Caring in Community Care

Fokus för forskargruppen Caring in Community Cares riktar sig mot åldrandets flerdimensionella utmaningar, inklusive vårdgivares hälsa och möjlighet/tillgång till e-hälsa.

Forskningsområde

I ett globalt perspektiv åldras världens befolkning som aldrig tidigare. Människans åldrande är komplext och kan omfatta flerdimensionella hälsoutmaningar. Socialt stöd, inklusive vård given av formella eller informella vårdgivare, är en central och fundamental del av vården av äldre personer. Med tanke på den snabbt ökande digitala kompetensen i Sverige och i världen utgör e-hälsa en användbar plattform för alla professioner i vården för att erbjuda stöd till äldre personer och deras vårdgivare. Forskargruppens fokus riktar sig åldrandets flerdimensionella utmaningar, inklusive vårdgivares hälsa och möjlighet/tillgång till e-hälsa.

Pågående projekt

Vård av anhörigvårdare för personer med demens: Mobilapplikation för att minska stress och förbättra livskvalitén (CAFCA)

[Forskarteam: Zarina N Kabir (ansvarig), Hanne Konradsen, Cecilia Moberg, Åsa Dorell, Aber Sharon Kagwa, Sofia Vikström]

Syftet med CAFCA är att utvärdera effekterna av att implementera en mobilapplikation i Sverige för att minska stress och ensamhet samt förbättra psykisk hälsa och livskvalitet hos äldre familjemedlemmar till personer med demens. CAFCA är finansierad av Kamprad-stiftelsen och är en 3-årig interventionsstudie som kommer att genomföras i olika delar i Sverige. Studien startade januari 2019.

GEDOC: Att vårdas för Covid-19 vid geriatrisk klinik – Erfarenheter ur ett patient och närståendeperspektiv

[Ansvariga: Ewa Stenwall, Anne-Marie Boström och Nana Waldréus]

Det övergripande syftet med projektet GEDOC är att följa upp erfarenheter hos äldre personer av att vårdas på sjukhus under Covid-19. Projektet ska även beskriva hur de äldre personernas närstående upplevde situationen under vårdtiden.

Symtomupplevelser hos personer med hjärtsvikt 

Ansvarig: Nana Waldréus] 

Törst hos personer med hjärtsvikt- en internationell studie 

I ett samarbete med cirka 20 länder översätts Törstbesvärsskalan för personer med hjärtsvikt och data samlas in om törst och faktorer relaterade med törst. 

Törst, aptit, fatigue, symtombörda och livskvalitet hos äldre personer med hjärtsvikt 

En studie med hjärtsviktscentra i Sverige görs för att beskriva törst, aptit, symtombörda, symtomkluster och hälsorelaterad livskvalitet hos personer med hjärtsvikt. En av studierna fokuserar specifikt på svår trötthet (fatigue). En interventionsstudie kommer att planeras för att minska fatiguesom en del av forskarutbildningen (NW bihandledare).

Vätskeintag hos patienter med hjärtsvikt

Som en del av ett planerat doktorandprojekt kommer studier att beskriva vätskeintag hos patienter med hjärtsvikt, törstupplevelse och en interventionsstudie kommer att planeras för att fastställa vätskeintag på hjärtfunktion, fysisk kapacitet, törst och livskvalitet (NW bihandledare).

SOPHI- Egenvård för äldre personer med hjärtsvikt

[Ansvarig: Nana Waldréus] 

Det övergripande syftet med projektet SOPHI är att utvärdera effekterna av ett egenvårdsprogram med individanpassad fysisk träning i kombination med kostråd och symtomhantering för äldre, sköra personer med hjärtsvikt. Projektet är ett interprofessionellt teamarbete och samverkan sker mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. 

Telephone delivered psychoeducational intervention: a model for reduction of psychophysical burden among homebound dementia caregivers in east and west coasts of Malaysia [

Research Team at KI: Zarina Nahar Kabir (Co-PI), Åsa Craftman, Marie Tyrell)

This study will assess the efficacy of the telephone delivered psychoeducational intervention by health care professionals on reduction of caregiving burden, depressive symptoms, and enhancing caregiving self-efficacy and caregiver’s quality of life of family caregivers to persons with dementia. A single-blinded randomized controlled trial with family caregivers of dementia patients is being conducted in east and west coasts of Malaysia. The psychoeducational intervention has been adopted to the socio-cultural context of Malaysia and delivered by the health care professionals over the phone over a period of 3 months.

SOPHI- Egenvård för äldre personer med hjärtsvikt

Ansvarig: Nana Waldréus] 

Det övergripande syftet med projektet SOPHI är att utvärdera effekterna av ett egenvårdsprogram med individanpassad fysisk träning i kombination med kostråd och symtomhantering för äldre, sköra personer med hjärtsvikt. Projektet är ett interprofessionellt teamarbete och samverkan sker mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.  

Äldres uppfattning om hemtjänstens kvalitet i förhållande till personalens arbetssituation

[Forskarteam: Anne-Marie Boström (ansvarig), Zarina Nahar Kabir, Nana Waldréus]

Över en tredjedel av alla äldre som bor i Europa över 75 år gammal har funktionshinder som begränsar dem i det dagliga livet. Detta har en stor inverkan i det dagliga livet för många äldre och även behov av offentliga finansierade tjänster. Det övergripande målet för forskningsprogrammet är att bidra med ny kunskap för att möjliggöra nya tjänster för att stödja äldres deltagande i två miljöer, i hemmet eller i äldreboenden.

Upplevda symtom och coping strategier hos närstående till personer med Lewy Body demens och Alzheimers sjukdom

[Ansvarig: Ewa Stenwall]

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva erfarenheterna av närstående till personer med Lewy Body demens och Alzheimers sjukdom för att identifiera likheter och skillnader mellan de symtom och valda coping strategierna.  Ewa är medförfattare till studien, vilken är färdigställd, men ännu inte publicerad.

Implementering av evidensbaserad vård i hemtjänst - D-HEM

[Ansvarig: Anne-Marie Boström, Ewa Stenwall]

Målet för detta projekt är att implementera och utvärdera en modell (KISAM-modellen) för att utveckla kunskap om implementering av evidensbaserad kunskap för att förbättra vårdkvaliteten för äldre personer med demens som har hemtjänst. Projektet är inriktat på att identifiera kunskapsbehovet i hemtjänstpersonalens kompetens för att dagligen praktisera evidensbaserad vård. Projekt erbjuder en modell för att träna implementering av evidensbaserad kunskap i hemtjänsten för äldre personer med demens. Datainsamlingen av avslutad. Analys av data och skrivande av publikationer pågår. Tre artiklar är publicerade under 2018.

Older Persons’ Exercise and Nutrition (OPEN) study

[Ansvarig: Anne-Marie Boström]

Syftet med OPEN studien är att undersöka fysisk funktion, nutritionsstatus och hälsorelaterad livskvalitet hos äldre personer på äldreboende samt att studera effekter av daglig träning kombinerat med ett proteinrikt kosttillägg på fysisk funktion, nutritionsstatus och hälsorelaterad livskvalitet samt förekomst av fall, trycksår och förmåga att självständigt klara av toalettbesök (förflyttning till toalett) hos personer på äldreboende. Studien kommer även att undersöka de äldre personernas erfarenheter av att genomföra interventionen och personalens erfarenheter av att stödja den äldre personen på äldreboende att genomföra interventionen. Datainsamlingen är avslutad. Analyser av dat och skrivande av publikationer pågår. Ett studieprotokoll är publicerat 2018.

Rapid Response Research on COVID19 in Bangladesh

[Ansvarig (KI): Zarina N Kabir]

The study is conducted in Bangladesh and aims to investigate i) the socio-demographic factors associated with COVID19 infections; ii) post-recovery consequence of COVID19 on mental and physical health of patients; iii) knowledge, attitude and practice in relation to Coronavirus and COVID19 among family members of COVID19 patients and frontline health workers in Bangladesh. The project is result of a collaboration with a humanitarian organisation in Bangladesh, Sajida Foundation  

Assessment of Long COVID among previously hospitalized cases with COVID like symptoms based on clinical and biochemical evidence in Bangladesh: A follow up study

[Ansvarig (KI): Zarina N Kabir]

To define and assess the burden of ‘Long COVID’ based on clinical signs, symptoms, and biochemical evidence among previously hospitalized cases with COVID like symptoms in Bangladesh. The project is result of a collaboration with a humanitarian organisation in Bangladesh, Sajida Foundation

Transitioner vid tidigt debuterande kognitiv sjukdom

Doktorand: Malin Aspö, Bi-handledare: Berit Seiger Cronfalk]

Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen och förståelsen för hur man kan underlätta transitioner för personer som lever med tidigt debuterande kognitiv sjukdom. Detta avser vi att göra genom att identifiera och beskriva kritiska punkter under sjukdomsförloppet, samt beskriva personernas upplevelser av transitioner kopplat till dessa. Huvuddelen av projektet består av en longitudinell studie, som under fem år samlar in data genom årliga intervjuer samt frågeformulär där personerna ombeds skatta sin livskvalitet. En studie i projektet fokuserar på närståendes perspektiv, i denna studie har intervjuer genomförts med närstående till personer med tidigt debuterande kognitiv sjukdom som befinner sig i de senare faserna av sjukdomen och bor på särskilt boende.

Mjuk massagebehandling efter stroke hos äldre

[Ansvarig: Berit Seiger Cronfalk]

Syftet med projektet är att undersöka fysiologiska och psykologiska effekter av mjuk massagebehandling (taktil massagebehandling) efter stroke hos geriatriska patienter, dvs personer över 65 år. Den långsiktiga målsättningen är att förbättra omvårdnad, behandling och funktion efter stroke hos äldre. Frågeställning; Ger mjukmassage behandling mätbara psykologiska och fysiologiska effekter på symtom och funktion efter stroke hos patienter över 65 år? Preliminära resultat; Beröring via stimulering av CT fibrer och mjuk massage kan ha normaliserande effekter på puls och blodtryck samt bidra till smärtlindring, förbättrad sömn, lindrad ångest och oro samt bidra till ökat välbefinnande jämfört med kontrollgrupp.

Stresslindrande mobilapplikation för anhörigvårdare (SAMAC): en feasibility studie

[Forskarteam: Zarina Nahar Kabir (ansvarig), Hanne Konradsen, Cecilia Moberg]

Studiens syfte är att utvärdera genomförbarheten av en mobilapplikation, Stress Alleviating Mobile Application for Caregivers (SAMAC), genom att samla in erfarenheter från anhörigvårdare till personer med demens när mobilapplikationen används. En moderator kommer att använda ett förutbestämt protokoll för att stödja gruppdiskussioner med anhörigvårdare via SAMAC. Specifika mål för studien är: Utforska anhörigvårdares erfarenheter av stresslindring genom en mobilapplikation, Utforska anhörigvårdares preferens av funktionerna i SAMAC, testa genomförbarheten av användningen av SAMAC i 8 veckor och testa användbarheten av bedömning av hälsa i SAMAC av anhörigvårdare. Projektet startade våren 2018. Projektet är ett resultat av ett samarbete med fakulteten för omvårdnad vid Hong Kong Polytechnic University.

Translating Research in Elder Care (TREC)

[Ansvarig (KI): Anne-Marie Boström]

TREC är ett kanadensiskt forskningsprogram som leds av professor Carole Estabrooks, University of Alberta, Edmonton, Kanada. Syftet med TREC är att utveckla lösningar för att förbättra kvaliteten på vården som erbjuds äldre personer som bor på äldreboende, förbättrar vårdpersonalens arbetsmiljö och hälsa och förbättrar effektiviteten i vårdorganisationen och systemet. TREC arbetar utifrån partnerskap med forskare, vårdpersonal, beslutsfattare och medborgare för att generera kunskap som kan förbättra äldreomsorgen. Läs mer [https://trecresearch.ca/]

Extern finansiering

CIMED- Centrum för Innovativ Medicin

Forte

Kamprad Stiftelsen

Karolinska Institutet Engagement Grant

Karolinska Institutet Verify Impact Grant

Karolinska Institutet and Hong Kong Polytechnic University Collaborative Grant

Avdelningen för omvårdnad (strategisk finansiering) NVS, Karolinska Institutet

Strategiska Forskningsområdet Vårdvetenskap (SFO-V)

Forskargruppsledare

Profile image

Zarina Nahar Kabir

Forskare, docent folkhälsovetenskap
+46852483584

Gruppmedlemmar

Malin Aspö

Doktorand
Profile image

Anne-Marie Boström

Lektor/sjuksköterska

Berit Seiger Cronfalk

Anknuten till Forskning

Åsa Dorell

Adjunkt
+46852483843

Ragnhild Hedman

Lektor

Sophiahemmet högskola

Profile image

Hanne Konradsen

Anknuten till Forskning
Profile image

Ewa Stenwall

Lektor
+46852483278

Anne Marie Tyrrell

Anknuten till Forskning

Samarbetspartners

Angela Leung

Docent, Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, Kina

Hong Kong Polytechnic University Hong Kong

Kristina Lämås

Lektor, Institutionen för omvårdnad Umeå Universitet, Umeå, Sverige
090-7869121

Kristinas profil: https://www.umu.se/personal/kristina-lamas/

Sebastiaan Meijer

Professor, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sweden

School of Engineering in Chemistry, Biotechnology and Health, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

Hashima E Nasreen

Docent

Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, International Islamic University Malaysia

Avslutade projekt

Familjers betydelse i omvårdnaden

[Forskarteam: Hanne Konradsen (ansvarig), Anne-Marie Boström, Zarina Nahar Kabir]

Detta projekt undersöker sjuksköterskors attityder till att involvera familjen i omvårdnaden. Projektet använder en ’snowball sampling’ teknik via sociala medier för att rekrytera försökspersoner. Datainsamling pågår i Sverige, Kina och Kanada.

In Conversation with a Frontline Worker of a Care Home in Sweden

[Forskarteam: Zarina N Kabir, Hanne Konradsen, Anne-Marie Boström]

As the world heard the historic declaration of the COVID-19 outbreak as a pandemic in March 2020, countries had to act rapidly with no previous experience to draw upon. Unlike many countries, Sweden did not impose a lockdown but advised its citizens on precautionary measures, including forbidding visits to care homes. To explore how the pandemic was experienced in the first few months by the frontline workers who found themselves in the midst of the storm, we engaged in a dialogue with one such nurse. This project documents personal experience of a nurse working at a care home in Stockholm during the pandemic.

SAMAC in Denmark

[Forskarteam: Hanne Konradsen (ansvarig), Zarina Nahar Kabir]

The aim of this study is to explore caregivers’ and dementia coordinators’ experiences of using technology in dementia care in everyday life. The study will furthermore be used to evaluate the possibility of conducting a study in Denmark, testing the same mobile app SAMAC. This project is the result of collaboration with the University of Copenhagen.

Family living with heart failure: An international study focusing on family functioning, family health and social support from nurses

[Ansvarig: Hanne Konradsen]

Projektets syfte är att undersöka om familjers funktion och hälsa hos patienter med hjärtsvikt och deras partner är förknippade med sina egna och deras partners erfarenheter av socialt stöd från sjuksköterskor. Projektet kommer även att beskriva erfarenheterna av familjefunktion i förhållande till hjärtsvikt bland iranska invandrarfamiljer och att jämföra familjens funktion, familjens hälsa och socialt stöd från sjuksköterskor bland danska, isländska och iranska patienter med hjärtsvikt och deras familjemedlemmar.

Symposium on family caregiving

A symposium to discuss the role of family caregivers and how they can be supported in caring of older persons was held on May 16 and organized by the research group “Caring in Community Care”, Division of Nursing. The symposium provided an international perspective on the engagement of family caregivers in caring for older persons and the potential of m-health as support.

Symposium Caring in Community Care
ZN
Innehållsgranskare:
Annica Karlsson
2023-10-24