Sebastian Lindblom

Sebastian Lindblom

Postdoktor
Telefon: +46852483943
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14152 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Allmänmedicin och primärvård Socialt arbete, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag innehar en tvåårig tjänst som postdoktoral forskare vid forskargruppen
  för Socialt arbete i hälso- och sjukvård [1]. Min forskning är en del av
  projektet Missing Link [2] och syftar till att anpassa, och utforska
  införandet och användbarheten av ett utbildningsprogram för hälso- och
  sjukvårdspersonal i/Teach Back, /ett individanpassat sätt att dela
  hälsoinformation med patienter vid utskrivning från sjukhus efter stroke.
  Syftet är även att studera möjliga effekter på patienternas
  hälsolitteracitet, nöjdhet med erhållen hälsoinformation och användning
  av ordinerade läkemedel 3 månader efter utskrivning. Jag har även ett
  nära samarbete med forskargruppen Neuroepidemiologi och Hälso- och
  sjukvårdsforskning [3].
  Jag disputerade i januari 2021 med avhandlingen Understanding the links : the
  exploration of care transitions between hospital and continued rehabilitation
  in the home after stroke [4]. Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 2011 och
  har min kliniska tillhörighet på Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan
  kandidatexamen 2011 har jag huvudsakligen arbetat med rehabilitering av
  neurologiska skador och sjukdomar i både sluten- och öppenvård.
  Ett av mina intresseområden är integrerad vård och jag är för
  närvarande ordförande i det globala nätverket Emerging Researchers and
  Professionals in Integrated Care (ERPIC) [5]. Nätverkets vision är att
  tillhandahålla en internationell plattform som för samman juniora forskare
  och yrkesverksamma för att främja och stimulera till forskning, utveckling,
  kunskapsutveckling och implementering av integrerad vård både inom
  akademin, på policynivå och klinisk praxis.
  2021: Doktorsexamen i medicinsk vetenskap. Avhandling: Understanding the
  links : the exploration of care transitions between hospital and continued
  rehabilitation in the home after stroke [6]
  2015: Magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap
  2011: Kandidatexamen i sjukgymnastik
  [1] https://ki.se/nvs/forskargrupp-socialt-arbete-i-halso-och-sjukvard
  [2] https://ki.se/nvs/missing-link-person-centrerade-vardovergangar-for-personer-med-stroke-ett-co-design-projekt
  [3] http://ki.se/nvs/neuroepidemiologi-och-halso-och-sjukvardsforskning
  [4] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47384
  [5] https://integratedcarefoundation.org/emerging-researchers-professionals-in-integrated-care
  [6] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47384

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsområde inriktar sig på vårdövergångar mellan
  akutsjukvård och hemmet med fortsatt rehabilitering i hemmiljön och är en
  del av forskningsprojektet ”The Missing Link” [1]. Det övergripande
  syftet med projektet är att tillsammans med personer med stroke,
  närstående, personal på strokeenheter och i interdisciplinära
  hemrehabiliteringsteam utveckla, implementera och utvärdera personcentrerade
  överföringar mellan strokeenhet och hemmet.
  Projektet bygger på uppfattningen att engagemang av användarna - personer
  med stroke, deras närstående och personalen på strokeenhet och
  interdisciplinära hemrehabiliteringsteam - i en designprocess baserad på
  deras kunskaper och identifierade behov och där de tillsammans samarbetar
  för att utforma nya hälso- och sjukvårdstjänster har större möjligheter
  att bättre tillgodose användarnas behov samt vara realistiska när det
  gäller vad som kan tillhandahållas av hälso- och sjukvården.
  [1] https://ki.se/nvs/missing-link-person-centrerade-vardovergangar-for-personer-med-stroke-ett-co-design-projekt

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Postdoktor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2015
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2011
 • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI