Nitya Jayaram och Anders Hammarbergs forskargrupp

Psykologisk behandling för beroendetillstånd

Forskargruppen har särskilt intresserat sig för behandling för alkohol-, drog- och spelproblem samt metoder för att minska skadeverkningarna av beroendeproblem.

Modern beroendevård bör kännetecknas av lättillgänglighet samt att patienterna erbjuds evidensbaserade och individanpassade behandlingsmetoder. I vår forskargrupp studerar vi effekten av psykologiska behandlingsmetoder för patienter med beroendeproblem. Det kan handla om nya sätt att erbjuda behandling exempelvis över internet eller hos vårdgrannar i primärvård och psykiatri. Vi studerar också vilka faktorer som kan vara viktiga för uppkomst av olika substansrelaterade tillstånd och för utfall i behandling, såsom exekutiva funktioner, impulskontroll, emotionsreglering, social kognition, genetik, svårighetsgrad i beroendet och konsumtionsmönster. Vidare utvecklar vi metoder för att stödja närstående till personer med beroendeproblem.

Fokus i vår forskning är att utveckla metoder för stödprogram som ökar chansen att den med problem söker vård, minskar sitt substansbruk samt att den närstående själv mår bättre. Vidare bedriver gruppen forskning kring metoder för att förbättra den fysiska och psykiska hälsan bland personer som injicerar droger och som har kontakt med Stockholms Sprututbytes-mottagningar. det kan exempelvis handla om erfarenheter av att delta i naloxon-utdelning för personer som bevittnat eller själv erfarit en överdos av opioider.

Gruppmedlemmar

Profile image

Nitya Jayaram-Lindström

Forskargruppsledare
Profile image

Anders Hammarberg

Forskargruppsledare

Andra medarbetare

Samverkan

Docent Christina Nehlin-Gordh och docent Kaijsa Öster, Institutionen för neurovetenskap/psykiatri, Uppsala Universitet, i studier avseende motiv till alkoholkonsumtion.

Medicine doktor Martin Kåberg vid Institutionen för Medicin, KI, i projekt relaterade till personer som injicerar droger och effekter av Harm reduction program såsom sprututbytesverksamhet.

Professor Ola Weiland vid Institutionen för Medicin, KI, i studier av hepatitsjukdomar bland personer som injicerar droger.

Professor Anna Mia Ekström vid Institutionen för Global Folkhälsa, KI, i projekt relaterade till personer som injicerar droger samt i projekt kring alkohol- och drogproblem, sexuell hälsa, nya metoder för harm reduction i Myanmar och Uganda.

Docent Malin Bergström, Department of Clinical Epidemiology, Karolinska Institutet och PhD Veronica Ekström, Department of Social Sciences, Ersta Sköndal Bräcke University College

Fil dr. Filipa Sampaio vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP, Uppsala Universitet, i studier avseende hälsoekonomiska aspekter av behandling för alkohol- och drogberoende.

Professor Sven Andréasson vid Institutionen för Global Folkhälsa i studier av interventioner för alkoholproblem i primärvården, effekten av helnykterhet vid behandlingsstart för alkoholproblem.

Medicine doktor Sara Wallhed Finn i studier av interventioner för alkoholproblem i primärvård och psykiatri.

Professor Johan Franck, Verksamhetschef Beroendecentrum, Professor vid Department of Clinical Neuroscience, KI

Professor Andreas Olsson, Section of Psychology, Department of Clinical Neuroscience, KI

Professor Paul Lichtenstein, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik ( MEB), KI

Docent Ralf Kuja-Halkola, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik ( MEB), KI

Professor Rajita Sinha, Director, Yale Interdisciplinary Stress Center, Yale School of Medicine, U.S.A

Professor Andrew Przybylski, Director Oxford Internet Institute, University of Oxford, U.K.

Forskningsprojekt

Studie av psykologisk behandling för att uppnå kontrollerat drickande

Om studien: Syftet med studien är att studera effekten av två psykologiska program (kognitiv beteendeterapi (KBT) respektive motivationshöjande behandling (MET) som har målet att hjälpa individer med alkoholberoende att minska sin alkoholkonsumtion, men inte sluta helt. Behandlingen pågår under 12 veckor och deltagarna följs upp vid 3, 6, 12 och 24 månader.

