ICare

Forskning inom ICare fokuserar på Interaktion, Informations- och kommunikationsteknologi (IKT), Innovation, Intervention, och Implementering.

ICare
ICare logga

Forskningsområde

Forskningen inom gruppen utgår från den salutogena tanken om vad som skapar hälsa och välbefinnande utifrån patientens perspektiv, inre styrka och strävan mot förbättring. Tyngdpunkten ligger på betydelsen av patientens egen upplevelse och erfarenhet av att leva med sjukdom och hur de hanterar detta i syfte att förbättra hälsa och välbefinnande. Forskningsprojekten omfattar såväl metodutveckling som interventionsstudier och implementering och sker i nära samverkan mellan forskare, patienter och kliniker. Baserat på teorier för patientsamverkan utvecklas och testas interventioner utifrån såväl patientens, vårdgivarens som organisationens perspektiv.

Presentation av forskargruppen ICare

Aktuella projekt

Projekt mHälsa

Patienter vårdas och behandlas idag i allt större utsträckning inom öppenvård, d.v.s. utan att vara inlagda på sjukhus. Detta medför krav på patientens kunskap och förmåga till egenvård, men också på sjukvården att ge säker och trygg vård. mHälsa (mobil hälsa) utgår från att människor kan använda och stödjas av digital teknik. Det omfattar bland annat appar som tillåter rörlighet och ökar vårdens möjlighet att möta dessa krav genom en förbättrad och mer effektiv kontakt med patienterna - en kontakt som styrs av den enskilda personens behov. mHälsa kan dessutom bidra till att utveckla och fördjupa kunskaper om patienters upplevelser och erfarenheter av ohälsa och medicinska behandlingar. Kunskaper som kan användas för att utnyttja vårdens resurser mer effektivt.

Vi har utvecklat en interaktiv app (Interaktor) med stöd av teori, litteratur och i samverkan med patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. Interaktor består av olika komponenter där

  • patienten rapporterar symtom och besvär regelbundet
  • larm triggas till sjuksköterska vid symtom och besvär av svårare karaktär
  • patienten har tillgång till evidensbaserade egenvårdsråd
  • symtom och besvär visualiseras över tid i grafer
  • personalen via ett webbgränssnitt kan följa patientens rapportering

Målet med forskningsprogrammet är att utvärdera effekter av att regelbundet använda Interaktor avseende symtombörda, hälsorelaterad livskvalitet, egenvårdsförmåga, sjukvårdskostnader och överlevnad i jämförelse med kontrollgrupper. Ett fortsatt mål är att implementera användning av appen i praktisk sjukvård. 

ICare-appen Interaktor

Interaktor under cancerbehandling

Interaktor har testats hos patienter med cancer i bukspottkörteln efter kirurgi, prostata under strålbehandling eller bröst under neoadjuvant cytostatika. Resultaten visar att patienter som använder appen har signifikant mindre symtombörda och högre egenvårdsförmåga än patienter i respektive kontrollgrupp. Patienternas följsamhet att använda appen är hög och de upplever att de genom appen blir sedda som personer och känner trygghet. Att använda Interaktor underlättar för patienterna att hantera sina symtom och besvär och möter deras individuella vårdbehov. Analys av hälsoekonomiska effekter pågår.

Publikationer

Gustavell T, Sundberg K, Langius-Eklöf A. Using an Interactive App for Symptom Reporting and Management Following Pancreatic Cancer Surgery Facilitates Person-Centered Care: A Descriptive Study, JIMR 2020, accepted.

Reduced symptom burden with the support of an interactive app during neoadjuvant chemotherapy for breast cancer - A randomized controlled trial.
Fjell M, Langius-Eklöf A, Nilsson M, Wengström Y, Sundberg K
Breast 2020 Jun;51():85-93

Decreased symptom burden following surgery due to support from an interactive app for symptom management for patients with pancreatic and periampullary cancer.
Gustavell T, Sundberg K, Segersvärd R, Wengström Y, Langius-Eklöf A
Acta Oncol 2019 Sep;58(9):1307-1314

Development and Feasibility of an Interactive Smartphone App for Early Assessment and Management of Symptoms Following Pancreaticoduodenectomy.
Gustavell T, Langius-Eklöf A, Wengström Y, Segersvärd R, Sundberg K
Cancer Nurs ;42(3):E1-E10

Adherence to Report and Patient Perception of an Interactive App for Managing Symptoms During Radiotherapy for Prostate Cancer: Descriptive Study of Logged and Interview Data.
Langius-Eklöf A, Christiansen M, Lindström V, Blomberg K, Hälleberg Nyman M, Wengström Y, et al
JMIR Cancer 2017 Oct;3(2):e18

Patients' Perspective on Participation in Care With or Without the Support of a Smartphone App During Radiotherapy for Prostate Cancer: Qualitative Study.
Hälleberg Nyman M, Frank C, Langius-Eklöf A, Blomberg K, Sundberg K, Wengström Y
JMIR Mhealth Uhealth 2017 Jul;5(7):e107

Effects of an interactive mHealth innovation for early detection of patient-reported symptom distress with focus on participatory care: protocol for a study based on prospective, randomised, controlled trials in patients with prostate and breast cancer.
Langius-Eklöf A, Crafoord MT, Christiansen M, Fjell M, Sundberg K
BMC Cancer 2017 Jul;17(1):466

Early detection and management of symptoms using an interactive smartphone application (Interaktor) during radiotherapy for prostate cancer.
Sundberg K, Wengström Y, Blomberg K, Hälleberg-Nyman M, Frank C, Langius-Eklöf A
Support Care Cancer 2017 07;25(7):2195-2204

Symptoms and self-care following pancreaticoduodenectomy: Perspectives from patients and healthcare professionals - Foundation for an interactive ICT application.
Gustavell T, Sundberg K, Frank C, Wengström Y, Browall M, Segersvärd R, et al
Eur J Oncol Nurs 2017 Feb;26():36-41

Symptoms and self-care strategies during and six months after radiotherapy for prostate cancer - Scoping the perspectives of patients, professionals and literature.
Blomberg K, Wengström Y, Sundberg K, Browall M, Isaksson AK, Nyman MH, et al
Eur J Oncol Nurs 2016 Apr;21():139-45

Langius-Eklöf, A., Sundberg, K. (2015). En interaktiv applikation för mobil och läsplatta. Omsorg, 4, 53-59.

Feasibility of an interactive ICT-platform for early assessment and management of patient-reported symptoms during radiotherapy for prostate cancer.
Sundberg K, Eklöf AL, Blomberg K, Isaksson AK, Wengström Y
Eur J Oncol Nurs 2015 Oct;19(5):523-8

ICare - intervju med patient om erfarenheter från appen

Appen gav mig trygghet”. Lars Söderlind berättar om appens betydelse under behandlingen av sin prostatacancer. Medicinsk Vetenskap, nr 2, 2015.

Interaktor efter cancerbehandling

Studier som fokuserar på det första året av överlevnad efter cancerbehandling för bröst- eller prostatacancer pågår där effekten av att använda Interaktor i kombination med stöd av en specialistsjuksköterska (survivorship care) utvärderas.

Interaktor äldre

Interaktor har utvärderats hos äldre med hemsjukvård. Resultaten visar att Interaktor var ett komplement för kommunikation mellan äldre personer och sjuksköterskor. De äldre använde Interaktor som avsågs och upplevde att den gav ökad trygghet och självförtroende och att den var ett stöd för egenvård. Användning av Interaktor ledde till ökad hälsolitteracitet genom att öka deras medvetenhet att söka och använda hälsoinformation.

Publikationer

Self-care ability and sense of security among older persons when using an app as a tool for support.
Göransson C, Wengström Y, Ziegert K, Langius-Eklöf A, Blomberg K
Scand J Caring Sci 2019 Nov;():

Testing an app for reporting health concerns-Experiences from older people and home care nurses.
Göransson C, Eriksson I, Ziegert K, Wengström Y, Langius-Eklöf A, Brovall M, et al
Int J Older People Nurs 2018 Jun;13(2):e12181

Perspectives of health and self-care among older persons-To be implemented in an interactive information and communication technology-platform.
Göransson C, Wengström Y, Ziegert K, Langius-Eklöf A, Eriksson I, Kihlgren A, et al
J Clin Nurs 2017 Dec;26(23-24):4745-4755

An interactive ICT platform for early assessment and management of patient-reported concerns among older adults living in ordinary housing - development and feasibility.
Algilani S, Langius-Eklöf A, Kihlgren A, Blomberg K
J Clin Nurs 2017 Jun;26(11-12):1575-1583

Projekt KASAM

En viktig forskningsfråga är hur upplevelser och erfarenheter skiljer sig åt mellan personer och om detta kan förklaras av individens förmåga att hantera påfrestande situationer, främst utifrån begreppet känsla av sammanhang (KASAM). Forskningen omfattar metodologiska studier av frågeformuläret som mäter KASAM samt dess prediktiva värde för återhämtning, återfall och överlevnad. En studie visar att låg KASAM hos kvinnor med bröstcancer som oberoende faktor kunde predicera återfall och dödlighet 10 år efter diagnos. I syfte att beskriva användning av KASAM-begreppet i klinisk omvårdnadsforskning har en litteraturöversikt som omfattar över 300 artiklar genomförts.

Finansiering

Familjen Kamprads stiftelse

Cancerfonden

FORTE

KID-medel

Nationella forskarskolan i vårdvetenskap

Vetenskapsrådet

Forskargruppsledare

Bitr forskargruppsledare

Profile image

Kay Sundberg

Lektor
+46852483572

Gruppmedlemmar

Profile image

Maria Fjell

Adjunkt
+46852483742
Profile image

Marie Nilsson

Anknuten till Undervisning/Handledning
Profile image

Lena-Marie Petersson

Lektor/Sjuksköterska
Profile image

Kristina Rooth

Doktorand
AL
Innehållsgranskare:
Annica Karlsson
2023-03-28