Medicin och vetenskapshistoria – Eva Åhréns grupp

Forskarteamet studerar medicin- och vetenskapshistoria i historisk, kulturell och samhällelig kontext. Grundläggande för vårt förhållningssätt är att kunskap om det förflutna är nödvändig för att förstå samtidens centrala frågor och dilemman. Utifrån denna utgångspunkt utvecklar och förmedlar vi förståelse av den medicinska kunskapens och sjukvårdens historiska villkor.

From "Surgical Anatomy" by Joseph Maclise (1815 – 1889). 1856.

Forskning

Forskningen omfattar studier av den vetenskapliga kunskapsproduktionen; materiella, visuella och etiska aspekter av medicinsk och vetenskaplig praktik; laboratoriemiljöernas utveckling; enskilda aktörers liv och verk; vårdprofessionernas och utbildningarnas historia; samt den medicinska forskningsfinansieringens historia.

Vår forskning har en tvärvetenskaplig utgångspunkt och tillämpar perspektiv, teorier och metoder från humaniora och samhällsvetenskap, särskilt medicinsk humaniora och historia, vetenskapsteori och –sociologi, Science and Technology Studies, samt kulturhistoria och kulturarvsstudier.

Vilka vi är

Medlemmarna i forskarteamet är också knutna till Medicinens historia och kulturarv, där vi arbetar tillsammans med bibliotekarier, arkivarier, och konstvetare för att bevara och tillgängliggöra KI:s kulturarvssamlingar (böcker och annat tryck, handskrifter, konst och fotografi, samt föremålssamlingar). Samlingarna sträcker sig tillbaka till KI:s föregångare Collegium Medicum, grundat 1663.

Forskargruppsledare är Eva Åhrén, som även är chef för Medicinens historia och kulturarv.

Medlemmar och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Idé- och lärdomshistoria Teknikhistoria Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Innehållsgranskare:
2024-03-22