dos ASA vid Colorektal CAncer) är den första randomiserade, placebo-kontrollerade, biomarkör baserade multicenterstudien av tilläggsbehandling med ASA hos patienter med tjock-och ändtarmscancer. Studien är nationellt heltäckande och samtliga patienter med lokaliserad tjock-och ändtarmscancer i Sverige kommer att erbjudas att delta i studien. Patienter i vars tumör en muterad PIK3CA gen påvisas kommer att lottas till ASA behandling eller icke-aktivt läkemedel. Primärt syfte är att studera om tilläggsbehandling med 160 mg ASA dagligen under 3 år kan förbättra sjukdomsfri överlevnad hos patienter tjock-och ändtarmscancer med förvärvade mutationer i PI3K signalvägen.

Denna helt unika studie kan leda till förbättrade behandlingsstrategier och avsevärt förbättra överlevnaden i en stor grupp av cancerpatienter genom att införa en ny indikation hos ett väl beprövat, billig läkemedel med låg risk för biverkningar. Studien är den första av sitt slag och bedöms kunna ge mycket stor patientnytta, vara väl tillämparbar i klinisk praxis samt komma patienterna omedelbart till godo.

Inspirationsföreläsning

Professor Anna Martling föreläser om om forskning och kirurgi för studenter på Karolinska Institutet.