Pediatrisk och respiratorisk epidemiologi – Catarina Almqvist Malmros forskargrupp

Vi studerar orsaker, konsekvenser och samsjukligheter för astma och andra sjukdomar i barn- och ungdomsåren. Vi kombinerar nationell hälsodata med experimentella och kliniska studier, använder avancerad familje- och tvillingdesign och har stora nationella och internationella samarbeten.

Gruppfoto på Catarina Almqvist Malmros forskargrupp

Vår forskargrupp är multidisciplinär, och medlemmarna bidrar med expertis inom barn- och ungdomsmedicin (pediatrik), epidemiologi, fysiologi, psykologi, molekylär genetik, biostatistik, folkhälsa och kliniska prövningar. Vi har ett rikt forskningsmaterial som består av befolkningsbaserade hälso- och sociodemografiska register, kliniska kohorter, frågeformulär, biomarkörer och genetiska data. Vi har flera internationella och nationella samarbetspartners med akademi, sjukvård och myndigheter.

För mer information - klicka på projektflikarna ovan eller här för att komma till den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

Finansiärer

 • Treatment of rhinoconjunctivitis with allergen immunotherapy in children and adolescents - long-term effects, asthma onset and compliance
  Region Stockholm, ALF
 • Astma, oro och samsjuklighet - orsaker, konsekvenser och internetbaserad behandling
  Hjärt-Lungfonden
 • Födoämnesallergier och stress hos föräldrar och barn – arv och miljö
  Astma- och Allergiförbundet

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Nobels väg 12A; Stockholm, 17177

MANTRA – Internet-KBT för astma och oro

Vill du delta i studien om internet-KBT för astma och oro?

Till den här studien vänder vi oss till deltagare över 18 år med astma och som känner oro eller känner sig hindrade i sin vardag på grund av sin astma. Deltagarna kommer att under 8 veckor få behandling över internet av KBT-utbildad legitimerad psykolog. Varje vecka loggar deltagarna in och läser om astma och oro och hur man kan övervinna hinder. Deltagarna planerar veckovisa hemuppgifter utifrån det man läst i veckans del, dvs övningar för att stegvis träna på att göra annorlunda vid astma och oro. I den här studien lottas alla till att antingen få starta behandlingen omedelbart, eller till att få behandlingen efter 4 månader. Under tiden besvarar man frågor.

Anmälan

Nu är MANTRA-studien öppen för anmälan. Klicka på länken för att läsa mer om studien och anmäla dig: https://astma.webcbt.se/registration/14095

Har du frågor om studien?

Då kan du ta kontakt med Marianne Bonnert som är legitimerad psykolog och kontaktperson i MANTRA-studierna.

E-post: marianne.bonnert@ki.se

Tel: 073-748 28 64

Hur går det till?

När du har anmält ditt intresse och fyllt i screeningen kommer du att kontaktas av oss per telefon. Vi behöver veta att du har träffat en läkare för din astma (och fått en diagnos) och att du har den information du behöver om studien för att ta ett beslut om att gå vidare. Vi bokar sedan in en tid för en timmes telefonintervju med dig. Skulle vi under telefonsamtal, screening eller bedömningsintervju upptäcka att du inte passar in i studien kommer vi att meddela detta. Om du har behov av annan behandling kommer du att få hjälp med råd om vart du kan söka dig. Deltagande i studien förutsätter att du är beredd att aktivt jobba med delarna på internet samt övningar hemma under 8 veckors tid, och att du är beredd på att du kan bli lottad till att få vänta på behandlingen.

Mer om astma och KBT

Bakgrund

Astma är en obstruktiv inflammatorisk sjukdom i luftvägarna, och utgör en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och vuxna med en förekomst av nästan 10%. Oro är ett annat vanligt förekommande problem; i Europa har uppskattningsvis 14% av populationen orosproblematik. Många som har astma oroar sig eller känner sig hindrade i vardagen. Tidigare studier har visat att astma kan förvärras av oro eller stress, och att individer med oro och stress löper en större risk för att utveckla astma. Resultat från nya studier visar att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan förbättra livskvalitet, astmakontroll och oro jämfört med sedvanlig vård för vuxna med astma. I den här studien kommer vi att pröva om det går att göra behandlingen med KBT ännu bättre och ge den över internet.

Hantering av data och sekretess

Alla frågeformulär som deltagarna i studierna fyller i kommer endast att läsas av personal i forskargruppen, som har full sekretess, och alla journalhandlingar omfattas av tystnadsplikt och sekretesskydd. Vår studie är utformad enligt reglerna för personuppgifter i Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR. Svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Hur får jag information om studiens resultat?

Resultaten från våra studier kommer att sammanställas till artiklar och presenteras i vetenskapliga tidskrifter, samt presenteras på nationella konferenser.

Försäkring och ersättning

Vanlig patientskadeersättning gäller för studiedeltagarna i studierna som innehåller behandling. Behandlingen är kostnadsfri. Den behandlande psykologen lyder under hälso- och sjukvårdslagens tystnadsplikt. Om ni har några funderingar kontakta oss gärna så skall vi försöka besvara era frågor.

Kontakt

Profile image

Marianne Bonnert

Huvudansvarig behandlare och kontaktperson
Profile image

Catarina Almqvist Malmros

Professor, ansvarig för studiens genomförande

Övriga medverkande forskare

Profile image

Eva Serlachius

Gästprofessor
Profile image

Erik Andersson

Assisterande Lektor

Sten-Erik Bergström

Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Christer Janson

Professor och överläkare, Uppsala universitet

Till dig som är kliniker

Här finns informationsmaterial som du kan skriva ut och lämna till dina patienter. 

Information om studien "Astma och oro"

Publikationer

Exposure-based cognitive behavior therapy for anxiety related to asthma: A feasibility study with multivariate baseline design.
Bonnert M, Andersson E, Serlachius E, Manninen IK, Bergström SE, Almqvist C
Scand J Psychol 2020 Dec;61(6):827-834

Targeting excessive avoidance behavior to reduce anxiety related to asthma: A feasibility study of an exposure-based treatment delivered online.
Bonnert M, Särnholm J, Andersson E, Bergström SE, Lalouni M, Lundholm C, Serlachius E, Almqvist C
Internet Interv 2021 Sep;25():100415

The Fear of Asthma Symptoms Scale and the Asthma Behavior Checklist: preliminary validity of two novel patient reported outcome measures.
Bonnert M, Roelstraete B, Bergstrom SE, Bjureberg J, Andersson E, Almqvist C
J Asthma 2022 Dec;():1-8

Born into Life

Studiedeltagarna i Gravidstudien rekryterades från deltagare i LifeGene-studien som blev gravida. Kvinnorna undersöktes vid två tillfällen under graviditet (enkäter, saliv- blod- och avföringsprover) och i samband med förlossning. Några av studiedeltagarna i Gravidstudien hade även partners som deltog i LifeGene-studien. Deras barn rekryterades sedan in i Födelsekohorten, och undersöktes (enkäter, längd och vikt, provtagning från blod, avföring och saliv) vid 6, 12 och 24 månaders ålder samt vid 5-6 års uppföljning då vi även genomförde lungfunktionsmätningar.  Läs gärna vår kohortbeskrivning av Born-into-Life.

Vi har nu undersökt 107 kvinnor och deras barn med upprepade mättillfällen före, under och efter graviditet. Nu är datainsamlingen för 5-6 årsuppföljningen klar och data bearbetas och prover analyseras. Vi vill rikta ett stort och varmt TACK till alla deltagare, barn och föräldrar som har gjort detta möjligt.

Varför forskning i samband med graviditet?

Vi vet att förhållanden före graviditet, i fosterlivet och under de första levnadsåren påverkar tillväxt, ohälsa och sjukdomar senare i livet. Tidigare forskningsstudier har visat att faktorer i både arv och miljö är delaktiga i orsaken till att vissa barn och ungdomar utvecklar tex astma och allergi. Det är dock fortfarande inte klarlagt hur dessa faktorer samspelar i ett tidigt skede.

Här kan du läsa det informationsblad och samtycke som skickas ut till deltagarna

Här kan du se en översikt av vår web-enkät och alla dess ämneskategorier.

Samarbeten

Vi samarbetar med forskare nationellt (Dr Tove Fall vid Uppsala Universitet, Dr Johan Frostegård vid IMM, KI samt Kerstin Brismar vid MMK, KI) och internationellt (Dr Bas Heijmans vid Leiden University, Nederländerna och Dr Karmaus vid Memphis University, USA) samt med Genomic Aggregation Project in Sweden (GAPS) konsortium.

Vi välkomnar forskare till nya och innovativa samarbeten om forskningsfrågor med hjälp av data ifrån Born-into-Life kohorten.

Pågående och avslutade studier

Vi har flera pågående och avslutade studier på det material som samlats in. Vi studerar bland annat:

 • Glukosmetabolism (insulin, leptin, glucagon samt GLP-1) över tid och dess koppling till BMI, födelsevikt och fetal tillväxt.
 • Naturliga antikroppar (anti-PC och anti-MDA) hos kvinnor före, under och efter graviditet.
 • Luftföroreningar och omics.
 • Mikrobiom i faeces över tid.
 • Proteomik
 • Calprotectin: referensintervall och normalnivåer.
 • IgE-antikroppar
 • Stress under graviditet
 • DNA-metylering

Vi som jobbar i studien

Profile image

Catarina Almqvist Malmros

Professor/Överläkare
Profile image

Anna Hedman

Senior Forskningsspecialist;Adjunkt
+46852485285

Publikationer

Biological age is increased by stress and restored upon recovery.
Poganik JR, Zhang B, Baht GS, Tyshkovskiy A, Deik A, Kerepesi C, Yim SH, Lu AT, Haghani A, Gong T, Hedman AM, Andolf E, Pershagen G, Almqvist C, Clish CB, Horvath S, White JP, Gladyshev VN
Cell Metab 2023 May;35(5):807-820.e5

Ambient air pollution and inflammation-related proteins during early childhood.
He S, Klevebro S, Baldanzi G, Pershagen G, Lundberg B, Eneroth K, Hedman AM, Andolf E, Almqvist C, Bottai M, Melén E, Gruzieva O
Environ Res 2022 Dec;215(Pt 2):114364

Development of gut microbiota during the first 2 years of life.
Wernroth ML, Peura S, Hedman AM, Hetty S, Vicenzi S, Kennedy B, Fall K, Svennblad B, Andolf E, Pershagen G, Theorell-Haglöw J, Nguyen D, Sayols-Baixeras S, Dekkers KF, Bertilsson S, Almqvist C, Dicksved J, Fall T
Sci Rep 2022 May;12(1):9080

Association of Maternal DNA Methylation and Offspring Birthweight.
Kheirkhah Rahimabad P, Arshad SH, Holloway JW, Mukherjee N, Hedman A, Gruzieva O, et al
Reprod Sci 2020 Aug;():

DNA methylation differences at birth after conception through ART.
Tobi EW, Almqvist C, Hedman A, Andolf E, Holte J, Olofsson JI, et al
Hum Reprod 2020 Nov;():

Antibodies against Phosphorylcholine and Malondialdehyde during the First Two Years of Life.
Thiagarajan D, Lundström SL, Pershagen G, Almqvist Malmros C, Andolf E, Hedman A, et al
J Immunol 2020 Oct;205(8):2109-2116

Longitudinal plasma inflammatory proteome profiling during pregnancy in the Born into Life study.
Hedman AM, Lundholm C, Andolf E, Pershagen G, Fall T, Almqvist C
Sci Rep 2020 10;10(1):17819

Paternal DNA Methylation May Be Associated With Gestational Age at Birth.
Luo R, Mukherjee N, Chen S, Jiang Y, Arshad SH, Holloway JW, et al
Epigenet Insights 2020 ;13():2516865720930701

