Reproduktiv hälsa/ Reproduktionsmedicin

This page in English

Forskargruppen vid WHO center för forskning och forskarutbildning inom Reproduktiv Hälsa/Reproduktionsmedicin.

Forskargruppsledare:

Professor/överläkare

Kristina Gemzell Danielsson

Telefon: 08-517 795 39
E-post: Kristina.Gemzell@ki.se

Forskning

Forskningen vid WHO center är indelad i tre huvudområden:

1. Experimentell forskning

Koordinator: Lalit Kumar

Studier av endometriefunktion, signallering mellan det preimplantatoriska embryot och endometriet, endometriestamceller, ovarialcancer, endonetriecancer, endometrios, edenomyos och leiomyom.

2. Translationell forskning

Marie Klingberg-AllvinKoordinator: Marie Klingberg-Allvin

Förutom egna akademiska studier och studier i samarbete med WHO och Population Council bedriver vi klinisk läkemedelsprövning som rör våra profilområden, hypotesgenererande-/cohort- studier, RCTs, fas I-IV prövningar, utveckling av preventivmedel incl akutpreventivmedel, metoder för och behandling av inducerad abort, post abortion care, nya indikationer för selektiva progesteronreceptormodulerare  inklusive effekter på bröst och endometrium samt endometriefunktion och fertilitet. De kliniska studierna är singel- eller multicenter-, nationella eller internationella projekt som fn. pågår i Europa. Indien, Kina, Kenya, Uganda, USA och Sydafria

3. Kliniska prövningar

Koordinatorer: Eva Broberg och Annette Aronsson

Studier som leder till kliniska applikationer som behandling av infertilitet och fertilitetsreglering.

Folkhälsorelaterad forskning

Sexuell och reproduktiv hälsa bland migranter i Sverige.

Utbildning

Vår utbildning involverar nationella och internationella forskare, forskarutbildning, vidareutbildnings- och specialistutbildningskurser, examensprojekt etc.  Vi samarbetar med flera NGOs och deltar i utvecklingen av kliniska guidelines, etc.

Vid WHO center arbetar forskningsbarnmorska Eva Broberg, koordinator för kliniska studier och forskningsbarnmorska Karin Emtell Iwarsson. Vi arbetar i nära samarbete med SESAM (kliniken för sexuell och reproduktiv hälsa) Kvinnokliniken.
Vid WHO center arbetar flera forskare, postdocs, doktorander och studenter från Sverige och utlandet med stöd från bl.a Vetenskapsrådet, EU, SIDA, Forte, WHO, ALF, Hong Kong University, Gates foundation och Karolinska Institutet.

WHO-center för forskning och forskarutbildning inom Human Reproduktion

Anette Aronsson, Direktor, MD
Eva Broberg, Koordinator, forskningsbarnmorska
Karin Emtell Iwarsson, Forskningsbarnmorska

Karolinska sjukhuset Solna, C1:05
tel: 08-51772128

Vid WHO center bedrivs kliniska prövningar inom våra profilområden. Dessa drivs i samarbete med WHO, Population Council, läkemedelsföretag med flera.

WHO center är basen för forskargruppen inom Reproduktiv Hälsa/Reproduktionsmedicin (se nedan)

Forskningslab för Reproduktiv Hälsa (FRH-lab)

Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna,  Q2:09

Forskningslaboratoriet för reproduktiv hälsa (FRH-lab) har en lång tradition och erbjuder en unik stödresurs för den kliniska forskningen. Närhet och tillgänglighet möjliggör experimentell forskning och metodologisk kompetensutveckling inom cellodling och molekylärbiologi för kliniskt verksamma läkare.
Idag är forskargrupper från Obstetrik och Gynekologi samlokaliserade med flera forskargrupper inom pediatrik på Plan 9 ALB.

Vid FRH lab arbetar:

Yvonne Pierre, Biomedicinsk analytiker, tillsammans med forskare, postdocs, doktorander och studenter från våra olika forskargrupper.

Årligt event

Diczfalusy-föreläsningen

Varje år inbjuds en forskare med enastående forskning inom området Reproduktiv hälsa/Reproduktionsmedicin, att hålla den traditionsenliga Diczfalusy-föreläsningen vid Kvinnokliniken och tilldelas därmed Diczfalusy-medaljen.

Kontaktperson: Kristina Gemzell-Danielsson, Professor

GynekologiObstetrik