Lena Von Koch

Lena Von Koch

Professor | Docent
E-postadress: lena.von.koch@ki.se
Telefon: +46852483555
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14152 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Allmänmedicin och primärvård Socialt arbete, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Professor i hälso- och sjukvårdsforskning, biträdande prefekt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

  Jag har haft många uppdrag vid KI t.ex, ledamot i linjenämnden för sjukgymnastikutbildning, vice ordförande i programnämnd 9 (ansvarade bl a för barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen, masterprogrammet i medicinsk pedagogik), bitr sektionschef för sektionen för arbetsterapi, bitr studierektor för forskarutbildning vid institutionen för Neurobiologi Vårdvetenskap och Samhälle, lärarrepresentant i forskarutbildningsstyrelsen, rekryteringsutskottet, studierektor för forskarskolan i vårdvetenskap, programansvarig för forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap, funktionsprefekt för funktion hälsoprofessionerna vid Karolinska Universitetssjukhuset och lärarrepresentant i konsistoriet vid Karolinska Institutet.

  Jag har uppdrag som bedömare av avhandlingar, anslagsansökningar, medarbetarrekrytering och forskningskvalitet nationellt och internationellt.

  Akademiska priser och utmärkelser
  2015 Verna Wright Prize från Society of Rehabilitation Research, UK

  2019 Karolinska Institutets silvermedalj

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning fokuserar på att utveckla och utvärdera åtgärder för att befrämja hälsa, delaktighet och egenvård för att förbättra vardagen för personer som lever med kroniska sjukdomstillstånd och deras närstående. Det innebär forskning både om effekter, processer, upplevelser och erfarenheter av komplexa åtgärder. Målgrupper för åtgärderna studeras ur olika intressenters perspektiv dvs patienter, närstående, personal inom hälsorelaterad service samt ur ett beställarperspektiv. Genom en syntes av de olika delarna ökas kunskapen om var, när och hur de nya åtgärderna fungerar i den kliniska vardagen. Ett exempel på en sådan syntes där min forskning bidrar med många delar till kunskapsutvecklingen är Intermediate care: A realist review and conceptual framework, från National Institute for Health Research Service Delivery and Organisation Programme, NHS, UK.

  Jag tillhör forskargruppen för socialt arbete vid sektionen för allmänmedicin och primärvård men har även nära samarbete med forskargruppen HELD på Sektionen för arbetsterapi, forskargruppen för neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning vid Sektionen för fysioterapi, forskare vid centrum för vårdens arkitektur Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan Dalarna.

  Forskningsprojekt där jag är medarbetare

  Missing Link den felande länken - utveckling och utvärdering av personcentrerad överföring från strokeenhet till hemmet med fortsatt rehabilitering

  Långsiktigt stöd för och tillsammans med personer med förvärvad hjärnskada – implementering och erfarenheter av Hjärna Tillsammans

  Rehabiliteringsprocessen efter stroke, patienters och närståendes behov

  Rehabiliteringsbehov, stroke patienters och närståendes behov på lång sikt

  CoDeAc Samskapande av tillgängliga e-hälsotjänster

  ReArch The Importance of the Built Environment in Person-Centred Rehabilitation at Home:

  Strokeenheter-designkvalitetoch inverkan på vård och rehabilitering

  F@ ce 2.0 - Implementering och utvärdering av en ny modell för en personcentrerad, IKT-baserad och interdisciplinär rehabiliteringsintervention för personer med stroke

  Delaktighet i vardagen efter stroke i Uganda - En randomiserad kontrollerad studie av en familjecentrerad intervention som använder mobiltelefonen som stöd i rehabilitering

  Partnerskap för delaktighet i samhället efter förvärvad hjärnskada - en deltagarbaserad insats

  SELMA Self-management i strokerehabilitering

Undervisning

 • Jag undervisar på grundutbildning, avancerad och forskarnivå vid KI och vid andra lärosäten. Jag är intresserad av interprofessionellt lärande och collaborative practice. Jag är särskilt intresserad av pedagogik och kommunikation i vårdens vardag.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-

Examina och utbildning

 • Docent, Hälso och sjukvårdsforskning, Karolinska Institutet, 2006
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2000

Priser och utmärkelser

 • Silvermedaljen, Karolinska Institute, https://news.ki.se/lena-von-koch-and-bjorn-klinge-receives-the-silver-medal-2019?pk_vid=701f3d3b3a7e25c7169804785798333c, 2019
 • Verna Wright Prize, Society of Rehabilitation Research, UK, 2015

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI