MAESTRO - Maternal Asthma Events, STRess and Offspring

Inom MAESTRO är vi intresserade av att undersöka hur mammor med eller utan astma upplever graviditet, förlossning samt tiden efter förlossning.

Fram till mars månad 2017 har vi rekryterat 1700 kvinnor till MAESTRO-studien och fått in alla enkäter och salivprover. För en del studiedeltagare har vi även undersökt deras lungfunktion och nu börjar vi analysera materialet.

Ny studie: MAESTRO-CHILD

Länk till MAESTRO-CHILD-enkäten

För att se hur det går för de barn vars mammor vi följt i MAESTRO-studien kommer vi att göra en uppföljande studie: MAESTRO-CHILD. Vi börjar nu kontakta de kvinnor som deltagit i MAESTRO med en ny förfrågan om deltagande i uppföljningsstudien.

Bakgrund och syfte

Astma är en luftvägssjukdom som är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och vuxna, och är också vanligt under graviditet. Mammas astma och andra faktorer under graviditet och förlossning (kost, infektioner, oro och omgivningsfaktorer) kan också påverka utvecklingen av vanliga sjukdomar hos barnet. Vi är intresserade av att studera dessa faktorer genom att följa den gravida kvinnan under graviditeten och sedan barnet och familjen efter förlossningen. 

Hur går det till?

De vårdnadshavare som vill vara med i studien kommer att få en enkät i posten. Där besvarar man frågor om hur ert barn mått sedan förlossningen, om det haft någon infektion, om amning, kost och omgivningsfaktorer samt om de utvecklat någon av de vanliga barnsjukdomarna. Vi efterfrågar också information om bakgrundsfaktorer hos barnets vårdnadshavare och familj. Vårdnadshavarna får lämna ett skriftligt samtycke att medverka i studien, och vi efterfrågar ett samtycke att länka studien till våra nationella hälsoregister. 

Om man deltar i studien kommer man också att få ett provpaket hem med posten för ett salivprov som ni tar på barnet och skickar till oss. I salivprovet mäter vi kortisolhalten som ett mått på stress. Vi kommer även att kalla några av barnen till en undersökning där vi kontrollerar längd och vikt, lungfunktion och tar blod- och avföringsprov.

Kontakt för MAESTRO-CHILD

Catarina Almqvist Malmros

Professor, projektledare

Ida Manninen

Doktorand

Länkar till MAESTRO-enkäterna

Gravidenkät 1 (huvudenkäten)

Gravidenkät 2

Uppföljningsenkät (Postpartumenkät)

Ny studie: MANTRA

MANTRA-studierna är en internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för astma och oro. Läs mer om projektet på hemsidan.

Aktuellt sommaren 2016

Stort tack för ditt deltagande i MAESTRO-studien! Tack vare dig och andra studiedeltagare har vi nu rekryterat 1700 studiedeltagare till MAESTRO- studien! Insamlingen av enkäter och salivprover pågår cirka ett år till och då kommer vi börja analysera våra resultat. Vi ser redan nu att cirka 14% av studiedeltagarna har astma under graviditet.

Insamlingen sker, förutom i tidig graviditet, runt graviditetsvecka 30 och ca sex månader efter förlossning. Några deltagare ombeds även att delta i ett lungfunktionstest, en s k spirometri, för att samla in kompletterande information. Om detta blir aktuellt för Dig kommer vi att ta kontakt.

För att forskningsresultaten ska hålla så hög kvalitet som möjligt är det viktigt att Du besvarar samtliga enkäter och lämnar in salivproven. Vi kommer fortsätta insamlingen under närmaste året, och uppdaterar vår hemsida ki.se/meb/maestro kontinuerligt med nya resultat. Så småningom kommer vi även kontakta dig för att fråga om du är intresserad av att ditt barn deltar i MAESTROs barnstudie. Vi ser fram emot ett fortsatt fint samarbete och önskar Dig en riktigt härlig sommar!

Hälsningar från oss i MAESTRO studien

Aktuellt hösten-vintern 2015-2016

Trevlig höst och vinter önskar MAESTRO!

Vi börjar nu närma oss slutet av rekryteringen till MAESTRO-studien. Vi ligger nära vårt mål vad gäller antalet deltagare och hoppas kunna avsluta rekryteringen kring eller strax efter årsskiftet. I och med detta kommer vi också att kunna påbörja de första analyserna. Insamlingen fortsätter dock cirka ett år till!

För att forskningsresultaten ska hålla så hög kvalitet som möjligt är det viktigt att du som deltagare besvarar samtliga tre enkäter och lämnar in de tre salivproven. Insamlingen sker i tidig graviditet, runt graviditetsvecka 30 och ca sex månader efter förlossning. Några deltagare ombeds även att delta i lungfunktionstest, s.k. spirometri, för att samla in kompletterande information. Om detta blir aktuellt för dig kommer vi att ta kontakt.

Vi uppdaterar här på vår hemsida kontinuerligt med ny information.

Bakgrund

Astma är en vanlig sjukdom som drabbar många – även under graviditet. Kunskapen om hur astma påverkar graviditeten är bristfällig. Det finns också fynd som tyder på att stress under graviditeten kan öka risken att barnet sedan utvecklar astma. Med bra kunskap kan komplikationer förebyggas. Därför vill vi undersöka hur mödrar med olika grader av stress och astma upplever sin graviditet och förlossning. För att kunna jämföra behöver vi också undersöka kvinnor som inte har astma. Vi är intresserade av faktorer som kan påverka om man får astma eller inte, hur mycket man använder astmamediciner under graviditeten och om det finns en koppling till graden av stress och andra faktorer i omgivningen.
Efter förlossningen är vi också intresserade av att följa hur det går för barnen och vi kommer att fråga om det längre fram.

Hur går studien till?

Vid inskrivningen i vecka 8-12

Enkät: Du får, när du går med, ett användarnamn och lösenord för att besvara en webenkät, som bland annat innehåller frågor om astma, stress och upplevd hälsa.

Blodprov: Du kommer få lämna ett blodprov, cirka 2-3 matskedar. Vi kommer använda moderna analysmetoder för att studera hur faktorer i DNA och andra molekyler påverkar risken för sjukdom relaterad till astma. Blodprovstagningen kommer att utföras av van personal samtidigt som övrig provtagning vid inskrivningen.

Salivprov: Vi vill också undersöka nivåerna av stresshormoner med salivprover. Du får instruktioner om detta i det kuvert du får av barnmorskan.

När du är i graviditetsvecka 28 - 32

Enkät: Nu får du ett brev hem med ett nytt användarnamn och lösenord och ombeds besvara nästa enkät.

Salivprov: Du får också lämna ett salivprov som tidigare under graviditeten, och skicka till oss i ett vadderat kuvert.

Lungfunktion: Några studiedeltagare kommer bli kallade till lungfunktionsmätning med andningsprov vid ett eller två tillfällen under graviditeten.

Vid förlossningen

Blod- och moderkaksprov: Från några deltagare önskar vi samla in lite blod från avnavlad navelsträng och prov från moderkakan för att studera immunologiska och inflammatoriska komponenter.

Efter förlossningen

Enkät: Några månader efter att du fött barn får du ett brev hem med användarnamn och lösenord till den sista enkäten som du besvarar genom att gå in på samma hemsida som tidigare.

Salivprov: Vi önskar också att du lämnar salivprov på samma sätt som under graviditeten, och skickar till oss i ett vadderat kuvert.

Lungfunktion: Några deltagare kallas också till lungfunktionsmätning med andningsprov.

Biobanksprover

Proverna kommer att förvaras i en biobank på Karolinska Institutet (KI Biobank). De kommer att få unika koder så att sammanblandning ej kan ske. Varje ny forskningsfråga kommer att granskas och godkännas av en etikprövningsnämnd innan dina prover i KI Biobank används. Du kan då komma att kontaktas igen för ett nytt samtycke.

För vissa specialanalyser kan kodade prover och uppgifter komma att användas av forskare både inom EU/EES-området och utanför. Mottagaren kommer då inte att känna till provets eller uppgifternas ursprung och proverna förstörs eller skickas tillbaka när de inte längre behövs.

Vi önskar även ditt samtycke att länka studiens resultat till de nationella hälso- och befolkningsregistren (som listas nedan) för att använda dem för hälsorelaterad forskning.

  • Medicinska Födelseregistret för uppgifter om faktorer under graviditet och förlossning.
  • Patientregistret med bland annat information om diagnoser och vårdtillfällen relaterade till astma och luftvägssjukdomar samt allergier.
  • Läkemedelsregistret där uttag av bland annat astmarelaterade läkemedel registreras.
  • LISA (Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier) vid Statistiska centralbyrån där det finns uppgifter om civilstånd, utbildning och inkomster.

Hantering av data och sekretess

Att ge samtycke till behandling av personuppgifter innebär att vi får tillstånd att upprätta ett register med de besvarade enkäterna, provresultat och information om hur det har gått för dig under graviditet och förlossning från graviditets-, ultraljuds- och förlossningsjournalen. All data i registret kommer att vara kodad och säkert skyddade. För uppgifter om hälsa och andra personliga förhållanden råder sekretess och de hanteras bara av personal i forskargruppen.

Enligt svensk lag kan uppgifter dock komma att lämnas ut till andra forskare efter särskild begäran. Ansvarig för registret är Karolinska Institutet, 171 77 STOCKHOLM. Kontaktperson där är Gustaf Rejnö tfn 08- 524 823 99.

Hur får jag information om mina resultat?

För att säkerställa att provresultaten är sinsemellan jämförbara kommer vi inte att påbörja analyser av insamlat material innan studietiden för samtliga deltagare löpt ut.

Vill du ha reda på vilka uppgifter som finns registrerade om dig skall du skriftligen begära det hos kontaktpersonen. Ett sådant utdrag har du rätt att få en gång per år under 10 år utan kostnad. Framkommer det att det står något felaktigt om dig skall den uppgiften rättas.

Frivillighet

Det är helt frivilligt att delta i studien och du behöver inte ange någon motivering om du vill avstå. Du kan avbryta ditt deltagande när som helst, utan att uppge något skäl. Väljer du att avbryta ditt deltagande i studien kommer inga fler uppgifter om dig att samlas in men vi har rätt att behålla den information/data som fram till den tidpunkten är insamlad. Du har möjlighet att när som helst få dina prov förstörda ifall du skulle vilja det.

Kontakt MAESTRO-studien

Postadress
MEB/ MAESTRO
Karolinska Institutet
Box 281
17177 Stockholm

Om du har några frågor kontakta oss gärna.

Forskningsbarnmorska
Eva Warghammar
E-post: maestro@meb.ki.se
Telefon 08-52482399

Catarina Almqvist Malmros

Professor/överläkare

Gustaf Rejnö

Anknuten till Forskning