Sofia Vikström

Sofia Vikström

Lektor
E-postadress: sofia.vikstrom@ki.se
Telefon: +46852483802
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Sofia Vikström
  Lektor, biträdande grundutbildningsansvarig, NVS
  Telefon:
  +46-(0)76-949 76 57
  E-post:
  sofia.vikstrom@ki.se
  Institution och organisatorisk tillhörighet:
  • H1 NVS
  Jag har tidigare varit anställd som legitimerad arbetsterapeut vid
  Psykiatriska klinikerna (90-91) samt Neurologkliniken (91-2007) på
  Karolinska Universitets Sjukhuset. Jag bedrev mina forskarstudier parallellt
  med kliniskt arbete, viss föräldraledighet samt som undervisande lärare
  på KI.
  Jag är lektor vid sektionen för arbetsterapi vilket innebär undervisning
  på grund- samt avancerad nivå samt forskning. För närvarande är jag
  biträdande grundutbildningsansvarig vid Institutionen för neurobiologi,
  vårdvetenskap och samhälle.
  Jag har haft många uppdrag vid KI t.ex som doktorandrepresentant i Sektionen
  för arbetsterapis strategiska råd och i /Forsknings- och
  utbildningsnämnden/, Programdirektor på arbetsterapeut-programmet
  (2010-2018). Ordförande för Arbetsterapeutprogrammets programråd, vice
  ordförande för /Programnämnd 3/ (ansvarade bl a för fysioterapeut och
  arbetsterapeutprogrammet), samt vice ordförande för /Utbildningsnämnd
  NVS/, lärarrepresentant i /Utbildningsnämnd Laboratorie medicin/ vid
  Karolinska Institutet samt i /Styrelsen för utbildnings internationella
  kommitté /(2014-18).
  Jag har uppdrag som kursansvarig, handledare, examinator på grund och
  avancerad nivå, nationellt och internationellt.
  Jag har sedan oktober 2006 t.o.m. 2010-12-31 varit ledamot (2 år) samt
  ordförande (2008-01-25- 2010-12-31) i det Europeiska utbildningsnätverket
  /European Network of Occupational Therapy in Higher Education/ (ENOTHE), vars
  årliga konferens, med 400 medlemsuniversitet, arrangerades med av mig och
  NVS-kollegor 15-17 oktober 2010 (som en /KIs 200-års jubileum/ konferens).
  Mellan 2014 -2020 har jag haft uppdraget att leda och koordinera
  Arbetsterapeutprogrammets Nordplus-arbete i det långvariga
  Nordplus-nätverket /Arbetsterapi i de nordiska och baltiska länderna/. I
  den rollen har hon tillsammans med koordinatorer från Norge, Danmark,
  Finland, Island, Lettland, Estland, Litauen planerat och genomfört en
  roterande intensiv-vecka av internationella studier för
  medlem-universitetens studenter. Uppdraget har även inneburit att besöka
  och undervisa i medlemsuniversitetens internationella veckor. Som nätverkets
  koordinatorer har vi även årligen sökt medel från /Nordiska
  Ministerrådet/ för fortsatt mobilitet för studenter och lärare samt för
  genomförandet av den internationella veckan.
  2015 Invald medlem i Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi
  2019 Karolinska Institutets arbetsmiljö- [1] och hälsa pris
  2020 Mottagare av STINTs lärarutbytesstipendie Teaching Sabbatical
  *Publikationer (ett urval)*
  * *V*ikström, S. Josephsson, S. Stigsdotter-Neely, A. Nygård, L. (2008)
  Engagement inactivities: Experiences of persons w. dementia and their
  caregiving spouses. /Dementia/, 7(2), 251-270.
  * *S*tigsdotter-Neely, A. Vikström, S. Josephsson, S. Collaborative memory
  intervention in dementia: Caregiver participation matters. /J. of
  Neurorehabilitation/ 2009
 • 19 (5), 696-715.
  * *L*arsson, Å. Nyström, C. Vikström, S.* *Walfridsson, T. Söderback, I.
  (1995) Computer-assistive cognitive rehabilitation for adults with
  traumatic brain damage. /OT International/, 2(3):166-89.
  * *V*ikström, S. Borell L, Stigsdotter-Neely A. &
 • Josephsson, S. (2005).
  Caregivers´ self-initiated support towards their spouses with dementia
  when performing an everyday occupation together at home. /OTJR:
  Occupation, Participation and Health /25 (34)
 • 149-159.
  * *V*ikström, S.* *Sandman PO, Stenwall E, Boström AM, Kindblom K, Saarnio
  L, Edvardsson D, Borell L. (2014) A model for implementing guidelines for
  person-centered care in a nursing home setting. /International
  Psychogeriatrics/. DOI 10.1017/S1041610214001598.
  * *V*ikstrom, S. Bostrom, C. Johannsen A (2016) Pedagogic Leadership in
  Higher Education Using Participatory Action Research Strategies -
  Illustrative Cases from Three Pedagogical Development Contexts.
  /Dentistry/ 6:388. doi: 10.4172/2161-1122.1000388
  * *V*ikström, S. Kamwesiga, J. Mubangizi, A. Guidetti, S. (2017)
  Differences as catalysts for professional learning - Participating in a
  student exchange program between Sweden and Uganda. /Cogent Education
  /4:1316348.
  * *G*rönstedt, H. Vikström, S. Cederholm, , T. Franzen, E. Seiger, Å.
  Wimo, A. Faxén-Irving, G. Boström A-M. (2018) A study protocol of Older
  Person's Exercise and Nutrition Study (OPEN) - A sit-to-stand activity
  combined with oral protein supplement - effects on physical function and
  independence. /BMC Geriatrics, /1:138. doi: 10.1186/s12877-018-0824-1.
  * *V*ikström S, &
 • Johansson K (2019) Professional Pride and staff´s
  experiences of a quality development project: A descriptive qualitative
  study. /J Clin Nurs. /2019
 • 00:1–9.doi.org/10.1111
  * *F*axén-Irving, G., Luiking, Y., Grönstedt, H., Franzén, E., Seiger,
  Å., Vikström, S, Wimo, A., Boström, A-M &
 • Cederholm, T. (2020) Do
  malnutrition, sarcopenia and frailty overlap in nursing-home residents?
  /JNHA./ Accepted for publication, 2020.
  * *B*oström, A-M., Grönstedt, H., Vikström, S., Cederholm, T., Franzén,
  E., Luiking Y.C., , Seiger, Å., Wimo, A., &
 • Faxén-Irving, G. (2020) Effect
  of sit-to-stand exercises combined with protein-rich oral supplementation
  in older persons: The OPEN Study. In press JAMDA 2020.
  (Meriterna nedan speglar både det äldre betygsgraderingssystemet där 1
  veckas studier motsvarar 1 p, samt det nuvarande Europeiska systemet där 1
  veckas studier motsvarar 1, 5 ECTS/hp).
  1993 Hälso- och sjukvårdsadministration, Stockholm’s University (20p)
  1994 Neuropsykologi, Institutionen för Psykologi, Uppsala Universitet (10
  p)
  1994 Grundläggande forskningsmetodik, Sektionen för fysioterapi, NOVUM, KI
  (10p)
  1997 Theories in Occupational Therapy.0, 5/ ECTS/ Gary Kielhofner Univ of
  Illinois, Chicago/KI.
  2000 Meta-analys i kvalitativ forskning, Sektionen för Omvårdnad, KI,
  5/ hp/
  2000 En Fenomenologisk Psykologisk metod. Institutionen för Psykologi,
  Sthlm’s Univ, 7, 5/ hp/
  2001 Classics in Occupational Therapy, Sektionen för arbetsterapi, NVS, KI,
  5/ hp/
  2002 The Concept of Occupation in Occupational Therapy, Div. of Occ. Therapy,
  KI, 10/ hp/
  2004 Aging and Cognition, Aging Research Center, Neurotec. KI , 5 /hp/
  2006 Pedagogik för undervisning och lärande (PUL). Department LIME, KI, 7, 5
  /hp/.
  2006 Basic course in Medical statistics, Department LIME, Karolinska
  Institutet, 3/ hp/
  2007 Peer learning, Department LIME, Karolinska Institutet, 7, 5 /hp/
  2008 Strategic thinking &
 • writing in a European context, ENOTHE course. 3
  /ECTS/
  2008 Kurs i återkoppling/feedback, Department LIME, Karolinska Institutet,
  7, 5 /hp/
  2008 Evaluation of Social &
 • Interaction skills. Umeå univ/Hvidovre Sykehus,
  Denmark 3 dagar
  2008 Workshop Participatory and Appreciative Action Research (PAAR). 2 dagar.
  NVS, KI.
  2008 Pedagogik 1: Aspekter av arbetsliv, Lärande och hälsa. Örebro
  university, 7, 5 /hp/
  2009 Distance teaching &
 • learning course. Karolinska Institutet, 7, 5 /hp/.
  2011 Pedagogiskt ledarskap 1, Karolinska Institutet, Department LIME. 7, 5
  /hp/
  2013 Web-redskapet Screen-cast-o-matic. The Media workshop, KI (1 dag)
  2014 Pedagogiskt ledarskap II, Karolinska Institutet, Institution LIME. 7, 5
  /hp/
  2014 Introduktionskurs för forskningshandledare, Department of Medicine, KI
  (1, 5 hp)
  2015 Flipping teaching and learning, The Centre of Learning and Knowledge
  (CLK), KI (1, 5 hp)
  2016-2017 Framtidens utbildningsledare. 10 hp, KI.
  [1] https://nyheter.ki.se/lena-von-koch-och-bjorn-klinge-far-silvermedaljen-2019?_ga=2.181912871.1802741862.1586107180-1442999086.1583402143

Forskningsbeskrivning

 • Jag tillhör forskargruppen /APEL/ vid sektionen för arbetsterapi, samt den
  interdisciplinära projektgruppen /OPEN/ vid sektionen för omvårdnad samt
  Tema åldrande Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms Sjukhem. Jag
  har även visst samarbete med forskargruppen /Future Care/ på Sektionen för
  arbetsterapi.
  Min forskning involverar deltagande aktionsforskning och / eller Design
  thinking orienterade förbättringsarbeten för hälso- och sjukvårds
  organisationer. Framförallt inom vård- och omsorgsboenden men även inom
  geriatrisk klinik och inom utbildningssektorn. Förbättringsarbetena
  adresserar företrädesvis implementering av kärnvärden eller principer
  såsom /Nationella riktlinjer för vård och omsorg av personer med demens/,
  evidens-baserad praxis eller personcenterad vård.
  Min forskningsprofil är framförallt orienterad mot kvalitativ forskning –
  där Grounded theory, innehållsanalys, fenomenologisk respektive narrative
  metod använts, även om de forskargrupper jag ingår i, /OPEN/ och /APEL/
  även bedriver kvantitativ forskning. Målgrupper för de
  förbättringsåtgärder vi introducerat studeras ur olika intressenters
  perspektiv dvs patienter, närstående, personal inom hälsorelaterad vård-
  och omsorg samt ur ett studentlärande perspektiv. Genom inblick och studier
  av dessa olika delar bidrar forskningen till ökad kunskap om egenskaper hos
  personerna själva och strukturer inom organisationen påverkar den kliniska
  vardagen. Ett exempel på ett sådant dubbelt perspektiv där min forskning
  bidrar till kunskapsutvecklingen är de två kvalitativa studierna jag
  genomfört inom ramen för den randomiserade kontrollerade
  interventionsstudien på vård- och omsorgsboende vi genomfört inom /OPEN/.
  Här intervjuades de äldre som under 12 veckor erhållit en hälsofrämjande
  vårdinsats i en studie, och de vårdande kontaktpersonerna ur personalen i
  en annan. Tillsammans gav de en möjlig förklaringsbild kring skälen till
  utfallet av interventionen.
  *Forskningsprojekt där jag är/varit medarbetare:*
  /Berättande som redskap i sammanhållen personcentrerad vård för sköra
  äldre /(PI: Staffan Josephsson)
  /Older persons Exercise and Nutrition Study - OPEN /(PI: Anne-Marie
  Boström)
  /Supporting students in higher education to learn to translate knowledge for
  use in geriatric care/ (PI: Staffan Josephsson)
  /Demens Hemma – DeHem /(PI: Lena Borell)
  /KISAM – Sturebyprojektet /(PI: Lena Borell, PO Sandman, David Edvardsson)
  /Brainpower /(PI: Bengt Winblad)
  /A collaborative intervention programme on memory performanceand everyday
  activities for persons with dementia and their spouses /(PIs Anna
  Stigsdotter- Neely &
 • Staffan Josephsson)

Undervisning

 • Jag undervisar på grundutbildning, avanceradnivå samt forskarnivå vid
  KI samt genom universitetskonsortiet Openlab. Jag är intresserad av den
  novises väg mot klinisk visdom, interprofessionellt lärande i den kliniska
  vardagen samt studentstyrda, kollaborativa och omvända lärandeaktiviteter
  inom campus- och på digitala utbildningsarenor. Studenternas och lärarnas
  studie- och arbetsmiljö ligger mig också varmt om hjärtat.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2011-

Examina och utbildning

 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI