Medicinens historia och kulturarv

Medicinens historia och kulturarv - MHK - har till uppgift att samla in, bevara, tillgängliggöra samt sprida och skapa kunskap om Karolinska Institutets unika kulturarv. Vid MHK finns två enheter, Forskning och föremål samt Hagströmerbiblioteket, som tillsammans arbetar med Institutets historiska samlingar.

Två personer studerar en stående anatomisk modell.

Insamling

Vid MHK arbetar arkivarier, konstvetare, historiker, vetenskapssociologer, osteologer och bibliotekarier tillsammans. MHK tar emot kontinuerligt emot forskare och studenter som arbetar med Karolinska Institutets samlingar, och vid institutionen för LIME finns ett forskarteam för medicin- och vetenskapshistoria kopplat till enheten.

Karolinska Institutet genererar ständigt nytt, historiskt källmaterial. Utrustning och maskiner som använts är viktiga vägar till fördjupad kunskap om den medicinska forskningens materiella villkor och förutsättningar. Dokumentation, anteckningar och protokoll berättar om samarbeten, nätverk och genomförande. Samlingar av föremål; kranier, våtpreparat och andra ting kastar ljus över den medicinska forskningens förankring i tid och rum. Vi kan aldrig veta vilka dokument, artefakter eller maskiner som kommer att utgöra nycklar till medicin- och vetenskapshistorien. Därför är ett brett insamlingsarbete av största vikt. Enheten för medicinens historia och kulturarv har ambitionen att ge såväl dagens som morgondagens historiker de materiella möjligheterna att utforska Karolinska Institutets historia. Har du material som kan vara viktigt? Kontakta oss!

Ompackning och dokumentering av våtpreparat vid enheten för medicinens historia och kulturarv.

Bevarande

Ting och dokument tar plats och kräver bevarande insatser för att inte gå förlorade. MHK arbetar med att säkra Karolinska Institutets samlingar genom att verka för att olika typer av artefakter och material förvaras på rätt sätt. Papper måste skyddas mot fukt och skadedjur, känsliga instrument bör förvaras så att de inte går sönder. Våtpreparat kan behöva restaurering, benmaterial och kranier kräver rätt hantering för att inte förstöras. Denna del av MHK:s uppdrag är av särskild vikt då Karolinska Institutet har ambitionen att ta ansvar för sin roll som tongivande vetenskaplig aktör, historiskt och i dag. 

Tillgängliggörande

MHK arbetar med tillgängliggörande av Karolinska Institutets samlingar på flera olika sätt

  • Digitalisering. För närvarande pågår, vid MHK som vid flera andra institutioner i landet, ett intensivt arbete med att digitalisera samlingarna. Skriftligt material katalogiseras via bibliotekstjänsten LIBRIS, bildmaterial och föremål i databasen ALVIN. Genom att göra samlingarna sökbara skapas vägar in i dem, för forskare, medarbetare vid Karolinska Institutet och en intresserad allmänhet.
  • Utställningar. I Haga Tingshus finns flera mindre utställningar där delar av samlingarna ställs ut. MHK lånar också ut föremål till museer och andra institutioner.
  • Föreläsningar, seminarier och workshops. MHK ordnar regelbundet evenemang där delar av samlingarna, samt medicin- och vetenskapshistoria i bred bemärkelse, utgör fokus. I vårt kalendarium ser du vad som är på gång just nu!

Skapa kunskap

Vid institutionen för LIME finns forskarteamet för medicin- och vetenskapshistoria som bedriver forskning med utgångspunkt i samlingarna, och om medicin- och vetenskapshistoriska frågeställningar. Dessutom arbetar arkivarier, historiker, konstvetare, sociologer och osteologer vid MHK med kartläggning och dokumentation av samlingarna och Karolinska Institutet. MHK ordnar också vittnesseminarier; dokumenterande seminarier där nyckelaktörer för vissa skeenden och händelser tillsammans ger sin bild av vad som hänt, under ledning av en historiker. Här utgör oral history-metodologi en väg för att belysa och dokumentera särskilt viktiga delar av Karolinska Institutets historia. Medarbetare från MHK finns också representerade i WIKI-KI och WIKI-KS. Är du forskare och vill arbeta med Karolinska Institutets samlingar? Kontakta oss!

Medarbetare

Profile image

Eva Åhrén

Verksamhetschef
+46852486245

Forskning och föremål

Hagströmerbiblioteket

Kontakt

Medicinens historia och kulturarv
Hagströmerbiblioteket
Haga Tingshus
Annerovägen 12
169 70 Solna

Tel: 08-524 868 28

Seminarier, föreläsningar och events

Kalendarium

MJ
Innehållsgranskare:
Maria Josephson
2023-10-12