Skip to main content

Perioperativ vård

Forskning inom Perioperativ vård fokuserar på att identifiera sårbara grupper av personer som genomgår kirurgi och att utveckla samt testa personcentrerade, patientsäkra, kostnadseffektiva eHälso-lösningar i syfte att systematiskt följa upp och stötta patienten i hens postoperativa återhämtning.

Forskningsområde

Forskningen inom gruppen utgår från ett personcentrerat förhållningssätt. Forskargruppen arbetar med instrumentutveckling, hälsoekonomi, hälsolitteracitet, livskvalitet, symtom och obehag. Interventionsstudierna sker i nära samverkan mellan forskare, patienter och Hälso-och sjukvården. Målet med forskningen är att utifrån patienters egna upplevelser och erfarenheter finna innovativa lösningar, metoder och kunskapsunderlag för klinisk praxis i syfte att öka kvalitén på patientens postoperativa återhämtning.

Aktuella projekt

RAPP 1.0 - Recovery Assessment by Phone Points.

RAPP är en IT lösning där en applikation (app) installeras på patientens smartphone och där patienten dagligen besvarar hur han/hon återhämtar sig. Återhämtningen skattas på ett validerat instrument, svensk version av Quality of Recovery. Patienten kan också via sin app meddela om han/hon önskar få kontakt med en sjuksköterska. Clinicaltrials.gov NCT02492191

RAPP 2.0 - a digital solutions for equal access and quality of postoperative care

Projektet är en fortsättning på RAPP 1.0 och syftar till att studera postoperativ återhämtning och oplanerade vårdkontakter mellan icke-svenska talande arabiska patienter jämfört med svensktalande patienter vid användandet av RAPP samt att studera om det finns samband mellan e-hälsolitteracitet och postoperativ återhämtning och om det i så fall skiljer sig mellan de två grupperna.

SEHLO - Self-efficacy and health literacy impact on outcome after bariatric surgery

Projektet syftar till att studera hälsolitteracitet, egenförmåga och registerdata från Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) i en grupp personer som opererats för överviktskirurgi.

CoMIT - Cognitive Measurement by IT

Projektet syftar till att studera patientens egen upplevelse av postoperativ kognitiv dysfunktion och att utveckla och utvärdera digitala spel som mäter postoperativ kognition. Vidare att studera om det finns några samband mellan postoperativ kognitiv dysfunktion och postoperativ återhämtning.

Sjuksköterska inom postoperativ vård: Kompetens och roll.

Ett internationellt och nationellt forskningssamarbete i syfte att undersöka och jämföra roll och kompetens bland sjuksköterskor som arbetar på en postoperativ enhet, både ur ett nationellt så väl som ett internationellt perspektiv. ​

Forskargruppsledare

Professor

Ulrica Nilsson

Telefon: 08-524 838 22
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: ulrica.nilsson@ki.se

Gruppmedlemmar

Universitetslektor

Anna Bredström

E-post: anna.bredstrom@liu.se

Profilsida, Linköpings universitet

Biträdande lektor

Karuna Dahlberg

E-post: karuna.dahlberg@oru.se

Profilsida, Örebro universitet 

Professor/överläkare

Lars I Eriksson

Telefon: 08-524 872 41
Enhet: Eriksson I Lars grupp - Anestesiologi och intensivvård
E-post: Lars.I.Eriksson@ki.se

Universitetslektor

Maria Jaensson

E-post: maria.jaensson@oru.se

Profilsida, Örebro universitet 

Anknuten

Karin Liander

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: karin.liander@ki.se

Affilierad forskare

Erik Stenberg

E-post: erik.stenberg@oru.se

Profilsida, Örebro Universitet 

Professor, adjungerad

Anders Thorell

Enhet: Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)
E-post: Anders.Thorell@ki.se

Anknuten

Josefin Wångdahl

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: josefin.wangdahl@ki.se