Lill Hultman

Lill Hultman

Postdoktorala Studier
E-postadress: lill.hultman@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Allmänmedicin och primärvård, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är socionom, legitimerad hälso-och sjukvårdskurator och filosofie
  doktor. Jag disputerade på Karolinska Institutet vid sektionen för socialt
  arbete, 2018. Innan jag påbörjade min forskarutbildning arbetade jag som
  kurator vid en habiliteringsenhet som vände sig till unga vuxna och vuxna
  med olika slags funktionsnedsättningar. I mina arbetsuppgifter ingick bland
  annat

 • individuella stödsamtal, att leda gruppverksamhet samt handleda
  personal. Jag har även varit anställd som forskningsledare på FoU
  Södertörn. 
 •  

 •  

 • * Anknuten forskare. Huvudanställning, lektor i socialt arbete, Södertörns Högskola

  *2021 -2023 Post doktor vid sektionen för 


 • Allmän medicin och primärvård, KI.
  * 2018 Fil dr, Institutionen för NVS, sektionen för Socialt arbete,
  Karolinska Institutet
  * 2011 Masterexamen i Socialt arbete, Institutionen för Socialt arbete,
  Stockholms Universitet
  * 1999 Socionomexamen, Institutionen för Socialt arbete, Mittuniversitetet
  Östersund
  * 1999 Fil.kand Engelska, Mittuniversitetet, Östersund
  * 1999-2002 Grundläggande utbildning i Gestaltterapi, Gestaltakademin i
  Skandinavien

Forskningsbeskrivning

 • Mitt huvudsakliga forskningsområde är funktionshinder . Jag blev antagen
  som doktorand i februari, 2013 och disputerade i maj, 2018, vid sektionen
  för Socialt arbete på KI. Min avhandling, "Live life! Young peoples’
  experience of living with personal assistance and social workers’
  experiences of handling LSS assessments from a Child perspective", syftade
  till att undersöka barn och ungas egna upplevelser av att leva med personlig
  assistans i vardagen, samt socialarbetares erfarenheter av möten med barn
  och unga som ansöker om personlig assistans och andra LSS-insatser.
  Sedan februari, 2021 arbetar jag som Postdoktor i projektet, "Ihop - för
  delaktighet och tillhörighet i samhället vid förvärvad hjärnskada". I
  projektet forskar akademiker tillsammans med personer som har egen erfarenhet
  av förvärvad hjärnskada. Syftet med projektet är dels att öka kunskapen
  om hur situationen för personer med förvärvad hjärnskada ser ut vad
  gäller upplevelser av att vara delaktig och känna tillhörighet i
  samhället, dels att studera hur personer med förvärvad hjärnskada delar
  erfarenhetsbaserad kunskap om att leva med hjärnskadan.
  Jag är även aktiv i olika forskarnätverk. Jag har under flera år varit
  KI's representant inom det Svenska Nätverket för forskning om
  funktionshinder. Jag är även med i nätverket KritFunk - Critical
  Disability Studies Network, samt Nationellt nätverk för forskning inom
  socialt arbete i hälso-och sjukvård,
  *Publikationer*
  Andersson, M &

 • *Hultman, L*/./ (1999). /Folk frågar om det funkar. En
  studie av åldersassymmetriska parrelationer/, Rapportserien Kön och
  åldrande, Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet i Östersund.
  Gerdner, A, *Hultman, L*, Borell, K. (2001). Grannreaktioner mot Hem för
  vård och boende: Några resultat från en enkätstudie, /Socialt
  perspektiv/, Vol.80, nr.3/4, pp. 37-57.
  [pubmed:26482646].
  Reluctant participation – the experiences of adolescents with disabilities
  of meetings with social workers regarding their right to receive personal
  assistance [1]
  *Hultman L*, Pergert P, Forinder U
  /European Journal of Social Work (2016), DOI:10.1080/13691457.2016.1201051/
  Maintaining professional integrity: experiences of case workers performing
  the assessments that determine children’s access to personal assistance [2]
  *Hultman L*, Forinder U, Fugl-Meyer K, Pergert P
  /Disability and Society (2018), DOI:10.1080/09687599.2018.1466691/
  *Hultman, L. *2018*. */Live life! Young peoples' experience of living with
  personal assistance and social workers' experiences of handling LSS
  assessments from a Child perspective. /Phd thesis.
  *Hultman, L*/. /Frihet under förhandling- ungdomars upplevelser av möten om
  personlig assistans/, i Forskning om Personlig assistans- En antologi
  /(2018)/ /Red/. /N. Altermark/, /H. Knutsson &
 • M. Svensson
  Chowdhury. https://www.kfo.se/globalassets/kfo/bilder/intressepolitik/forskning-antologi-personlig-assistans.pdf
  [3]
  *Hultman, L*., Forinder, U., Öhrvall, A.-M., Pergert, P. and Fugl-Meyer, K.,
  2019. Elusive Participation – Social Workers’ Experience of the
  Participation of Children with Disabilities in
  LSS Assessments. /Scandinavian Journal of Disability Research/, 21(1),
  pp.38–48. DOI: http://doi.org/10.16993/sjdr.558 [4]
  Engwall, K &
 • *Hultman, L* (2019). FoU Södertörn, Rapport 170/19,
  Korttidsvistelse, Hur beaktas
  barnperspektivet? https://fou-sodertorn.se/project/170-19-korttidsvistelse-lss-hur-hanteras-barnperspektivet/
  [5]
  Engwall, K &
 • *Hultman, L* (2020): Constructions of childhood: the assessment
  of respite care for children with disabilities in Sweden, European Journal of
  Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2020.1763260
  Engwall, K, and *Hultman, L*. (2020). ‘Meet and Greet’: Children with
  Disabilities’ Participatory Rights in the Assessment Process of Respite
  Care. Scandinavian Journal of Disability Research, 22(1): 187–197. DOI:
  https://doi.org/10.16993/sjdr.693
  Engwall, K &
 • *Hultman, L.* 2020. Barn och unga med funktionsnedsättning -
  social utsatthet och individuellt aktörskap, i Red. Linnéa Bruno &
 • Zulmir
  Becevic´, /Barn &
 • Unga i Utsatta Livssituationer- perspektiv från forskning
  och praktik/. Stockholm: Liber.
  Elmersjö, M, Koziel, S, *Hultman, L*, Bertilsdotter Rosqvist, H, Hallqvist,
  J &
 • Obrenovic Johansson, S (2020): Swedish citizenship through multicultural
  parenting: parental support as a learning practice for migrant parents in
  Sweden, /European Journal of Social Work/, DOI: 10.1080/13691457.2020.1820451
  Bertilsdotter Rosqvist, H, *Hultman, L*. &
 • V. Polanska, D. Etiska dilemman i
  deltagarnära forskning, i /Aktionsforskning - möjligheter, utmaningar och
  variationer, /(2021). Red. Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Magdalena
  Elmersjö, Lisa Kings. Lund: Studentlitteratur.
  *Hultman, L*, Bertilsdotter Rosqvist, H, Elmersjö, M &
 • Koziel, S. (2021):
  Making me with others-gendered meanings of youth and youthfulness among young
  female disabled assistance users, /Disability &
 • Society/, DOI:
  10.1080/09687599.2021.200736
  [1] http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2016.1201051
  [2] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09687599.2018.1466691
  [3] https://www.kfo.se/globalassets/kfo/bilder/intressepolitik/forskning-antologi-personlig-assistans.pdf
  [4] http://doi.org/10.16993/sjdr.558
  [5] https://fou-sodertorn.se/project/170-19-korttidsvistelse-lss-hur-hanteras-barnperspektivet/

Undervisning

 • Innan jag blev fast anställd som lektor vid Södertörns Högskola, så har
  jag varit kursansvarig vid andra lärosäten där jag har undervisat blivande
  socionomer arbetsterapeut studenter. Jag har undervisat både på grund- och
  avancerad nivå där föreläsningarna har handlar om evidensbaserat arbete
  inom hälso-och sjukvård, samt barnperspektiv och funktionshinder.
  Jag har även varit kursledare för olika uppdragsutbildningar på KI som
  riktat sig till personal som kommer i kontakt med brukare eller på annat
  sätt haft arbetsuppgifter som reglerats genom LSS- lagstiftningen. Jag har
  också varit kursansvarig för en uppdragsutbildning på Ersta Sköndal Bräcke Högskola

  (nuvarande Marie Cederschiöld Högskola) vars målgrupp varit chefer

  inom äldreomsorgen som behövt kunskap om evidens och implementering.

Artiklar

Anställningar

 • Postdoktorala Studier, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Filosofie Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI