Forskargrupp Lars E. Eriksson

Forskargruppen Lars E. Eriksson består av ett tiotal medarbetare som bedriver tvärvetenskaplig forskning inom vårdvetenskap.

Vi studerar patienter och anhörigas erfarenheter av cancer, hiv och andra potentiellt livshotande och ofta långvariga sjukdomstillstånd, längs hela sjukdomsförloppet - från risk via diagnos och behandling till palliativ vård och vård i livets slutskede. Gruppen arbetar också med frågor relaterade till global hälsa och hållbar utveckling.

Den teoretiska och metodologiska utgångspunkten i vår forskning är upplevelsen som den mest grundläggande källan till ny kunskap inom området. Vi tillämpar bland annat upplevelsebaserad co-design (influerad av Bate och Robert, 2006) för att utforma och påverka förändringar i hälso- och sjukvården.

Stor vikt läggs vid att implementera forskningsresultaten. Detta görs genom att koppla samman forskning, utbildning och praxis, samt genom tvärvetenskapliga samarbeten. Vi arbetar tillsammans med nationellt och internationellt välrenommerade forskare, ofta interdisciplinärt med biovetenskap, samhällsvetenskap, konst och design. För att bättre kunna stödja implementering av forskning i praxis forskar vi också kring organisatorisk förståelse, kunskapsutveckling och förändringsarbete.

Forskargruppsledare 

Profile image

Lars E Eriksson

Professor

Forskargruppsmedlemmar

Profile image

Britt-Marie Bernhardson

Anknuten till Forskning
Profile image

Ida Gundlund Goliath

Adjungerad Lektor
08-524 865 33
Profile image

Ann Jacobsson

Postdoktor
Profile image

Therese Johansson

Anknuten till Forskning
Profile image

Max Kleijberg

Postdoktor
Profile image

Rikard Lindqvist

Projektsamordnare
Profile image

Åsa Olsson

Universitetsadjunkt, Adj
Profile image

Lisa Smeds Alenius

Assisterande Lektor
Profile image

Carol Tishelman

Professor/Sjuksköterska

Projekt

Magnet4Europe

Magnet4Europe är ett internationellt samarbetsprojekt som syftar till att förbättra mental hälsa och välbefinnande för hälso- och sjukvårdspersonal genom att förbättra den kliniska arbetsmiljön på cirka 60 sjukhus i Europa.

Kontaktperson: Lars E. Eriksson

DöBra

DöBra är ett forskningsprogram baserat vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) och institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) och inkluderar ett flertal olika projekt. De syftar alla till att, genom att arbeta förebyggande med ett folkhälsoperspektiv, utveckla kompetens och stärka individer, familjer och personal för att bättre kunna hantera frågor som rör livets slutskede. 

Läs mer om forskningsprogrammet och de olika projekten på hemsidan www.dobra.se

Kontaktpersoner Carol Tishelman, LIME och Ida Goliath, NVS.

Att underlätta diagnos av lungcancer; kombinerade perspektiv från den upplevda och den biologiska kroppen

I Patientens Erfarenhet av sina Kroppsliga förändringar vid LUngutredniNG (PEKLUNG) (PEX-LC: The Patient EXperience of their bodily changes for LungCancer investigation) undersöks hur subjektiva upplevelser kan länkas till kliniska förändringar och biomarkörer  för att underlätta tidig upptäckt av lungcancer och uppföljning av behandling. 

Kontaktperson: Lars E Eriksson

Stigma och livskvalitet hos personer som lever med hiv eller andra infektionssjukdomar

Projektets övergripande syften är att kartlägga livssituationen hos personer som lever hiv eller andra infektionssjukdomar och att undersöka relationerna mellan sjukdomsrelaterad stigma och hälsorelaterad livskvalitet hos dessa grupper. 

Kontaktperson: Lars E. Eriksson

Team Global hälsa och hållbar utveckling

Vår forskning omfattar global hälsa, omvårdnad och hållbar utveckling och har särskilt fokus på mödrahälsa ur ett låginkomstlands perspektiv. Global hälsa är tvärvetenskapligt och inkluderar både hälsoutmaningar i ett internationellt perspektiv och lokala utmaningar inom hälso- och sjukvårdssystemet. 

Kontaktperson: Vanja Berggren

Utvalda publikationer och rapporter

Sensations, symptoms, and then what? Early bodily experiences prior to diagnosis of lung cancer
Bernhardson Bm, Tishelman C, Rasmussen Bh, Hajdarevic S, Malmström M, Overgaard Hasle Tl, Locock L, Eriksson Le
PloS one 2021;16(3):e0249114-

Towards a new understanding of HIV-related stigma in the era of efficient treatment- A qualitative reconceptualization of existing theory
Reinius M, Andersson Gz, Svedhem V, Wettergren L, Wiklander M, Eriksson Le
JOURNAL OF ADVANCED NURSING 2021;77(5):2472-2480

Longitudinal trends and determinants of patient-reported side effects on ART-a Swedish national registry study
Mellgren Å, Eriksson Le, Reinius M, Marrone G, Svedhem V
PloS one 2020;15(12):e0242710-

Stigma reduction interventions in people living with HIV to improve health-related quality of life
Andersson Gz, Reinius M, Eriksson Le, Svedhem V, Esfahani Fm, Deuba K, Rao D, Lyatuu Gw, Giovenco D, Ekström Am
The lancet. HIV 2020;7(2):e129-e140

LE
Innehållsgranskare:
Annica Karlsson
2023-09-06