Forskargrupp Hälso- och sjukvårdsforskning och socialt arbete

Forskargruppen ” Hälso- och sjukvårdsforskning och socialt arbete” har kunskap om såväl yttre samhälleliga som intra- och interpersonella faktorers betydelse för patienters och närståendes hälsa och välbefinnande i centrum. Här inkluderas även interprofessionellt och interorganisatoriskt samarbete.

Forskargruppen har bland annat fokus på samverkan mellan olika organisatoriska enheter, vårdövergångar från sjukhus till hemmet, samskapande av åtgärder och ökad person-centrering, och hälsolitteracitet för personer med stroke.  Ett annat av gruppens forskningsprojekt har till syfte att öka kunskapen om situationen för personer med förvärvad hjärnskada vad gäller upplevelser av delaktighet och tillhörighet i samhället. Klinisk sexologi med fokus på sexuell funktion och förmåga och livstillfredsställelse är ytterligare forskningsområden för forskargruppen. Andra forskningsprofiler är sociala och psykologiska aspekter vid bröstcancer och användning av mobila interaktiva interventioner som stöd för personer som lever med cancersjukdom.

Forskargruppen samverkar med medicinska enheterna Socialt arbete i hälso- och sjukvård, Fysioterapi och arbetsterapi, Tema Hjärta & kärl och neuro vid Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiskt primärvårdscentrum samt FOUnu i Region Stockholm. Forskargruppen samarbetar med andra lärosäten såsom Högskolan Dalarna, Södertörns högskola, Stockholms universitet, Marie Cederschiöld högskola, Göteborgs universitet.

Forskargruppsledare

 

Profile image

Lena Von Koch

Forskargruppsledare

Gruppmedlemmar

 

Profile image

Maria Flink

Adjungerad Adjunkt
070-2788357
Profile image

Aina Johnsson

Anknuten till Forskning
Profile image

Lill Hultman

Postdoktorala Studier
Profile image

Marie Nilsson

Anknuten till Undervisning/Handledning
Profile image

Veronica Svärd

Anknuten Till Forskning;Anknuten till Forskning
Profile image

Malin Tistad

Anknuten till Forskning

Övriga Medlemmar

Profile image

Eva Lagging

Doktorand

Tina Lundberg

Fil dr, postdoktor vid Marie Cederschiöld högskola

Forskningsprojekt

Samskapad samverkan mellan kommun, region och civilsamhälle för att förebygga försämrad hälsa hos äldre.

Samsas – nya samverkansmodeller för att förebygga försämrad hälsa hos äldre personer som bor hemma (founu.se)

Forte-finansierat projekt där Stiftelsen Äldrecentrum är huvudman.

Forskare: Maria Flink

Utvärdering av omställningen mot God och nära vård

Planeringsstudie tar sikte på omställningen mot ”En god och nära vård” (founu.se)

Forte finansierat projekt där FOU nu (SLSO) är huvudman.

Forskare och PI: Maria Flink

Konsekvenser av sjukdom/skada för patienter och närstående utifrån ett rehabiliteringsperspektiv där allmän och domänspecifik livstillfredsställelse är i fokus såväl som sexologiska frågeställningar.

Forskare: Kerstin Fugl-Meyer

PhD-project: Sexual Health during specialized stroke rehabilitation. Consequences for patients and their partners and the role of health care professionals.

Forskare: Jannike Vikan

Att leva bättre och längre med prostata cancer med hjälp av digitalt stöd. Aktiva överlämnanden från sekundärvård och aktiva uppföljningar i primärvård – pilotstudie av förändrat omhändertagande av patienter med avslutad cancerbehandling. Sexualitet efter stroke.

Forskare: Marie Nilsson

Sociala och psykologiska aspekter vid bröstcancer

Forskare: Aina Johnsson

Utvalda vetenskapliga publikationer

The Use of Teach Back at Hospital Discharge to Support Self-Management of Prescribed Medication for Secondary Prevention after Stroke-Findings from A Feasibility Study.
Lindblom S, Ytterberg C, Flink M, Carlsson AC, Stenberg U, Tistad M, von Koch L, Laska AC
Healthcare (Basel) 2023 Jan;11(3):

Health literacy is associated with less depression symptoms, higher perceived recovery, higher perceived participation, and walking ability one year after stroke - a cross-sectional study.
Flink M, Lindblom S, von Koch L, Carlsson AC, Ytterberg C
Top Stroke Rehabil 2023 Feb;():1-7

Hälso- och sjukvårdskuratorers organisatoriska förutsättningar i storstaden: Komplexitet och bristande kontinuitet utmanar samverkan. Svärd V, Hultman L Socialmedicinsk tidskrift, 99(1), 52-6.

Patients' with Multimorbidity and Psychosocial Difficulties and Their Views on Important Professional Competence for Rehabilitation Coordinators in the Return-to-Work Process.
Azad A, Svärd V
Int J Environ Res Public Health 2021 09;18(19):

The sense of coherence scale in a clinical nursing perspective: A scoping review.
Sundberg K, Nilsson M, Petersson LM, Kenne Sarenmalm E, Langius-Eklöf A
J Clin Nurs 2021 Sep;():

How is the environment integrated into post-stroke rehabilitation? A qualitative study among community-dwelling persons with stroke who receive home rehabilitation in Sweden.
Kylén M, Ytterberg C, von Koch L, Elf M
Health Soc Care Community 2021 Sep;():

Poor Psychosocial Well-Being in the First Year-and-a-Half After Losing a Parent to Cancer - A Longitudinal Study Among Young Adults Participating in Support Groups.
Lundberg T, Forinder U, Olsson M, Fürst CJ, Årestedt K, Alvariza A
J Soc Work End Life Palliat Care ;16(4):330-345

Perceptive Dialogue for Linking Stakeholders and Units During Care Transitions - A Qualitative Study of People with Stroke, Significant Others and Healthcare Professionals in Sweden.
Lindblom S, Ytterberg C, Elf M, Flink M
Int J Integr Care 2020 Mar;20(1):11

Health social workers' assessments as part of a specialized pain rehabilitation: a clinical data-mining study.
Larsson K, Fredriksson RK, Sjogren Fugl-Meyer K
Soc Work Health Care ;58(10):936-951

Sexual health policies in stroke rehabilitation: A multi national study.
Vikan JK, Nilsson MI, Bushnik T, Deng W, Elessi K, Frost-Bareket Y, Kovrigina E, Shahwan J, Snekkevik H, Åkesson E, Stanghelle JK, Fugl-Meyer KS
J Rehabil Med 2019 May;51(5):361-368

A medical social work perspective on rehabilitation.
Fugl-Meyer KS
J Rehabil Med 2016 Oct;48(9):758-763

Nationellt nätverk för forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård

Utbildning

Utbildning på avancerad nivå

Fristående kurs på avancerad nivå:

Sexualmedicin I – en introduktion. 15hp

LV
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2023-07-07