DNA Methylation Trajectories During Pregnancy.
Gruzieva O, Merid SK, Chen S, Mukherjee N, Hedman AM, Almqvist C, et al
Epigenet Insights 2019 ;12():2516865719867090

Oral Microbiota Development in Early Childhood.
Kennedy B, Peura S, Hammar U, Vicenzi S, Hedman A, Almqvist C, et al
Sci Rep 2019 12;9(1):19025

Reference Intervals for Fecal Calprotectin in Pregnant Women Using a Particle Enhanced Turbidimetric Assay.
Fall T, Hedman A, Pershagen G, Andolf E, Almqvist C, Helmersson-Karlqvist J, et al
Clin Lab 2019 Jul;65(7):

Normal values for calprotectin in stool samples of infants from the population-based longitudinal born into life study.
Peura S, Fall T, Almqvist C, Andolf E, Hedman A, Pershagen G, et al
Scand. J. Clin. Lab. Invest. ;78(1-2):120-124

Allergen-specific IgE over time in women before, during and after pregnancy.
Hedman AM, Lundholm C, Scheynius A, Alm J, Andolf E, Pershagen G, et al
Allergy 2019 Mar;74(3):625-628

Limited association between markers of stress during pregnancy and fetal growth in 'Born into Life', a new prospective birth cohort.
Smew AI, Hedman AM, Chiesa F, Ullemar V, Andolf E, Pershagen G, et al
Acta Paediatr. 2018 Jun;107(6):1003-1010

Mer information

Flowchart över studien

Information om forskningsstudien Born into Life (5-6 årsuppföljning av Life Gene Gravidstudien och Födelsekohorten)

MAESTRO-studien

MAESTRO står för "Maternal Asthma Events, STRess and Offspring". 

Total rekryterades 1693 kvinnor till MAESTRO-studien under åren 2013-2017. Enkäter och salivprover samlades in tidigt (vecka 8-12), mot slutet av graviditeten (vecka 28-32) samt sex månader efter förlossningen. Vi erhöll även information om ultraljudsundersökningar och förlossningar från mödrahälsovården och hälsodata från de nationella registren. För cirka 250 studiedeltagare undersökte vi även lungfunktion före och efter förlossning. Mer information finns i våra nyligen publicerade vetenskapliga artiklar längre ner på sidan här.  

I studien MAESTRO-CHILD följer vi upp de barn vars mammor deltog i MAESTRO-studien.

Bakgrund och syfte

Astma är en luftvägssjukdom som är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och vuxna, och är också vanligt under graviditet. Kunskapen om hur astma påverkar graviditeten är bristfällig. Det finns också fynd som tyder på att stress under graviditeten kan påverka graviditets- och förlossningsutfall samt öka risken att barnet sedan utvecklar astma. Med bra kunskap kan komplikationer förebyggas. Syftet med MAESTRO är att undersöka hur mödrar med olika grader av stress och astma upplever sin graviditet och förlossning. För att kunna jämföra behöver vi också undersöka kvinnor som inte har astma. Vi är intresserade av faktorer som kan påverka om man får astma eller inte, hur mycket man använder astmamediciner under graviditeten och om det finns en koppling till graden av stress och andra faktorer i omgivningen.

Mammas astma och andra faktorer under graviditet och förlossning (kost, infektioner, oro och omgivningsfaktorer) kan också påverka utvecklingen av vanliga sjukdomar hos barnet. Vi är intresserade av att studera dessa faktorer genom att följa den gravida kvinnan under graviditeten och sedan barnet och familjen efter förlossningen och in i barndomen. 

Hur går det till?

MAESTRO-studien 

Datainsamlingen är avslutad. Analyser bearbetas och artiklar publiceras löpande.

MAESTRO-CHILD 3-årsuppföljning

Vi rekryterade barnen till MAESTRO-CHILD genom att kontakta kvinnor som deltagit i MAESTRO. De vårdnadshavare som ville vara med i studien fick en digital enkät när barnet var ca 3 år gammalt. Där besvarade de frågor om hur deras barn hade mått sedan förlossningen, om de haft någon infektion, om amning, kost och omgivningsfaktorer samt om de hade utvecklat någon av de vanliga barnsjukdomarna. Vi efterfrågade också information om bakgrundsfaktorer hos barnets vårdnadshavare och familj. Vårdnadshavarna fick lämna ett skriftligt samtycke att medverka i studien, och vi efterfrågade ett samtycke att länka studien till våra nationella hälsoregister. 

De som valde att delta i studien fick också att ett provpaket hem med posten för ett salivprov som föräldrarna tog på barnet och skickade till oss. I salivprovet mätte vi kortisolhalten som ett mått på stress. Sammanlagt rekryterade vi cirka 550 barn till MAESTRO-CHILD:s 3-årsuppföljning.

MAESTRO-CHILD 8-årsuppföljning

Vi planerar nu för en 8-årsuppföljning av barnen. De vårdnadshavare och barn som deltagit i 3-årsuppföljningen kommer att få en digital enkät. Där besvarar de frågor om hur deras barn mått sedan 3-årsuppföljningen, om de haft någon infektion, kost och omgivningsfaktorer samt om de utvecklat någon av de vanliga barnsjukdomarna. 

Om man deltar i studien kommer man också att få ett provpaket hem med posten för ett salivprov som föräldrarna tar på barnet och skickar till oss. I salivprovet mäter vi kortisolhalten som ett mått på stress. Vi kommer även att kalla några av barnen till en undersökning där vi kontrollerar längd och vikt, lungfunktion och tar blod- och avföringsprov.

Hantering av data och sekretess

Att ge samtycke till behandling av personuppgifter innebär att vi får tillstånd att upprätta ett register med de besvarade enkäterna, provresultat och information om hur det har gått för dig under graviditet och förlossning eller enkäter från ditt barn. All data i registret kommer att vara kodad och säkert skyddat. För uppgifter om hälsa och andra personliga förhållanden råder sekretess och de hanteras bara av personal i forskargruppen.

Enligt svensk lag kan uppgifter dock komma att lämnas ut till andra forskare efter särskild begäran. Ansvarig för registret är Karolinska Institutet, 171 77 STOCKHOLM.

Hur får jag information om mina resultat?

Vill du ha reda på vilka uppgifter som finns registrerade om dig eller ditt barn skall du skriftligen begära det hos kontaktpersonen. Ett sådant utdrag har du rätt att få en gång per år under 10 år utan kostnad. Framkommer det att det står något felaktigt om dig skall den uppgiften rättas.

Frivillighet

Det är helt frivilligt att delta i studien och du behöver inte ange någon motivering om du vill avstå. Du kan avbryta ditt deltagande när som helst, utan att uppge något skäl. Väljer du att avbryta ditt deltagande i studien kommer inga fler uppgifter om ditt barn att samlas in men vi har rätt att behålla den information/data som fram till den tidpunkten är insamlad. Du har möjlighet att när som helst få dina prov förstörda ifall du skulle vilja det.

Kontakt

Profile image

Catarina Almqvist Malmros

Professor, projektledare
Profile image

Hanna Karim

Doktorand
Profile image

Samuel Arthur Rhedin

Postdoktorala Studier
Profile image

Aki Tuuliainen

Systemutvecklare

Länkar till MAESTRO-enkäterna

Gravidenkät 1 (huvudenkäten)

Gravidenkät 2

Uppföljningsenkät (Postpartumenkät)

Publikationer

Maternal asthma and early fetal growth, the MAESTRO study.
Rejnö G, Lundholm C, Saltvedt S, Larsson K, Almqvist C
Clin Exp Allergy 2021 07;51(7):883-891

Associations Between Maternal Distress, Cortisol Levels, and Perinatal Outcomes.
Lundholm C, Rejnö G, Brew B, Smew AI, Saltvedt S, Almqvist C
Psychosom Med 2022 04;84(3):288-296