Perioperativ vård

Forskning inom Perioperativ vård fokuserar på att identifiera sårbara grupper av personer som genomgår kirurgi och att utveckla samt testa personcentrerade, patientsäkra, kostnadseffektiva eHälso-lösningar i syfte att systematiskt följa upp och stötta patienten i hens postoperativa återhämtning. Forskning har också fokus på specialistsjuksköterskans perioperativa vård och kompetens.

Forskningsområde

Forskningen inom gruppen utgår från ett personcentrerat förhållningssätt. Forskargruppen arbetar med instrumentutveckling, hälsoekonomi, hälsolitteracitet, livskvalitet, symtom och obehag. Interventionsstudierna sker i nära samverkan mellan forskare, patienter och Hälso-och sjukvården. Målet med forskningen är att utifrån patienters egna upplevelser och erfarenheter finna innovativa lösningar, metoder och kunskapsunderlag för klinisk praxis i syfte att öka kvalitén på patientens postoperativa återhämtning samt att lyfta specialistsjuksköterskas unika kompetens för den perioperativa omvårdnaden.

Aktuella projekt

Postoperativ återhämtning

Projektledare: Ulrica Nilsson

Projektet syftar till att beskriva, mäta, definiera och förklara postoperativ återhämtning. Både kvalitativa och kvantitativa metoder används för att bl.a. söka skillnader och likheter, faktorer som påverkar samt skapa en modell/teori och fortsatt utveckling av den svensk versionen av Quality of Recovery (SwQoR). Projektet utgår från patientens perspektiv men också den närstående och personalens perspektiv studeras.

Patients upplevelse av postoperativ vård

Projektledare: Karuna Dahlberg

Projektet syftar till att beskriva hur nyopererade patienter upplever den vård de får vid den postoperativa avdelningen 

Postoperativ kognitiv återhämtning, PeriBrainCare

Projektledare: Ulrica Nilsson

Projektet syftar till att utforska postoperativ neurokognitiv återhämtning bland äldre personer som genomgår en operationen. Den neurokognitiva återhämtningen studeras utifrån flera aspekter och metoder så som via analoga och digitala neurkognitiva tester, biomarkörer, patientupplevelser, närståendes upplevelser, symtom och tecken, samband med andra faktorer som kan ha betydelse för utvecklandet av neurokognitiv svikt samt hur den postoperativa  neurokognitiva återhämtningen  ter sig över tid. 

CoME- Cognitive Measurements and Experiences

Projektet syftar till att studera äldre personers egen upplevelse av tidig postoperativ kognition efter genomgången operation i relation till postoperativ neurokognitiv funktion, inflammatoriska biomarkörer, trötthet/orkeslöshet, postoperativ återhämtning  samt att beskriva patienten och den anhöriges erfarenheter av tidig postoperativ kognition. 

PICASU-Digital kognitiv bedömning och stöd efter kirurgi

Projektet syftar till att testa och utvärdera ett digitalt kognitivt screeningsverktyg (Mindmore-P) och att utforska neurokognitiv svikt bland äldre personer som genomgått en operationen  samt beskriva erfarenheter av postoperativ kognitiv återhämtning vid tecken på svikt. Vidare att studera potentiella samband mellan postoperativ neurokognitiv svikt och tidig postoperativ förvirring, skörhet, fysisk funktion, postoperativ återhämtning  m.m.

Hälsolitteracitet

Projektet syftar till att psykometriskt utvärdera frågeformulär som mäter hälsolitteracitet och att studera hälsolitteracitet i olika populationer. 

Psychometrisk utvärdering av HLS-EU-Q16 and eHEALS

Projektledare: Ulrica Nilsson

Syftet är att psykometriskt utvärdera de svenska och arabiska versionerna av två frågeformulär, The Health Literacy Survey European Questionnaire (HLS-EU-Q16) vilket mäter generell hälsolitteracitet och eHealth literacy skala (eHEALS) vilket mäter eHälsolitteracitet samt att jämföra eHälsolitteracitet och hälsa bland arabisk- och svenskspråkiga personer i Sverige. I projektet ingår även att studera eHälsolitteracitet bland personer som vårdats vid på en intensivvårdsavdelning pga Covid-19 infektion.

SEHLO - Self-efficacy and health literacy impact on outcome after bariatric surgery

Projektledare: Maria Jaensson

Projektet syftar till att studera hälsolitteracitet, egenförmåga och registerdata från Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) i en grupp personer som opererats för överviktskirurgi.

Specialistsjuksköterskans perioperativa omvårdnad och kompetens

Projektet syftar till att förklara och beskriva kompetens och omvårdnad inom den perioperativa  vården, från en organisatorisk nivå till specialistsjuksköterskorna egen erfarenhet av den.  

Svenska anestesisjuksköterskors icke tekniska färdigheter

Projektledare: Martin Jarl/Ulrica Nilsson

Projektet syftar till att psykometriskt utvärdera bedömningsformuläret NANTS (Nurse Anaesthetists’ Non-Technical Skills) i ett svenskt kontext och att utvärdera anestesisjuksköterskestudenter  och anestesisjuksköterskors icke tekniska färdigheter. Vidare att beskriva operationsteamet uppfattningar och erfarenheter av en excellent anestesisjuksköterska i relation till hens icke tekniska färdigheter.

Sjuksköterskans kompetens och roll inom postoperativ vård

Projektledare: Karuna Dahlberg

Ett internationellt och nationellt forskningssamarbete i syfte att undersöka och jämföra roll och kompetens bland sjuksköterskor som arbetar på en postoperativ enhet, både ur ett nationellt så väl som ett internationellt perspektiv. ​

Forskargruppsledare

Ulrica Nilsson

Professor/sjuksköterska
Nilsson
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Gruppmedlemmar

Anahita Amirpour

Doktorand
Nilsson
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Lina Bergman

Adjunkt
Omv enhet 3
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Helen Conte

Adjunkt
Omv enhet 3
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Karuna Dahlberg

Biträdande lektor

Profilsida, Örebro universitet 

Jeanette Eckerblad

Biträdande lektor
Omv enhet 3
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Lars I Eriksson

Professor/överläkare
Anestesiologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Cecilia Escher

Anknuten till Forskning
Anestesi
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Maria Jaensson

Universitetslektor

Profilsida, Örebro universitet 

Martin Jarl

Doktorand

Karin Liander

Forskarstuderande

Olav Rooijackers

Professor
Anestesi
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik
Omv enhet 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Erik Stenberg

Affilierad forskare

Profilsida, Örebro Universitet 

Anders Thorell

Professor/överläkare
Kirurgi och urologi
D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Josefin Wångdahl

Forskare

Profilsida, Uppsala Universitet

AK
Innehållsgranskare:
Annica Karlsson
2023-02-16