Internetbehandling av alkoholberoende i primärvården

Om studien: En randomiserad kontrollerad studie där sedvanlig behandling för alkoholproblem vid vårdcentralen jämförs med sedvanlig behandling plus ett tillägg med internet-KBT vid alkoholberoende.

Combining online Community Reinforcement and Family Training (CRAFT) with a parent-training program for parents with partners suffering from alcohol use disorder: study protocol for a randomised controlled trial.

Om studien: I denna studie undersöks effekten av stödprogram för personer som lever och har barn tillsammans med någon med alkoholproblem. Syftet är att stödja föräldern både i sitt föräldraskap och som närstående till en person med alkoholproblem. Målet är att förbättra barnets psykiska och sociala hälsa.

Studie av CRAFT för föräldrar till ungdomar (18-24) med alkohol- eller drogproblem

Om studien: Syftet är att utvärdera effekten av ett strukturerade stödprogram med syfte att minska ungdomens alkohol- eller drogbruk, öka möjligheten att ungdomen tar hjälp för sina problem, samt att förbättra förälderns egen psykiska hälsa. Föräldern lottas till något av två stödprogram under 12 veckor och följs upp under 26 veckor.

Studie av CRAFT i grupp för närstående till personer med alkoholproblem

Om studien: Syftet med studien är att undersöka effekten av anhörigstöd i form av CRAFT. Närstående till personer med alkoholberoende deltar i CRAFT tillsammans med 7 andra deltagare. Effekten avseende vårdsökande, alkoholkonsumtion och psykisk hälsa jämförs i en vänteliste-design.

Studie av effekt av naloxon-utdelningsprogram för personer som bevittnat eller själv erfarit opioid-överdos

Om studien: I studien undersöks hur deltagarna använder overdose training och naloxon-spray för eget bruk i syfte att minska risken för opioid-relaterade överdoser. I projektet används både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik.

Barndomssymtom av ADHD som prediktorer för Borderline Personlighetssyndrom och associerade negativa konsekvenser

En registerbaserad kohortstudie med syftet att undersöka kopplingen mellan subdimensioner av ADHD, däribland impulskontrollsvårigheter, i barndomen, och senare utveckling av Borderline Personlighetssyndrom/Emotionellt Instabilt personlighetssyndrom och därtill vanliga associerade, allvarliga och negativa beteenden och konsekvenser såsom alkohol- och drogbruk, självskada och död i ung ålder.

Självvald inläggning vid emotionell instabilitet och självskadebeteende

Självvald inläggning är en intervention som möjliggör patientstyrda inläggningar inom psykiatrisk heldygnsvård för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende. Syftet med Självvald inläggning är att vid ökad stress och hotande kris, erbjuda time-out och krishantering i en trygg miljö. Målet är att främja konstruktiv självreglering av känslor och användandet av konstruktiva hanteringsstrategier, samt därmed förebygga självdestruktivitet, stressbelastning och långvariga inläggningar. Att skapa förutsättningar för att själv kunna hantera sina symptom, samt att uppnå ökad autonomi och självkänsla är centrala delar av interventionen. Forskningsprojektets övergripande syfte är att undersöka hur Självvald inläggning  fungerar som krisintervention. Delstudiernas belyser exempelvis patienternas och personalens erfarenheter, hur psykiatriska symtom och hälsorelaterad livskvalitet påverkas under inläggningen samt en hälsoekonomisk utvärdering.

Studie av internetbaserad A-CRA för unga vuxna (18-24) med alkoholproblem samt medföljande närstående

Om studien: I denna randomiserade kontrollerade pilotstudie avser vi undersöka genomförbarhet och effekt av behandlingen Adolescent Community Reinforcement Approach som ges via internet, riktat mot unga vuxna med problematisk alkoholkonsumtion samt deras närstående. I studien undersöks även hur de unga vuxnas förmåga till prosocialt beteende samt känsloreglering påverkas under behandlingstiden.

Forskningsstöd

 • Systembolagets Alkoholforskningsråd (SRA)
 • Forte
 • Söderström-Königska Sjukhemmet
 • SLSO
 • Karolinska Institutet
 • Folkhälsomyndigheten
 • Krica-stiftelsen
 • Psykiatrifonden
 • Bertil Göranssons resestipendium
 • ALF
 • Fredrik & Ingrid Thurings Stiftelse
 • Vetenskapsrådet

Publikationer

Treating alcohol use disorders in primary care - a qualitative evaluation of a new innovation: the 15-method.
Wallhed Finn S, Hammarberg A, Andreasson S, Jirwe M
Scand J Prim Health Care 2021 Mar;39(1):51-59

A prospective cohort study of risk behaviours, retention and loss to follow-up over 5 years among women and men in a needle exchange program in Stockholm, Sweden.
Karlsson N, Kåberg M, Berglund T, Hammarberg A, Widman L, Ekström AM
Int J Drug Policy 2020 Dec;90():103059

Could 30 years of political controversy on needle exchange programs in Sweden contribute to scaling-up harm reduction services in the world? Nordic Studies on Alcohol and Drugs
Karlsson. N., Berglund, T., A. M. Ekström., Hammarberg, A. & Tammi, T. (2020). epub ahead of print. 10.1177/1455072520965013

A qualitative study of facilitators and barriers to participate in a needle exchange program for women who inject drugs.
Värmå Falk M, Strömdahl S, Ekström AM, Kåberg M, Karlsson N, Dahlborn H, Hammarberg A
Harm Reduct J 2020 10;17(1):84

Psychometric properties of the short version of the children of alcoholics screening test (CAST-6) among Swedish adolescents.
Elgán TH, Berman AH, Jayaram-Lindström N, Hammarberg A, Jalling C, Källmén H
Nord J Psychiatry 2020 Aug;():1-4

Treatment of Alcohol Dependence in Primary Care Compared With Outpatient Specialist Treatment: Twelve-Month Follow-Up of a Randomized Controlled Trial, With Trajectories of Change.
Wallhed Finn S, Andréasson S, Hammarberg A
J Stud Alcohol Drugs 2020 05;81(3):300-310

Significant decrease in injection risk behaviours among participants in a needle exchange programme.
Kåberg M, Karlsson N, Discacciati A, Widgren K, Weiland O, Ekström AM, Hammarberg A
Infect Dis (Lond) 2020 05;52(5):336-346

Efficacy of an Internet-Based Community Reinforcement and Family Training Program to Increase Treatment Engagement for AUD and to Improve Psychiatric Health for CSOs: A Randomized Controlled Trial.
EÉk N, Romberg K, Siljeholm O, Johansson M, Andreasson S, Lundgren T, Fahlke C, Ingesson S, Bäckman L, Hammarberg A
Alcohol Alcohol 2020 Mar;55(2):187-195

Hepatitis C virus (HCV) related liver fibrosis in people who inject drugs (PWID) at the Stockholm Needle Exchange - evaluated with liver elasticity.
Kåberg M, Edgren E, Hammarberg A, Weiland O
Scand J Gastroenterol 2019 Mar;54(3):319-327

Psychometric Properties of the AUDIT, AUDIT-C, CRAFFT and ASSIST-Y among Swedish Adolescents.
Källmén H, Berman AH, Jayaram-Lindström N, Hammarberg A, Elgán TH
Eur Addict Res 2019 ;25(2):68-77

Familial risk and heritability of diagnosed borderline personality disorder: a register study of the Swedish population.
Skoglund C, Tiger A, Rück C, Petrovic P, Asherson P, Hellner C, Mataix-Cols D, Kuja-Halkola R
Mol Psychiatry 2021 03;26(3):999-1008

Incidence and spontaneous clearance of hepatitis C virus (HCV) in people who inject drugs at the Stockholm Needle Exchange-Importance for HCV elimination.
Kåberg M, Navér G, Hammarberg A, Weiland O
J Viral Hepat 2018 12;25(12):1452-1461

Treatment for Alcohol Dependence in Primary Care Compared to Outpatient Specialist Treatment-A Randomized Controlled Trial.
Wallhed Finn S, Hammarberg A, Andreasson S
Alcohol Alcohol 2018 Jul;53(4):376-385

Psychometric evaluation of a Swedish version of the Shortened Desires for Alcohol Questionnaire (Shortened-DAQ).
Khemiri L, Jayaram-Lindström N, Hammarberg A
J Subst Abuse Treat 2017 08;79():61-66

Drinking motives of adult patients seeking treatment for problematic alcohol use.
Hammarberg A, Öster C, Nehlin C
J Addict Dis ;36(2):127-135

Emotion dysregulation across levels of substance use.
Garke MÅ, Isacsson NH, Sörman K, Bjureberg J, Hellner C, Gratz KL, Berghoff CR, Sinha R, Tull MT, Jayaram-Lindström N
Psychiatry Res 2021 Feb;296():113662

Evaluation of a Brief Online Self-help Program for Concerned Gamblers.
Wall H, Magnusson K, Berman AH, Bewick BM, Hellner C, Jayaram-Lindström N, Rosendahl I
J Gambl Stud 2021 Feb;():

Association of parental substance misuse with offspring substance misuse and criminality: a genetically informed register-based study.
Latvala A, Kuja-Halkola R, D'Onofrio BM, Jayaram-Lindström N, Larsson H, Lichtenstein P
Psychol Med 2020 Jun;():1-10

Brief admission for patients with emotional instability and self-harm: A qualitative analysis of patients' experiences during crisis.
Eckerström J, Flyckt L, Carlborg A, Jayaram-Lindström N, Perseius KI
Int J Ment Health Nurs 2020 Oct;29(5):962-971

Effect of alcohol use disorder family history on cognitive function.
Khemiri L, Franck J, Jayaram-Lindström N
Psychol Med 2020 Jul;():1-13

Effects of the monoamine stabilizer (-)OSU6162 on cognitive function in alcohol dependence.
Khemiri L, Steensland P, Guterstam J, de Manzano Ö, Franck J, Jayaram-Lindström N
Psychopharmacology (Berl) 2020 Jan;237(1):69-82

Symptom shifting and associations with mental illness: A transdiagnostic approach applied to eating disorders.
Garke M, Sörman K, Jayaram-Lindström N, Hellner C, Birgegård A
J Abnorm Psychol 2019 Aug;128(6):585-595

Working Memory Training in Alcohol Use Disorder: A Randomized Controlled Trial.
Khemiri L, Brynte C, Stunkel A, Klingberg T, Jayaram-Lindström N
Alcohol Clin Exp Res 2019 01;43(1):135-146

Cue reactivity and opioid blockade in amphetamine dependence: A randomized, controlled fMRI study.
Guterstam J, Jayaram-Lindström N, Berrebi J, Petrovic P, Ingvar M, Fransson P, Franck J
Drug Alcohol Depend 2018 10;191():91-97

Higher pretreatment blood pressure is associated with greater alcohol drinking reduction in alcohol-dependent individuals treated with doxazosin.
Haass-Koffler CL, Goodyear K, Zywiak WH, Magill M, Eltinge SE, Wallace PM, Long VM, Jayaram-Lindström N, Swift RM, Kenna GA, Leggio L
Drug Alcohol Depend 2017 08;177():23-28

Naltrexone modulates dopamine release following chronic, but not acute amphetamine administration: a translational study.
Jayaram-Lindström N, Guterstam J, Häggkvist J, Ericson M, Malmlöf T, Schilström B, Halldin C, Cervenka S, Saijo T, Nordström AL, Franck J
Transl Psychiatry 2017 04;7(4):e1104

Sex differences in guanfacine effects on stress-induced stroop performance in cocaine dependence.
Milivojevic V, Fox HC, Jayaram-Lindstrom N, Hermes G, Sinha R
Drug Alcohol Depend 2017 10;179():275-279

Genetic overlap between impulsivity and alcohol dependence: a large-scale national twin study.
Khemiri L, Kuja-Halkola R, Larsson H, Jayaram-Lindström N
Psychol Med 2016 Apr;46(5):1091-102

Effects of amphetamine on the human brain opioid system--a positron emission tomography study.
Guterstam J, Jayaram-Lindström N, Cervenka S, Frost JJ, Farde L, Halldin C, Franck J
Int J Neuropsychopharmacol 2013 May;16(4):763-9

Naltrexone for the treatment of amphetamine dependence: a randomized, placebo-controlled trial.
Jayaram-Lindström N, Hammarberg A, Beck O, Franck J
Am J Psychiatry 2008 Nov;165(11):1442-8

 

Ann Hagerborn
2024-05-02