Maria Flink

Maria Flink

Adjungerad Adjunkt | Docent
E-postadress: maria.flink@ki.se
Telefon: 070-2788357
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Allmänmedicin och primärvård, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i hälsovetenskap och socionom, och har arbetat som kurator
  inom hälso- och sjukvård. Jag disputerade 2014 på en avhandling om
  patientdelaktighet och personcentrerad vård vid vårdövergångar [1]. För
  närvarande arbetar jag dels på Karolinska Institutet med utbildning och
  forskning, och dels på en FoU-enhet för äldreforskning [2].

  Min forskning bedrivs huvudsakligen inom forskargruppen Neuroepidemiologi
  och hälso- och sjukvårdsforskning [6] vid sektionen för fysioterapi, NVS.
  Jag ingår även i forskargruppen Socialt arbete [7], vid sektionen för
  allmänmedicin och primärvård, NVS.
  [1] https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/41802/Thesis.pdf?sequence=1&
 • amp
 • isAllowed=y
  [2] https://www.founu.se/
  [3] https://medarbetare.ki.se/forskarskolor
  [4] https://medarbetare.ki.se/karolinska-institutet-region-stockholm-forskarskola-i-allmanmedicin-och-primarvard-2020-2022
  [5] https://ki.se/nvs/forskarutbildning-pa-sektionen-for-allmanmedicin-och-primarvard
  [6] https://ki.se/nvs/neuroepidemiologi-och-halso-och-sjukvardsforskning
  [7] https://ki.se/nvs/forskargrupp-socialt-arbete-i-halso-och-sjukvard

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsfält är personcentrerad integrerad vård, och inom det
  bedriver jag främst forskning med fokus på hur vård och omsorg kan stärka
  individens förmåga till egenvård och delaktighet samt hur vården kan
  organiseras för att bli mer sammanhållen utifrån individens perspektiv.
  Inom projektet Missing Link [1] studerar vi hur vårdövergången från
  sjukhus (strokeenhet och geriatrisk avdelning) till hemrehabilitering inom
  primärvården kan utformas för att bli en trygg vårdövergång. Vi
  fokuserar särskilt på hur patienters förståelse av hälsoinformation kan
  stärkas i vårdövergången. Genom co-design har vi tillsammans med personer
  med stroke, närstående och personal från sjukhus och neuroteam samskapat
  en ny vårdövergång som vi utvärderar. Projektet finansieras av Familjen
  Kamprads stiftelse, Forte, Strokeförbundet, Neuro och Forskarskolan i
  vårdvetenskap.
  Inom projektet Ett egenvårdsprogram för att förhindra fall hos personer
  med MS [2] har vi tillsammans med personer med MS och personal i en
  co-design process samskapat en gruppbaserad online intervention.
  Interventionen syftar till att främja personer med MS egenvårdsförmåga
  att hantera fallrisker och därigenom minska risken för fall. Projektet
  kommer att utvärderas i en randomiserad kontrollerad studie, och finansieras
  av Forte, Vetenskapsrådet, Forskarskolan i hälsovetenskap, SFO-V och
  Neuro.
  Inom projektet Samsas [3]- Samskapad samverkan för att förebygga
  försämrad hälsa hos äldre - som bedrivs i samarbete med Stockholms läns
  fyra äldre FoU:er studerar vi hur kommun, region och civilsamhälle kan
  samverka för att förebygga försämrad hälsa hos äldre personer.
  Projektet finansieras av Forte.
  Övriga forskningssamarbeten: I samarbete med Prof Mirjam Ekstedt på
  Linnéuniversitetet bedriver jag forskning om hur en egenvårdsintervention
  riktad mot personer med KOL och hjärtsvikt kan minska återinläggningar på
  sjukhus. I samarbete med Dr Una Stenberg vid Norwegian National Advisory Unit
  on Rare Disorders studerar vi hälsolitteracitet för personer med sällsynta
  diagnoser.
  [1] https://ki.se/nvs/missing-link-person-centrerade-vardovergangar-for-personer-med-stroke-ett-co-design-projekt
  [2] https://ki.se/nvs/ett-egenvardsprogram-for-att-forebygga-fall-hos-personer-med-multipel-skleros
  [3] https://www.founu.se/vart-arbete/sammanhallen-vard-och-omsorg/samsas--nya-samverkansmodeller-for-att-forebygga-forsamrad-halsa-hos-aldre-personer-som-bor-hemma/

Undervisning

 • Inom forskarskolan i allmänmedicin och primärvård undervisar jag främst i
  kvalitativ forskningsmetod. Jag har utvecklat
  fristående kurser på avancerad nivå om vetenskaplig teori och metod som
  bedrivs integrerat med de två första terminerna på forskarskolan. Jag har utvecklat en kurs en fristående kurs på avancerad nivå om Personcentrerad integrerad vård och omsorg om 7.5hp som ges digitalt.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Docent, Hälsovetenskap, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI