Reproduktiv hälsa/ Reproduktionsmedicin

Forskargruppen inom Reproduktiv Hälsa/ Reproduktionsmedicin vid WHO-center för forskning och forskarutbildning inom Human Reproduktion

Forskargruppsledare:

Professor/överläkare

Kristina Gemzell Danielsson

Telefon: 08-517 795 39
Enhet: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: Kristina.Gemzell@ki.se

Forskning

WHO center är basen för forskargruppen inom Reproduktiv Hälsa/ Reproduktionsmedicin.

Forskningen vid WHO center är translationell “From Bench – to – Bed - to - the Hands of Women to improve Reproductive Health”.
Detta inkluderar experimentella studier, kliniska prövningar och implementering av forskningsresultaten. Vår vision är att förebygga ohälsa och verka för evidensbaserad klinisk praxis och policy, sexuell och reproduktiv hälsa och kvinnors rättighet till detta i ett globalt perspektiv.

Kristina Gemzell Danielsson research group

Forskningsverksamheten är indelad i tre verksamhetsområden:

1. Experimentell forskning

De experimentella studierna inkluderar studier av endometriefunktion och regeneration, embryo implantation och signalering mellan det preimplantatoriska embryot och endometriet, embryoutveckling, fertilitetsreglering, ovarialcancer, endometriecancer, endometrios, adenomyos och leiomyom.

Vårt forskningslab finns på BioClinicum.

Forskare/postdocs:
Lalit Kumar, PhD
Omid Fridani, PhD, docent
Angelique Flöter-Rådestad, MD, PhD, lektor, docent
Nageswara Rao Buggavarapu, postdoc

Doktorander:
Sakthi Ponandai-Srinivasan
Suzanna Queckbörner
Carolina von Grothusen
Caroline Frisendahl
Karin Linden
Dora Pavone, utbytesstudent

2. Kliniska prövningar

Förutom egna akademiska studier och studier i samarbete med WHO och Population Council bedriver vi klinisk läkemedelsprövning som rör våra profilområden, hypotesgenererande-/cohort- studier, RCTs, fas I-IV prövningar, utveckling av preventivmedel inklusive akutpreventivmedel, metoder för och behandling av inducerad abort, post abortion care, nya indikationer för selektiva progesteronreceptormodulerare inklusive effekter på bröst och endometrium samt endometriefunktion och fertilitet. De kliniska studierna är singel- eller multicenter-, nationella eller internationella project.

Vid WHO center
Annette Aronsson, Direktor, MD, PhD
Ulrika Fundin, Koordinator, forskningsbarnmorska
Anette Daberius, Koordinator, forskningsbarnmorska
Karin Emtell Iwarsson, Koordinator, forskningsbarnmorska,
PC Ho, Foreign adjunct professor, Hong Kong University
Marc Bygdeman, professor emeritus

Affilierade forskare/postdocs:
Christian Fiala, MD, PhD
Helena Kopp Kallner, MD, PhD
Cecilia Berger, MD, PhD
Inga-Maj Andersson, RNM, PhD
Ingrid Sääv, MD, PhD
Karin Andersson Di Claudio, MD, PhD
Susanne Sjöström, MD, PhD
Kirti Iyengar, MD, PhD
Xiaoxi Sun, MD, PhD

Doktorander
Karin Emtell Iwarsson
Niklas Envall
Johanna Andersson
Karin Brandell
Isabella Bizjak
Kicki Papikonomou
Volodymyr Podolskyi
Sara Hogmark
Anna Nielsen

Vid WHO center arbetar flera forskare, postdocs, doktorander och studenter från Sverige och utlandet med stöd från bl.a Vetenskapsrådet, EU, SIDA, Forte, WHO, ALF, Hong Kong University, Gates foundation och Karolinska Institutet.
Vi arbetar i nära samarbete med flera kliniker inom SLL både nationellt och internationellt.

Adress:
WHO center
Karolinska sjukhuset Solna, QB:84
tel: 08-51772128

3. Global Reproductive Health (GRH)

Denna forskning fokuserar på utveckling av säkra, effektiva och accepterade metoder för antikonception, abort och task shifting/-sharing i relation till post abortion care (PAC). I pågående projekt studeras upplevelser och tillgång till abort och preventivmedelsrådgivning bland immigranter i Sverige. Tillgång till preventivmedel och säker abortvård i humanitarian settings utvärderas i ett annat projekt. Denna forskning sker I skärningspunkten mellan vårdforskning, folkhälsa/globalhälsa och reproduktionsmedicin/reproduktiv hälsa. Genom att integrera policy, intervention och implementering i klinisk praxis strävar vi efter att öka tillgången till evidensbaserad abortbehandling. Forskningen har förutom individuell betydelse också hälsoekonomiska effekter.

Forskare/postdocs:

Professor, gäst

Marie Klingberg Allvin

Enhet: Avdelningen för Obstetrik och Gynekologi
E-post: Marie.Klingberg-Allvin@ki.se

Josaphat Byamugisha, professor, Head of Dept Makere University, Uganda
Elin Larsson, PhD International Health, Research fellow
Kakaire Othman, MD, PhD, Post doc
Margit Endler, MD, PhD, Post doc
Rebecca Gomperts, MD, PhD

Doktorander
Amanda Cleeve
Ulrika Loi Rehnström
Sarah De Masi
Ritha Bakesiima

Master Students
Maria Persson
Iona Tjoeng

Utbildning

Vår utbildning involverar bland annat nationella och internationella forskare, forskarutbildning, vidareutbildnings- och specialistutbildningskurser och examensprojekt. Vi samarbetar med flera NGOs och deltar i utvecklingen av kliniska riktlinjer.

Jennifer Frithiof
2022-08-31