STOPPA

Målet med studien är att få en djupare förståelse för det komplexa samspel mellan arv och miljö som orsakar att individer får astma.

STOPPA står för "Swedish Twin study On Perinatal characteristics to Prevent Asthma"

En studie från Svenska Tvillingregistret om samverkan mellan arv och miljö hos tvillingpar med och utan astma

Vi har nu undersökt 752 tvillingar (376 tvillingpar) i Stockholm, Göteborg, Linköping, Karlstad, Umeå, Lund, Lomma och Växjö. Datainsamlingen avslutades i juni 2014 och vi vill rikta ett stort och varmt TACK till alla tvillingar, föräldrar och personal som har gjort detta möjligt. Vi påbörjar nu analyser av insamlat material.

Bakgrund

Inom STOPPA-studien har vi undersökt 9-14 åriga tvillingar vars föräldrar tidigare har svarat på en telefonintervju i studien CATSS genom Svenska Tvillingregistret. Förutom att få en djupare förståelse för det komplexa samspel mellan arv och miljö som orsakar astma vill vi också identifiera tidiga risk- och friskfaktorer som avgör varför en eller båda inom ett tvillingpar blir sjuka i astma, samt studera astmans inverkan på den sjuka tvillingens livskvalitet. På sikt hoppas vi kunna tillämpa projektets genererade kunskaper för att utveckla nya diagnostiska metoder och behandlingsprinciper.

Varför är forskning om astma viktigt?

Astma är en vanlig sjukdom som drabbar cirka 10% av alla barn i Sverige, och runt om i världen beräknas ca 300 miljoner individer ha astma. Tidigare forskningsstudier har visat att faktorer i både arv och miljö är delaktiga i orsaken till att vissa barn och ungdomar utvecklar astma. Det är dock fortfarande inte klarlagt hur dessa faktorer samspelar.

Varför tvillingar?

Tvillingstudier är en unik metod som är användbar för att förstå komplexa samspel mellan arv och miljö. Metoden bygger på att tvillingar delar gener (100% om enäggstvilling, 50% av de segregerande generna om tvåäggstvilling), graviditetsrelaterade faktorer och tidig uppväxtmiljö. Det Svenska Tvillingregistret startade på 1960-talet och innehåller idag information om cirka 85 000 både enäggs- och tvåäggstvillingar. För tillfället pågår ca 30 projekt baserade på registret, och STOPPA-studien är en av dem.

Kort om hur studien går till

Tvillingar som är mellan 9 och 14 år och deras föräldrar rekryterades till en klinisk undersökning där de fick besvara frågeformulär, utföra lungfunktionstest, lämna salivprov, avföringsprov, urinprov samt blodprover. Vi har haft undersökningslokaler i Stockholm, Göteborg, Linköping, Karlstad, Umeå samt Lund, Lomma och Växjö.

Ansvarig forskare

Profile image

Catarina Almqvist Malmros

Professor/Överläkare

STOPPA-studien genomförs av forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm. STOPPA leds av professor och barnläkare Catarina Almqvist Malmros vid institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik vid Karolinska Institutet. Studien finansieras av Vetenskapsrådet, Astma- och allergiförbundet samt Strategiskt forskningsområde (SFO) i epidemiologi vid Karolinska Institutet.

Mer information

Vill du läsa mer om denna studie och de andra studierna vid Svenska Tvillingregistret, finns STOPPA beskriven in en artikel som publicerades under våren 2013, se referens nedan.

The Swedish Twin Registry: establishment of a biobank and other recent developments.
Magnusson PK, Almqvist C, Rahman I, Ganna A, Viktorin A, Walum H, et al
Twin Res Hum Genet 2013 Feb;16(1):317-29

Film

Det Svenska Tvillingregistret och STOPPA-studien finns med som ett inslag i dokumentären om svensk forskning som heter ”Forska För Livet”

Forska För Livet

Vi som arbetar i studien

Personal som är vana att arbeta med barn träffar tvillingarna i våra undersökningslokaler. Vi har även nära samarbete med biostatistiker, databasadministratörer och datainsamlare.

Kontakta gärna oss om du eller dina tvillingar har några frågor eller funderingar om STOPPA-studien!

Har du frågor om tvillingregistret i allmänhet, eller om andra projekt som utgår från registret kontakta tvillingregistret@ki.se eller besök Svenska tvillingregistret för mer information.

Catarina Almqvist Malmros, barnläkare och professor i klinisk epidemiologi, initiativtagare och ansvarig forskare för studien.Kontakt: catarina.almqvist@ki.se  

Anne Örtqvist, läkare, har varit involverad i studien från planeringsstadiet till att utföra de kliniska undersökningarna. Hon använde också det insamlade materialet i sina doktorandstudier.

Karin Dellenvall, forskningssjuksköterska, ansvarig för utskick av information och material till studiedeltagarna. 

Malena Kjellén, forskningssjuksköterska, ansvarig för koordinering av de kliniska undersökningarna och personal som jobbar i studien.   

Vilhelmina Ullemar, läkare, delaktig i de kliniska undersökningarna och använde det insamlade materialet i sina doktorandstudier.  

Vi har även engagerat ett team av sjuksköterskor vid de kliniska undersökningarna, och ett fantastiskt samarbete med personalen på klinikerna runtom i landet. Samarbetet är mycket uppskattat på alla sätt, utan det hade vi inte kunnat genomföra denna studie!

Undersökningslokaler och samarbeten

STOPPA-studien började undersöka studiedeltagare boende i Stockholmsområdet och Uppsala under våren 2011. Sedan starten har vi expanderat upptagningsområdet och även antalet lokaler där vi undersöker studiedeltagarna. Detta har varit möjligt tack vare samarbeten med ansvariga och personal vid de olika allergiklinikerna runt om på Sveriges sjukhus. Datainsamlingen avslutades under våren 2014.

Stockholm

Vi började studien i Stockholm och fram till december 2012 utförde vi de kliniska undersökningarna vid Gustav V:s forskningsinstitut på Karolinska Universitetssjukhuset. Under 2013-2014 undersökte vi studiedeltagarna i Stockholm på Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik vid Karolinska Institutet.

Göteborg

Vi besökte och Allergi- och Lungmottagningen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg vid fem tillfällen under 2012-2013.

Linköping

Vi har också undersökt studiedeltagare på Allergicentrum vid Linköpings Universitetssjukhus vid två tillfällen under 2012.

Karlstad

Vi har också besökt Barn- och ungdomsmedicinmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad vid två tillfällen under 2012-2013.

Umeå

En vacker vårhelg 2013 flög vi upp till Umeå där vi undersökte studiedeltagare som tagit sig till Barnmottagningen vid Norrlands Universitetssjukhus från just hela Norrland.

Lund

Vi har också besökt Barn-och ungdomsmedicinska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund 2013, samt Lomma vårdcentral utanför Lund 2014.

Växjö

Under hösten 2013 besökte vi Barn- och ungdomskliniken i Växjö vid ett tillfälle.

Preliminära resultat

Antal studiedeltagare

Under studieperioden har vi kontaktat totalt 723 tvillingpar och av dessa tackade ca hälften ja till att delta i studien. Sedan starten har vi undersökt 752 tvillingar varav 410 enäggstvillingar och 342 tvåäggstvillingar.

Insamlade prover och lungfunktion

Tvillingar som deltagit i den kliniska undersökningen har lämnat salivprover, blodprover och avföringsprover. Under hösten 2013 och våren 2014 lämnade även vissa tvillingar urinprover. Hittills har vi samlat in saliv- och blodprover för majoriteten av tvillingar (>90%) , knappt hälften (47%) har lämnat avföringsprover och ungefär en av fem tvillingar har lämnat urinprov (19%).
Studiedeltagarna fick även testa sin lungfunktion.

Återkoppling på blodprov och lungfunktion

Vi har hittills analyserat blodprover som visar blodets sammansättning av röda och vita blodkroppar, samt varje individs lungfunktionsmätning.
Om det har visat sig att någon av studiedeltagarnas provresultat eller lungfunktionsmätning varit avvikande har målsman fått ett informationsbrev hem med provresultat och föreslagna vidare åtgärder. Detta har varit fallet för cirka 16% av tvillingarna när det gäller lungfunktion. Endast någon enstaka studiedeltagare har haft lågt blodvärde.
Övriga prover kommer att börja analyseras efter avslutad datainsamling, och referenser till vetenskapliga artiklar publiceras här allt eftersom.

Publikationer baserade på STOPPA

CA
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2024-01-12