Forskning om endotelfunktion och ateroskleros – Forskargrupp John Pernow

Vår forskning syftar till att kartlägga nya mekanismer bakom utvecklingen av ateroskleros (åderförkalkning) och att utveckla nya terapeutiska strategier som minskar risken för hjärtinfarkt. Vi fokuserar på mekanism som orsakar endotelskada, särskilt orsakad av riskfaktorerna diabetes och högt kolesterol. Vi bedriver också forskning med fokus på hur man begränsar hjärtmuskelskadan som uppstår vid en hjärtinfarkt.

Forskning om endotelfunktion och ateroskleros

Aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom inklusive kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt är fortfarande den främsta orsaken till sjuklighet och dödlighet. Trots de senaste framstegen är mekanismerna till stora delar fortfarande okända. Förekomst av endoteldysfunktion som främst kännetecknas av minskad tillgänglighet av kväveoxid (NO) ökad oxidativ stress är en tidig faktor under utveckling av kranskärlssjukdom samt den vävnadsskada som uppstår under myokardischemi och reperfusion.

Vår forskning fokuserar på identifiering av sjukdomsmekanismer bakom endoteldysfunktion och utveckling av nya terapeutiska strategier för att förbättra endotelfunktionen vid kranskärlssjukdom och begränsa omfattningen av en hjärtinfarkt.

Detta är särskilt viktigt vid diabetes och hyperlipidemi, vilka avsevärt ökar risken för kranskärlssjukdom. Vi har identifierat viktiga regulatorer av NO inklusive enzymet arginas som är uppreglerat vid kranskärlssjukdom och diabetes och som reglerar NO -bildning och oxidativ stress. Hämning av arginas förbättrar endotelfunktionen och skyddar mot ischemi-reperfusionsskadan.

Våra färska data tyder på en spännande interaktion mellan erytrocyter och endotelet vid utveckling av kardiovaskulära komplikationer vid typ 2-diabetes. Denna effekt drivs av ökad arginasaktivitet och oxidativ stress i erytrocyter vid typ 2-diabetes.

Endothelial and cardiac injury induced by dysfunctional RBC in type 2 diabetes.
Endothelial and cardiac injury induced by dysfunctional RBC in type 2 diabetes. Från publikationen Pernow et al. Cardiovasc Res 2019;115:1596-1605.

Pågående projekt

I pågående projekt undersöker vi:

  • effekten av erytrocyter från olika patientgrupper med riskfaktorer för och utvecklad aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom på hjärt- och endotelfunktion
  • signalmekanismerna bakom hjärt- och kärlskada orsakad av erytrocyter från patienter med och djurmodeller av typ 2-diabetes, hyperkolesterolemi och hjärtinfarkt
  • effekten av farmakologiska interventioner på erytrocyt- och endotelfunktion i dessa patientgrupper
  • inverkan samsjuklighet på hjärtskyddande effekter av farmakologisk och ischemisk konditionering vid akut hjärtinfarkt

Metoder och modeller

Vi utför translationella studier som sträcker sig från molekylära till kliniska studier. Molekylära studier är inriktade på att förstå rollen som NO-signalering spelar i erytrocyter, endotelceller och kärlväggen. Ytterligare tillvägagångssätt är inriktade på signalering med icke-kodande RNA. Experimentella modeller inkluderar isolerade hjärtpreparationer, isolerade kärl, cellodling och in vivo -modeller av hjärtinfarkt. Vi utför också undersökningar av endotelfunktionen på människor, vilket inkluderar tidiga interventionsstudier som undersöker nya behandlingar hos patienter med kranskärlssjukdom och riskfaktorer. Slutligen utför gruppen randomiserade kliniska studier med funktionella och kliniska endpoints.

Forskningens betydelse

Projektet kommer att bidra med nya insikter om de molekylära mekanismer som driver utvecklingen av kranskärlssjukdom och ischemi-reperfusionsskada vid hjärtinfarkt. Mekanismer som identifierats i experimentella studier testas i tidiga kliniska interventionsstudier.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen


Gruppens fysiska placering

Vi håller till på våning 8 i BioClinicum och på Norrbacka S1:02 på sjukhussidan.

Nyckelord:
Endokrinologi och diabetes Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Kardiologi
JP
Innehållsgranskare:
2024-03-25