Skip to main content

ICare

Forskargruppen ICare
Forskning inom ICare fokuserar på Interaktion, Informations- och kommunikationsteknologi (IKT), Innovation, Intervention, och Implementering.

Forskningsområde

Forskningen inom gruppen utgår från den salutogena tanken om vad som skapar hälsa och välbefinnande utifrån patientens perspektiv och inre styrka och strävan mot förbättring. Tyngdpunkten ligger på betydelsen av patientens egen upplevelse och erfarenhet av att leva med sjukdom och hur de hanterar detta i syfte att förbättra hälsa och välbefinnande. Forskningsprojekten omfattar såväl metodutveckling som interventionsstudier och implementering och sker i nära samverkan mellan forskare, patienter och kliniker. Baserat på teorier för patientsamverkan utvecklas och testas interventioner utifrån såväl patientens, vårdgivarens som organisationens perspektiv.

Aktuella projekt

Rapportering i applikation för mobiltelefon och läsplatta (PhONEME)

Patienter behandlas idag allt mer i större utsträckning polikliniskt vilket ställer krav på patienten att vara expert på egen hälsa men också krav på sjukvården att ge säker vård. Projektet utvärderar en interaktiv applikation för användning i en mobiltelefon eller surfplatta kopplad till ett webbgränssnitt med beslutsstöd för medicinsk personal. Via applikationen rapporterar patienterna sina symtom och besvär och ett i förväg inbyggt alarmsystem genererar omedelbar kontakt med en sjuksköterska för åtgärd. I applikationen finns även tillgång till evidensbaserade egenvårdsråd samt möjlighet till att själv följa de angivna symtomen via grafer. Innehållet i applikationen utvecklas i samverkan med patienter och personal. Hypotesen i våra studier är att applikationen fungerar som ett extra stöd och ökar patientens medverkan i vården vilket i förlängningen leder till högre patientsäkerhet och kostnadseffektivitet samtidigt som patienten upplever en säker och ändamålsenlig vård.
Pågående projekt omfattar patienter med prostata-, bröst- och bukspottkörtelcancer samt äldre med hemsjukvård.

”Appen gav mig trygghet”. Lars Söderlind berättar om appens betydelse under behandlingen av sin prostatacancer. Medicinsk Vetenskap, nr 2, 2015.

KASAM

En viktig forskningsfråga är hur upplevelser och erfarenheter skiljer sig åt mellan personer och om detta kan förklaras av individens förmåga att hantera påfrestande situationer, främst utifrån begreppet känsla av sammanhang (KASAM). Forskningen omfattar metodologiska studier av frågeformuläret som mäter KASAM samt dess prediktiva värde för återhämtning, återfall och överlevnad

Finansiering

Familjen Kamprads stiftelse

Cancerfonden

FORTE

KID-medel

Nationella forskarskolan i vårdvetenskap

Vetenskapsrådet

Forskargruppsledare

Professor

Ann Langius-Eklöf

Telefon: 08-524 835 78
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: ann.langius-eklof@ki.se

Bitr forskargruppsledare

Lektor, biträdande

Kay Sundberg

Telefon: 08-524 835 72
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Kay.Sundberg@ki.se

Gruppmedlemmar

Forskarstuderande

Mats Christiansen

Telefon: 08-524 838 40
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Mats.Christiansen@ki.se

Forskarstuderande

Marie-Therese Crafoord

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: marie-therese.crafoord@ki.se

Doktorand

Maria Fjell

Telefon: 08-524 837 42
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: maria.fjell@ki.se

Forskarstuderande

Tina Gustavell

Telefon: 08-524 838 43
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: tina.gustavell@ki.se

Forskarstuderande

Nazmije Kelmendi

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: nazmije.kelmendi@ki.se

Lektor

Veronica Lindström

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Veronica.Lindstrom@ki.se

Anknuten

Marie Nilsson

Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: marie.i.nilsson@ki.se

Lektor

Lena-Marie Petersson

Telefon: 08-524 837 95
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Lena-Marie.Petersson@ki.se

Utvalda publikationer

Development and Feasibility of an Interactive Smartphone App for Early Assessment and Management of Symptoms Following Pancreaticoduodenectomy.

Sense of coherence is a predictor of survival: A prospective study in women treated for breast cancer.

Testing an app for reporting health concerns—Experiences from older people and home care nurses

Adherence to Report and Patient Perception of an Interactive App for Managing Symptoms During Radiotherapy for Prostate Cancer: Descriptive Study of Logged and Interview Data

Patients’ Perspective on Participation in Care With or Without the Support of a Smartphone App During Radiotherapy for Prostate Cancer: Qualitative Study

Effects of an interactive mHealth innovation for early detection of patient-reported symptom distress with focus on participatory care: protocol for a study based on prospective, randomised, controlled trials in patients with prostate and breast cancer

Perspectives of health and self-care among older persons—To be implemented in an interactive information and communication technology-platform

Early detection and management of symptoms using an interactive smartphone application (Interaktor) during radiotherapy for prostate cancer

Symptoms and self-care strategies during and six months after radiotherapy for prostate cancer - Scoping the perspectives of patients, professionals and literature.

Stability of the 13-item sense of coherence (SOC) scale: a longitudinal prospective study in women treated for breast cancer.

Sense of coherence as a mediator of health-related quality of life dimensions in patients with breast cancer: a longitudinal study with prospective design.

Feasibility of an interactive ICT-platform for early assessment and management of patient-reported symptoms during radiotherapy for prostate cancer

Measurement properties of the 13-item sense of coherence scale using Rasch analysis.